kvinna som jobbar och glasögon på bordet

Studera med funktionsnedsättning

Om du är student och har en funktionsnedsättning, finns det möjlighet att använda pedagogiskt stöd under studietiden. Exempel på detta är anteckningshjälp, teckenspråkstolk eller förlängd tid vid examinationer.

Med anledning av den rådande situationen som uppstått till följd av Coronaviruset vill vi som arbetar med pedagogiskt stöd vid Linnéuniversitetet förtydliga att vi arbetar som vanligt. Vill du som student ta kontakt med oss är du välkommen att höra av dig på telefon, mail, zoom eller boka in ett fysiskt möte.

Så här ansöker du om stöd

Detta gäller även dig som redan är student och behöver förnya ditt besked om stöd.

1. Gå till ansökan Nais hemsida .Om du behöver hjälp med ansökan, kontaktar du en samordnare.

2. När du gjort din digitala ansökan i Nais, kommer en samordnare att kontakta dig.

3. Efter samtalet med samordnaren, där ni tillsammans diskuterat och planerat för det pedagogiska stödet, får du ett besked om stöd.

Det är viktigt att du i god tid kontaktar en samordnare för studenter med funktionsnedsättning, för att kunna planera ditt stöd så bra som möjligt.

Om du behöver andra former av stöd, som hjälpmedel i hemmet eller personlig assistans, är det kommunen och/eller landstinget som du ska kontakta.

Samordnarna nås säkrast via telefon (se tider nedan) och mail och träffas på bokade besök. Välkommen att kontakta oss!

Mari Ericsson 
Samordnare för studenter med funktionsnedsättning på ekonomihögskolan, fakulteten för hälso- och livsvetenskap, fakulteten för konst och humaniora och fakulteten för teknik i Växjö. Nås säkrast via telefon måndag-torsdag klockan 13-14. 

Anna Nymark 

Samordnare för studenter med funktionsnedsättning på lärarutbildningarna och fakulteten för samhällsvetenskap i Växjö. Samordnare för internationella studenter i Växjö. Nås säkrast via telefon måndag-torsdag klockan 10-11. 

Mathilda Karlsson

Samordnare för studenter med funktionsnedsättning på samtliga fakulteter i Kalmar. Nås säkrast via telefon måndag-torsdag klockan 8.30-9.30. 

Frida Heinmets
Mentorskoordinator i Växjö och Kalmar.

Pedagogiska stödåtgärder

Här kan du läsa mer om de vanligaste formerna av pedagogiskt stöd som finns för studenter med funktionsnedsättning.

Exempel på pedagogiska stödåtgärder

  • Anpassad/alternativ examination. En anpassad/alternativ examination kan till exempel vara att få längre tid vid tentamen, möjlighet att skriva svaren på dator eller att tentera enskilt. Ytterst beslutar examinator om examinationsformer.
  • Anteckningshjälp. Du kan få hjälp av en kurskamrat som antecknar åt dig vid föreläsningar och sedan kopierar anteckningarna åt dig. Anteckningshjälpen utses av dig och får ett arvode av Studerandeavdelningen. Anteckningshjälp ersätter inte närvaro.
  • Mentor. Mentorstödet ges till studenter med neuropsykiatriska- och psykiska nedsättningar. Mentorerna ger stöd med att planera, strukturera och organisera studierna. Mentorerna får ett arvode av Studerandeavdelningen.
  • Talböcker/storstil/punktskrift. Det finns en möjlighet att få kurslitteraturen inläst som talbok eller producerad i stor stil eller punktskrift. Detta görs av Myndigheten för tillgängliga medier (MTM).
  • Tolk. Om du är i behov av teckenspråks- eller skrivtolk under din studietid kan du få detta. Förberedelsetiden är dock lång, så kontakta en samordnare i god tid, gärna redan när du söker en utbildning hos Linnéuniversitetet.

Andra former av stöd

  • Tillgängliga lokaler. Universitetets lokaler på universitetsområdet ska vara tillgängliga. Det finns hörslingor i flera av universitetets lokaler. Kontakta din lärare eller samordnare för att få veta hur de används. Salarna måste bokas lång tid i förväg, så var ute i god tid.
  • Hjälpmedel. För att få tillgång till hjälpmedel ska du kontakta landstinget och/eller kommunen där du är folkbokförd.
  • Personlig assistans och boendestöd. Du kan ansöka om personlig assistans hos Försäkringskassan. Boendestöd ansöker du om i den kommun där du är folkbokförd.

Universitetsbibliotekets stöd till studenter med läsnedsättning


Lnu.se lasnedsattning hemsidan innehåller information om universitetsbibliotekets service till studenter med läsnedsättning. 

Stödprogram

På hemsidan för stödprogram hittar du som är student på Linnéuniversitetet en förteckning över de stödprogram som finns tillgängliga för nedladdning till privata datorer under studietiden.

Legimus och Myndigheten för tillgängliga medier (MTM)

Legimus hemsida
Myndigheten för tillgängliga mediers information för dig som studerar på högskola eller universitetet och behöver anpassad kurslitteratur.

Studera med funktionsnedsättning

Studera med funktionsnedsättning hemsida 
Hemsidan innehåller information om att vara student med funktionsnedsättning och vilket stöd som finns att få. Detta är en nationell sida och innehåller information om att studera i Sverige.

Vill du bli mentor?

Studerandeavdelningen söker studenter som vill jobba extra som mentorer. Mentorerna ska utgöra ett stöd för studenter med funktionsnedsättning. Arbetet handlar om att hjälpa en annan student med att planera och strukturera studiesituationen.

Mentorskapet innebär en arbetsinsats på cirka 2 timmar per vecka och du får lön för arbetet.

Låter det intressant?
För ytterligare information eller för att anmäla ditt intresse, kontakta mentorskoordinatorn på e-post: funksam@lnu.se

Den insikt Du får av att vara mentor kan vara värdefull i Ditt framtida yrkesliv!

Information till dig som arbetar som anteckningshjälp eller mentor

För att du ska få din lön utbetald är det viktigt att du följer instruktionerna på denna sida! Om du har frågor, kontakta samordnarna och mentorskoordinatorn på e-post funksam@lnu.se.

Som anteckningshjälp och/eller mentor är du anställd av Linnéuniversitetet. För att få din lön utbetald måste du fylla i en arvodesräkning för varje månad där du anger varje tillfälle som du har arbetat.

För att du skall få lön den 25:e i månaden ska arvodesräkningen vara Linnéuniversitetet tillhanda senast den 8:e samma månad. Räkningar som kommer in senare än den 8:e utbetalas månaden efter.

Räkningar som inkommer mellan den 9/6-8/9 kan komma att administreras och utbetalas i september. Arvodet för anteckningshjälp är 60 kr/timme (eventuella kostnader för kopiering ingår i arvodet), arvodet för mentorer är 121 kr/timme plus 12% semesterersättning.

Linnéuniversitetet har Danske Bank som löneutbetalande Bank. För att Du ska få din lön till det konto du vill, behöver du genomföra en registrering via Danske Banks lönetjänst. Där ska du uppge Linnéuniversitetets kundnummer, detta är 79195. Om Du inte genomför registreringen, kommer lönen att utbetalas via en avi som skickas med posten. Det kan också bli så att första utbetalningen kommer via en avi. Instruktioner för registrering finns på Danske Bank

Skatt dras från din lön per automatik. Om du inte vill att skatt ska dras, måste du lämna in blanketten "Intyg för utbetalning av lön utan skatteavdrag" tillsammans med din arvodesräkning (det räcker att du gör detta vid ett tillfälle). Blanketten och mer information finns hos Skatteverket (sök på blankettens namn). Om du arbetar i Sverige men bor i ett annat land, måste du ansöka om särskild inkomstskatt (SINK). Skatteverket har information och blanketter om SINK på sin hemsida. 

Om du behöver ett arbetsgivarintyg kontaktar du Linnéuniversitetets Personalavdelning, via växeln på telefonnummer 0772-28 80 00. Om du vill ha ett intyg som beskriver ditt uppdrag som mentor, kontaktar du mentorskoordinatorn.