Forskningsdata

Forskningsdata är information som samlats in för att analyseras i ett vetenskapligt syfte. Linnéuniversitetet har som myndighet ansvar för att hantera, lagra, tillgängliggöra och bevara forskningsdata som produceras vid lärosätet. En övergripande verksamhet kallad Data Access Unit (DAU) finns vid Linnéuniversitetet för att ta hand om frågor som gäller forskningsdata.

Vi erbjuder dig stöd vid

  • tolkning av de riktlinjer, rättigheter och restriktioner som finns för forskningsdata
  • utformande av datahanteringsplan i samband med projektstart eller ansökan av forskningsmedel
  • frågor gällande arkivering av forskningsdata
  • deponering och/eller tillgängliggörande av dina forskningsdata i DiVA eller annan tjänst

Vad är forskningsdata?

Forskningsdata är information som samlats in för att analyseras i ett vetenskapligt syfte. Det kan röra sig om resultat från experiment och mätningar, observationer från fältarbete, statistik, enkätsvar, intervjuer och bilder.

Datahanteringsplaner

En datahanteringsplan (Data Management Plan, DMP) är ett levande dokument, och används för att beskriva och underlätta hur forskningsdata hanteras genom ett forskningsprojekt. Dokumentet ska ta upp till exempel insamling, dokumentation, bearbetning, lagring och arkivering av data. Exakt vilket innehåll som ska finnas med skiljer sig åt beroende på ämnesområde, krav från finansiärer och datatyper. Det blir vanligare att forskningsfinansiärer kräver datahanteringsplan vid inlämning av projektansökan.

Bakgrund

Just nu pågår ett arbete både nationellt och inom EU för en övergång till ett öppet vetenskapssystem. I Sverige är det Vetenskapsrådet som fått i uppdrag att ta fram riktlinjer för hur denna övergång ska genomföras, och målbilden är att ett sådant system ska vara på plats år 2025. Vid Linnéuniversitetet finns en övergripande stödverksamhet för att ta hand om frågor som gäller forskningsdata, kallad Data Access Unit (DAU), som drivs med stöd från Svensk Nationell Datatjänst, SND.

Linnéuniversitetets DAU består av personal från universitetsledningens kansli, universitetsbiblioteket, IT-avdelningen och Grants and Innovation Office.

Tillgång till forskningsdata

Arkivering

Forskning som bedrivs vid Linnéuniversitetet är att betrakta som ingående i myndigheten oberoende av hur finansieringen sker. Därför omfattas forskningsverksamheten av offentlighetsprincipen. Det betyder att tryckfrihetsförordningens regler om allmänna handlingar måste tillämpas även för forskningshandlingar. Rent praktiskt innebär det att forskningsverksamheten måste generera tillfredsställande dokumentation och följa regler för gallring och bevarande.
Riktlinjer kring hantering av forskningshandlingar finns i dokumentet Hanteringsanvisningar för forskningshandlingar.

Registrering av metadata och deponering av dataset

För att göra forskningsdata sökbara för andra som kan tänkas vara intresserade av dem finns möjlighet att registrera information om (metadata) och i lämpliga fall även deponera eller ladda upp själva datasetet i en databas. Detta går att göra i exempelvis DiVA, Linnéuniversitetets publikationsdatabas, genom att välja publikationstypen dataset vid registrering. Dataset behöver inte nödvändigtvis bli öppet tillgängliga vid deponering, utan kan lämnas ut på förfrågan.

Öppen tillgång - Open Access

I DiVA finns möjlighet att göra ett dataset sökbart och öppet tillgängligt för alla. Denna möjlighet finns även i andra databaser som tar emot forskningsdata. Det går även att göra dataset öppet tillgängliga genom att publicera dem i datatidskrifter eller andra vetenskapliga tidskrifter som också tar emot dataset.

Orsaker till att inte dela data

Alla forskningsdata kan inte göras öppet tillgängliga. Möjliga orsaker till detta kan vara att

  • data innehåller personuppgifter eller annan känslig eller sekretessbelagd information.
  • data innehåller information som är upphovsrättsskyddad av någon annan.
  • tillstånd inte hämtats av informanter, eller om etiskt tillstånd inte inhämtats.
  • data innehåller företagshemligheter eller finansiell information.

Kontakta oss

Behöver du hjälp i frågor som rör forskningsdata?
Skriv till dau@lnu.se