Två studenter går i en trappa

Diskriminering, trakasserier och kränkningar

Vid Linnéuniversitetet råder nolltolerans mot diskriminering, trakasserier
och andra typer av kränkningar. Alla studenter, oavsett social bakgrund eller grupptillhörighet, ska ges lika rättigheter och möjligheter. Den här informationen riktar sig till dig som är student och vill få koll på dina rättigheter eller upplever att du utsatts för diskriminering, trakasserier och andra typer av kränkningar.

 

 

 

Anmälan


Som student kan du vända dig till prefekten på din institution för att anmäla händelser som inträffat. Prefekten har då ansvar för att utreda vad som hänt och dokumentera arbetet. Om det är prefekten du känner dig missgynnad av kan du kontakta dekan på din fakultet.

Som student kan du också göra en anmälan som skickas till registrator (registrator@lnu.se) på universitetet. Anmälan kan också göras muntligen till koordinator för lika villkor som i sin tur skriver ner händelsen och skickar till registrator. Anmälan ska innehålla;

  • en redogörelse över vad som inträffat
  • när den ägt rum
  • namn på den som utsatts och hens institution, program eller kurs
  • namn på den som anmäls och hens institution, program eller kurs
  • eventuella vittnen till händelsen

Både den som blivit utsatt för någon form av diskriminering och en annan person som sett missförhållanden kan göra en anmälan. Anmälan kan dock inte göras anonymt. Detta för att inblandade och vittnen ska kunna höras. Efter att anmälan kommit in utser chef för universitetsledningens kansli utredare som har i uppgift att skyndsamt, sakligt och rättssäkert utreda vad som hänt.