Studentförsäkring

Studentförsäkring vid studier och verksamhetsförlagd utbildning

Försäkring vid studier och verksamhetsförlagd utbildning inom Sverige

Som student vid Linnéuniversitetet är du försäkrad under skoltid och under direkt färd mellan bostaden och i universitetets lokaler. Försäkringen täcker personskador genom olycksfall samt vissa fall av sjukdom genom smitta. I begreppet skoltid innefattas även olycksfall under distansstudier om olycksfallet har direkt samband med de studier som ska utföras. Om skadan inträffar under en aktivitet arrangerad av någon annan än universitetet eller är av fritidskaraktär gäller inte försäkringen. Försäkringen gäller även vid verksamhetsförlagd utbildning i Sverige om den ingår i utbildningen.

Försäkringsvillkor för personskadeförsäkringen finns på Kammarkollegiets hemsida.

Anmälan av skada till Kammarkollegiet

Om du råkat ut för en skada och omfattas av olycksfallsförsäkringen för studenter ska du fylla i en skadeanmälningsblankett. Blanketten ska skrivas under av dig och din skola och skickas per post till Kammarkollegiet som sedan gör en bedömning utifrån din ansökan vad du får i ersättning

Anmälan till Arbetsmiljöverket

Anmälan och utredning av tillbud

Ett tillbud är en oönskad händelse eller situation av organisatorisk, social eller fysisk karaktär som kunnat leda till hälsobesvär, sjukdom eller olycksfall. Det kan vara en händelse där någon hade kunnat skada sig men ingen kom till skada. Vid ett tillbud görs en utredning om vilka omedelbara och mer långsiktiga åtgärder som behöver göras för att undvika risk eller skada. Chef ansvarar för att nödvändiga åtgärder vidtas och följs upp. Utredningen gällande studenters tillbud görs av kursansvarig lärare tillsammans med skyddsombud. Utredningen ska bifogas anmälan. Om utredningen inte är klar vid anmälan av tillbudet, ska den skickas till den centrala registraturen på LNU när den färdigställts.

Länk till blanketten

Anmälan och utredning av allvarligt tillbud

Inträffar ett allvarligt tillbud som gäller student så är det prefekt/chef som med hjälp av kursansvarig lärare anmäler det allvarliga tillbudet till Arbetsmiljöverket på avsedd blankett.

På institutionen för kriminologi och polisiärt arbete är det kursansvarig lärare.

(Exempel på allvarliga tillbud är fall från högre höjd som inte leder till skada, tunga saker som lossnar, välter, faller och kunde ha skadat någon, rök, gas eller annat kemikalieutsläpp).

Länk till Arbetsmiljöverkets blankett för anmälan om allvarligt tillbud

Anmälan av skada

Skadas du som student i undervisningen ska detta anmälas till Arbetsmiljöverket och till registrator vid Linnéuniversitetet. Anmälan till Arbetsmiljöverket görs i så fall i samråd med kursansvarig lärare och prefekt. För institutionen för kriminologi och polisiärt arbete är det kursansvarig lärare som hjälper dig.

Länk till Arbetsmiljöverkets blankett för anmälan om skada

Försäkring vid studier och verksamhetsförlagd utbildning utomlands

Linnéuniversitetet har tecknat en samlingsförsäkring för alla studenter som åker utomlands och studerar eller praktiserar. Student-UT-försäkringen gäller dygnet runt i utbildningslandet så länge studierna eller praktiken bedrivs i utbildningslandet två veckor före och två veckor efter denna tid under direkt resa mellan utbildningslandet och hemorten eller utbildningsorten i Sverige.

Försäkringen gäller de som är antagna till högskoleutbildning vid Linnéuniversitetet och som studerar eller praktiserar utomlands enligt en skriftlig överenskommelse om utbyte eller mottagande mellan universitetet och ett utländskt lärosäte, företag eller annan inrättning som tar emot studenter eller praktikanter. Studierna eller praktiken utomlands måste vara en del av utbildningen vid Linnéuniversitetet och poänggivande i LADOK för att försäkringen ska gälla.

Saknas skriftlig överenskommelse eller är studierna/praktiken ej poänggivande kan fakulteten för en kostnad per dag beställa en så kallad enskild försäkring direkt av Kammarkollegiet.

Försäkringsvillkor för Student UT finns på Kammarkollegiets hemsida.

Anmälan av skada

Om du råkat ut för en skada och omfattas av olycksfallsförsäkringen för studenter ska du fylla i vår skadeanmälningsblankett. Blanketten ska skrivas under av dig och sen skickas till oss tillsammans med eventuella kvitton och styrkande dokument, antingen via mejl eller post. Vi skriver sedan under och skickar skadeanmälan per post till Kammarkollegiet som gör en bedömning utifrån din ansökan vad du får i ersättning.

 

Har du frågor om försäkring vid studier och praktik kontakta:
Ida Willander, kvalificerad handläggare ida.willander@lnu.se. För frågor gällande försäkring vid polisutbildningen kontakta Ida Johansson, utbildningsadministratör ida.johansson@lnu.se.