Händer som skriver på ett tangentbord

Tillgodoräknande

Om du har tidigare studier från svenskt eller utländskt lärosäte, kan du ansöka om att få detta tillgodoräknat vid Linnéuniversitetet. Även annan utbildning samt yrkesverksamhet kan vara aktuella kunskaper som kan tillgodoräknas. Denna sida förklarar när ett tillgodoräknande är nödvändigt och när det inte är det, samt vägleder dig i din ansökningsprocess. Ambitionen är att handläggningstiden i normalfallet inte ska överskrida en månad från det att en komplett ansökan inkommit. Mer komplicerade ärenden kan ta längre tid. Den pågående pandemin kan också komma att påverka handläggningstiden.

För att ansöka om tillgodoräknande så måste du vara student vid Linnéuniversitetet. Det vill säga du måste vara antagen till och bedriver utbildning vid Linnéuniversitetet. Att du bedriver utbildning innebär att du är registrerad på ett program eller minst en kurs vid Linnéuniversitetet. 

Vid tillgodoräknande prövas innehåll, omfattning och nivå på dina tidigare studier/yrkesverksamhet mot den kursplan du ansöker om att få detta tillgodoräknat mot (d.v.s. den kurs du ej vill läsa i.o.m. tillgodoräknandet).

Det är alltså viktigt att du har dessa delar dokumenterade och skickar med rätt bilagor som påvisar detta i din ansökan. (Om du saknar dokumentation och inte har möjlighet att införskaffa denna, så ska du istället läsa mer om validering här: Validering av kunskap och kompetens).

Innan du ansöker om tillgodoräknande

Följande punkter bör du kunna svara ja på för att undvika att få ett avslag direkt på din ansökan:

  • Är du student vid Linnéuniversitetet, det vill säga antagen och registrerad?
  • Har du godkänt resultat på dina tidigare studier? (endast studier med minst betyget godkänt kan tillgodoräknas).
  • Har du samtliga bilagor som behövs skickas med ansökan? (läs mer om vilka dokument som behövs här nedanför under rubriken Att ansöka om tillgodoräknande)

Utöver detta är det bra om du vet ifall ditt tillgodoräknande verkligen behövs eller inte, för att undvika onödig väntan på beslutet innan du ansöker om examen. Läs mer under respektive rubrik för tidigare studier och tidigare yrkesverksamhet nedan.

Att ansöka om tillgodoräknande

För att ansöka om tillgodoräknande så ska du använda blanketten som finns här nedanför. Det är viktigt att din ansökan är komplett eftersom det annars inte går att handlägga ditt ärende. Vi råder dig därför att läsa igenom instruktionerna noga på blankettens sida två innan du skickar in din ansökan.

Beslut på din ansökan

När du har ansökt om tillgodoräknande och ansökan är komplett så är handläggningstiden cirka en månad. När ett beslut har tagits så får du detta skickat till dig via e-mail, om du inte uppgett önskan om att få det till dig via post. Det finns tre olika beslut på ansökan om tillgodoräknande som du kan läsa mer om nedan.

Bifall

Bifall betyder att du har fått din ansökan godkänd. Beslutet uppger även vilka av dina tidigare studier/din tidigare yrkesverksamhet som ligger till grund för beslutet.

Ditt tillgodoräknande kommer att läggas in i Ladok så att du även ser det när du loggar in på Studenttjänster (www.student.ladok.se). 

Delvis avslag

Om inte hela din ansökan har blivit godkänd, men en del, så får du ett delvis avslag. Beslutet innehåller då information om vilken del av kursen du ansökt om att få tillgodoräknad till som är uppfylld, och en motivering till varför resterande inte kunde bli det.

Ditt tillgodoräknande kommer att läggas in i Ladok så att du även ser det när du loggar in på Studenttjänster (www.student.ladok.se). 

Observera att ett tillgodoräknande av del av kurs inte alltid kan läggas in direkt. Detta om kursen går vid en senare termin och du ska avsluta den genom att läsa de delar av kursen som tillgodoräknandet inte omfattar. Rör det sig om en fristående kurs, måste du dessutom ansöka till och bli antagen till kursen innan ett bifall på ansökan om tillgodoräknande kan läggas in i Ladok.

Avslag

Avslag betyder att din ansökan inte kunde godkännas, varken i sin helhet eller till viss del. 

Överklagande

Om du inte är nöjd med det beslut du fått så kan du överklaga detta. En överklagan ska ställas till Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH), men alltid skickas in till Linnéuniversitetet. Du har tre veckor på dig att skicka in ditt överklagande, från den dag du tog del av beslutet. 

Mer information om hur du överklagar ett beslut får du när beslutet skickas till dig. Du kan även läsa mer på följande sida: Rättigheter och skyldigheter

FAQ - vanliga frågor och svar

Jag har kommit in på en utbildning, när räknas jag som student så att jag kan ansöka om tillgodoräknande?

Du måste även tacka ja till din utbildningsplats, samt registrera dig, innan du skickar in din ansökan om tillgodoräknande. 

Vart skickar jag min ansökan?

I blanketten finns instruktioner om vart den ska skickas.

Hur hanteras min ansökan?

Studerandeavdelningen granskar din ansökan så att den är komplett. Ärendet skickas sedan ut till berörd fakultet där examinatorn för kursen du ansöker om att få dina tidigare studier/yrkesverksamhet tillgodoräknad till, tar beslut på din ansökan. Beslutet skickas sedan till dig från Studerandeavdelningen.

Hur dokumenteras ett beviljat tillgodoräknande?

Alla beviljade tillgodoräknanden dokumenteras i Ladok. I vissa fall dokumenteras detta först när resterande delar av en kurs/delkurs har genomförts.

Hur fungerar det med studiemedel vid tillgodoräknande?

Du får inte studiemedel från CSN för tillgodoräknade högskolepoäng. Du meddelar själv alla förändringar till CSN ifall ditt tillgodoräknande orsakar att du läser färre högskolepoäng en termin än vad du har ansökt studiemedel för. 

Kan jag senare läsa en kurs som jag fått tillgodoräknad?

Nej, när en kurs har avslutats genom ett tillgodoräknande så kan du inte registrera dig på kursen och därav inte läsa den vid ett senare tillfälle.

Kan jag överklaga ett beslut om tillgodoräknande?

Ja, alla typer av beslut på din ansökan kan överklagas. Information om hur man överklagar får du i samband med beslutet. Du kan även läsa mer på följande sida: Rättigheter och skyldigheter

Jag går en uppdragsutbildning, kan jag tillgodoräkna mig tidigare studier eller yrkesverksamhet inom denna?

Högskoleförordningen hanterar endast tillgodoräknanden inom högskoleutbildning. Uppdragsutbildning räknas inte som högskoleutbildning och därav går det inte att tillgodoräkna sig något inom en uppdragsutbildning. Man är inte heller student enligt högskoleförordningens definition och har därför inte rätt att tillgodoräkna sig saker mot Linnéuniversitetets ordinarie utbildningsutbud.