Händer som skriver på ett tangentbord

Tillgodoräknande

Om du har tidigare studier från svenskt eller utländskt lärosäte, kan du ansöka om att få detta tillgodoräknat vid Linnéuniversitetet. Även annan utbildning samt yrkesverksamhet kan vara aktuella kunskaper och färdigheter som kan tillgodoräknas. Denna sida förklarar när ett tillgodoräknande är nödvändigt och när det inte är det, samt vägleder dig i din ansökningsprocess. Ambitionen är att handläggningstiden i normalfallet inte ska överskrida en månad från det att en komplett ansökan inkommit. Mer komplicerade ärenden kan ta längre tid. Den pågående pandemin kan också komma att påverka handläggningstiden.

Ett tillgodoräknande förutsätter att du är student vid Linnéuniversitetet. Det vill säga du ska vara antagen till och bedriva utbildning vid Linnéuniversitetet. Att du bedriver utbildning innebär att du är registrerad på ett program eller minst en kurs vid Linnéuniversitetet. 

Vid tillgodoräknande prövas innehåll, omfattning och nivå på dina tidigare studier/yrkesverksamhet gentemot aktuell kurs vid Linnéuniversitetet. Det är alltså viktigt att du har dessa delar dokumenterade och skickar med rätt bilagor som påvisar detta i din ansökan.

Innan du ansöker om tillgodoräknande

Börja med att svara på följande frågor:

  • Är du student vid Linnéuniversitetet, det vill säga antagen och registrerad?
  • Har du godkänt resultat på dina tidigare studier? (Endast studier med minst betyget godkänt kan tillgodoräknas).
  • Har du samtliga bilagor som behöver skickas med ansökan? (Läs mer om vilka dokument som behövs här nedanför under rubriken "Att ansöka om tillgodoräknande".)

Om du har svarat "ja" på samtliga tre frågor är du redo att lämna in en ansökan om tillgodoräknande. Om du har svarat "nej" på någon av frågorna ovan och ändå lämnat in en ansökan om tillgodoräknande så kan din ansökan komma att avslås.

Utöver detta är det bra om du vet ifall ett tillgodoräknande verkligen behövs eller inte, för att undvika onödig väntan på beslutet. Läs mer under respektive rubrik för tidigare studier och tidigare yrkesverksamhet nedan.

Att ansöka om tillgodoräknande

Ansökan om tillgodoräknande bör göras via Linnéuniversitetets webbportal (se nedan). Det är viktigt att din ansökan är komplett och vi råder dig därför att läsa igenom instruktionerna noga innan du skickar in din ansökan.

Om du av någon anledning inte vill eller kan använda webbansökan, vänligen kontakta oss på tillgodo@lnu.se för information om hur du kan lämna in din ansökan.

Beslut på din ansökan

När du har ansökt om tillgodoräknande och ansökan är komplett så är handläggningstiden cirka en månad. Beroende på examinatorernas arbetsbelastning kan det dock i vissa fall ta längre tid än en månad. När ett beslut har tagits så får du detta skickat till dig via e-post. Det finns tre olika beslut på ansökan om tillgodoräknande som du kan läsa mer om nedan.

Bifall

Bifall betyder att du har fått din ansökan godkänd. I beslutet framgår även vilka av dina tidigare studier/din tidigare yrkesverksamhet som ligger till grund för beslutet.

Ditt tillgodoräknande kommer att läggas in i Ladok så att du även ser det när du loggar in på Studenttjänster (www.student.ladok.se). 

Delvis avslag

Om inte hela din ansökan har blivit godkänd, men en del, så får du ett delvis avslag. Beslutet innehåller då information om vilken del av kursen som bifallits, hur många högskolepoäng du har fått tillgodoräknat och en motivering till varför resterande del inte kunde tillgodoräknas.

Ditt tillgodoräknande kommer att läggas in i Ladok så att du även ser det när du loggar in på Studenttjänster (www.student.ladok.se). 

Observera att ett tillgodoräknande av del av kurs inte alltid kan läggas in direkt. Detta gäller om kursen går en senare termin och du ska avsluta den genom att läsa de delar av kursen som tillgodoräknandet inte omfattar. Rör det sig om en fristående kurs, måste du dessutom ansöka till och bli antagen till kursen innan ett bifall på ansökan om tillgodoräknande kan läggas in i Ladok.

Avslag

Avslag betyder att din ansökan inte kunde godkännas, varken i sin helhet eller till viss del. 

Överklagande

Om du inte är nöjd med det beslut du fått så kan du överklaga detta. En överklagan ska ställas till Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH), men skickas in till Linnéuniversitetet. Du har tre veckor på dig att skicka in ditt överklagande, räknat från den dag du tog del av beslutet. 

Mer information om hur du överklagar ett beslut får du när beslutet skickas till dig.

Här kan du få mer information om dina rättigheter och skyldigheter som student.

FAQ - vanliga frågor och svar

Jag har kommit in på en utbildning, när räknas jag som student så att jag kan ansöka om tillgodoräknande?

Du måste även tacka ja till din utbildningsplats, samt registrera dig, innan du skickar in din ansökan om tillgodoräknande. 

Vart skickar jag min ansökan?

Ansökan om tillgodoräknande bör göras via Linnéuniversitetets webbportal (se oven). Om du av någon anledning inte vill eller kan lämna in din ansökan via webbportalen, vänligen kontakta tillgodo@lnu.se.

Hur hanteras min ansökan?

Studerandeavdelningen granskar din ansökan så att den är komplett. Om ansökan inte är komplett kommer du att ges möjlighet att komplettera den. Kompletteringsbegäran skickas till dig via e-post. När ansökan är komplett skickas den ut till berörd fakultet där examinatorn för kursen fattar beslut. Beslutet skickas sedan till dig via e-post från Studerandeavdelningen.

Blev något fel i din ansökan, eller vill du ändra något i din ansökan?

Om du vill ändra något i din inskickade ansökan ska du inte skicka in en ny ansökan. Kontakta istället oss via e-post på tillgodo@lnu.se och meddela vad som ska ändras.

Hur dokumenteras ett beviljat tillgodoräknande?

Alla beviljade tillgodoräknanden dokumenteras i Ladok. 

Hur fungerar det med studiemedel vid tillgodoräknande?

Du får inte studiemedel från CSN för tillgodoräknade högskolepoäng. Du meddelar själv alla förändringar till CSN ifall ditt tillgodoräknande gör att du läser färre högskolepoäng en termin än vad du har ansökt om studiemedel för. 

Kan jag senare läsa en kurs som jag fått tillgodoräknad?

Nej, när en kurs har avslutats genom ett tillgodoräknande så kan du inte registrera dig på kursen och alltså inte läsa den vid ett senare tillfälle.

Kan samma högskolepoäng ligga till grund för flera tillgodoräknanden?
Ja, det kan de göra, men de kurserna som du fått tillgodoräknade från samma högskolepoäng kan inte tas med i samma examen.

Jag går en uppdragsutbildning, kan jag tillgodoräkna mig tidigare studier eller yrkesverksamhet inom denna?

Högskoleförordningen hanterar endast tillgodoräknanden inom högskoleutbildning. Uppdragsutbildning räknas inte som högskoleutbildning och därav går det inte att tillgodoräkna sig något inom en uppdragsutbildning. Man är inte heller student enligt högskoleförordningens definition och har därför inte rätt till tillgodoräknande.

Kan jag överklaga ett beslut om tillgodoräknande?

Ja, alla typer av beslut på din ansökan kan överklagas. Information om hur man överklagar får du i samband med beslutet.
Läs mer om dina rättigheter och skyldigheter som student.