Två studenter går i en trappa

Diskriminering, trakasserier och kränkningar

Vid Linnéuniversitetet råder nolltolerans mot diskriminering, trakasserier
och andra typer av kränkningar. Alla studenter, oavsett social bakgrund eller grupptillhörighet, ska ges lika rättigheter och möjligheter. Den här informationen riktar sig till dig som är student och vill få koll på dina rättigheter eller upplever att du utsatts för diskriminering, trakasserier eller andra typer av kränkningar.

 

 

 

Vad är diskriminering?

Ordet diskriminering brukar i vardagligt tal ofta användas om orättvis behandling av olika slag, där någon gör åtskillnad mellan olika människor. Men det som kan uppfattas som diskriminering är inte alltid diskriminering. Orättvis behandling är inte alltid diskriminering i lagens mening. Förenklat kan diskriminering förklaras i termer av att någon missgynnas eller kränks och att missgynnandet har ett samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna. Diskriminering är ett komplext fenomen, eftersom det ofta sker i mer subtila former.

Definition av diskriminering

För att en situation/ händelse i lagens mening ska vara diskriminering enligt diskrimineringslagen måste följande kriterier inträffat

  • måste vara en person som blivit missgynnad eller kränkt

  • ska finnas ett samband med en (eller flera) diskrimineringsgrund (sexuella trakasserier kräver inte detta samband)

  • måste handla om en av de former av diskriminering som beskrivs i lagen

Tips! Titta på Diskrimingeringsombudsmannens film "Det här är diskriminering" (2:16). 

 

Anmälan

Som student kan du vända dig till prefekten på din institution för att anmäla händelser som inträffat i din studiemiljö. Prefekten har då ansvar för att utreda vad som hänt och dokumentera arbetet. Om det är prefekten du känner dig missgynnad av kan du kontakta dekan på din fakultet.

Som student kan du också göra en anmälan som skickas till registrator (registrator@lnu.se) på universitetet. Anmälan kan göras skriftligt eller muntligen och bör innehålla följande uppgifter.

  • Vad som inträffat och när
  • Studie- eller arbetsplats samt namn på alla inblandade
  • Eventuella vittnen

Både den som blivit utsatt för någon form av diskriminering och en annan person som sett missförhållanden kan göra en anmälan.