Forskningsdata

Forskningsdata är information som samlats in för att analyseras i ett vetenskapligt syfte. Linnéuniversitetet har som myndighet ansvar för att hantera, lagra, tillgängliggöra och bevara forskningsdata som produceras vid lärosätet. En övergripande verksamhet kallad Data Access Unit (DAU) finns vid Linnéuniversitetet för att ta hand om frågor som gäller forskningsdata.

Vilket stöd erbjuder vi?

Vi erbjuder dig stöd i frågor om forskningsdata genom hela forskningsprocessen. Exempelvis med:

  • tolkning av de riktlinjer, rättigheter och restriktioner som finns för forskningsdata
  • utformande av datahanteringsplan i samband med projektstart eller ansökan av forskningsmedel
  • frågor gällande arkivering av forskningsdata
  • deponering och/eller tillgängliggörande av dina forskningsdata i SNDs katalog eller annan tjänst

Stöd i forskningsprocessen

Hos Svensk nationell datatjänst (SND) finns sammanställda resurser för den som vill veta mer om god hantering av forskningsdata. Materialet erbjuder stöd genom forskningsprocessens alla faser, från planeringsstadiet till färdigställande och tillgängliggörande av data. Här finns också information om vad man bör tänka på för att forskningsdata ska kunna återanvändas av andra i framtiden. Se sidorna Hantera data på SND:s webb.

Planering och finansiering

När det gäller planering och ansökan om finansiering av forskningsprojekt hjälper DAU dig i frågor om datahanteringsplaner, etikprövning och dataskydd. Medarbetare från Grants and Innovation Office (GIO) svarar på dessa frågor. Mer information om vilket stöd vi kan ge dig i ansökningsprocessen hittar du på sidan Grants and Innovation Office (GIO).

På SNDs webb hittar du mer information om hur du kan planera din insamling och hantering av forskningsdata, se sidan Planera.

Datahanteringsplaner

En datahanteringsplan (Data Management Plan, DMP) är ett levande dokument, och används för att beskriva och underlätta hur forskningsdata hanteras genom ett forskningsprojekt. Dokumentet ska ta upp till exempel insamling, dokumentation, bearbetning, lagring och arkivering av data. Exakt vilket innehåll som ska finnas med skiljer sig åt beroende på ämnesområde, krav från finansiärer och datatyper. Det blir vanligare att forskningsfinansiärer kräver datahanteringsplan vid inlämning av projektansökan.

Som stöd i arbetet med att utforma en datahanteringsplan kan du använda SNDs checklista för datahanteringsplan. Mer information om datahanteringsplaner finns på SNDs webbsida om datahanteringsplaner.

Dataskyddsförordningen (GDPR) kan påverka hur du planerar din hantering av forskningsdata. För att komma i kontakt med dataskyddsombudet vid Linnéuniversitetet, mejla dataskyddsombud@lnu.se.

Etikprövning

Information om etikprövning i relation till hantering av forskningsdata finns att läsa på SNDs webbsida om etikprövning.

Har du frågor om forskningsetiska aspekter av ditt arbete kan du vända dig till Etikkommittén Sydost.

Information om själva etikprövningen finns på Etikprövningsmyndighetens webbplats.

Datainsamling och analys

Under insamlings- och analysfasen av projektet finns både IT-avdelningen och Universitetsarkivet till din hjälp i frågor om forskningsdata.

Lagring av data under ett projekt

De möjligheter som erbjuds vid Linnéuniversitetet för att lagra forskningsdata under projektets gång kan du läsa mer om under rubriken Fillagring på sidan IT och support för personal på Medarbetare. På sidan finns även information om programvaror och inköp av IT-utrustning.

Informationssäkerhet

Som anställd vid Linnéuniversitetet ansvarar du för att den information du behandlar hanteras korrekt och säkert. Läs mer om detta på sidan Informationssäkerhet på Medarbetare.

För molntjänster gäller att endast tjänster som det finns skritliga avtal på central nivå får användas för myndighetsinformation. Hit räknas forskningsdata. Mer information finns att läsa i dokumentet Regler för användning av molntjänster.

Kryptering av filer

IT-avdelningen erbjuder stöd vid kryptering av filer, hör av dig till it-support@lnu.se för mer information.

Lagra och arkivera

I frågor som rör lagring, arkivering och gallring av både fysiska och digitala forskningsdata finns Universitetsarkivet till din hjälp.

I dokumentet Hanteringsanvisningar för forskningshandlingar beskrivs vad som gäller för hantering av forskningsdata, vilka typer av data och dokument som ska arkiveras, lagras eller gallras både under och efter projektet. Detta beskrivs även mer detaljerat i Verksamhetsområde 5 - Bedriva forskning, i Dokumenthanteringsplanen.

Publicera och dela

Universitetsbiblioteket erbjuder rådgivning vid publicering och registrering av forskningsdata. Se rubriken Tillgång till forskningsdata nedan för mer information om olika alternativ för registrering och publicering av forskningsdata. Läs mer om att publicera forskningsdata på SNDs webbsida Färdigställa och göra tillgängliga.

Upptäck och återanvänd

Universitetsbiblioteket hjälper dig att söka i databaser efter redan tillgängliggjorda forskningsdata att använda i ditt forskningsprojekt.

Ett exempel på databas är SNDs nationella forskningsdatakatalog där du kan söka bland studier inom flera ämnesområden. Vissa data är direkt nedladdningsbara medan andra finns tillgängliga via beställning.

Tillgång till forskningsdata

Arkivering

Forskning som bedrivs vid Linnéuniversitetet är att betrakta som ingående i myndigheten oberoende av hur finansieringen sker. Därför omfattas forskningsverksamheten av offentlighetsprincipen. Det betyder att tryckfrihetsförordningens regler om allmänna handlingar måste tillämpas även för forskningshandlingar. Rent praktiskt innebär det att forskningsverksamheten måste generera tillfredsställande dokumentation och följa regler för gallring och bevarande.
Riktlinjer kring hantering av forskningshandlingar finns i dokumentet Hanteringsanvisningar för forskningshandlingar.

Registrering av metadata och deponering av dataset

För att göra forskningsdata sökbara för andra som kan tänkas vara intresserade av dem finns möjlighet att registrera information om (metadata) och i lämpliga fall även deponera eller ladda upp själva datasetet i en databas. Detta går att göra i exempelvis SNDs katalog (kräver inloggning med Lnu-konto), eller i DiVA (kräver inloggning med Lnu-konto) genom att välja publikationstypen dataset vid registrering. Dataset behöver inte nödvändigtvis bli öppet tillgängliga vid deponering, utan kan lämnas ut på förfrågan.

Öppen tillgång - Open Access

I SNDs katalog finns möjlighet att göra ett dataset sökbart och öppet tillgängligt för alla. Denna möjlighet finns även i andra databaser som tar emot forskningsdata, exempelvis DiVA. Det går även att göra dataset öppet tillgängliga genom att publicera dem i datatidskrifter eller andra vetenskapliga tidskrifter som också tar emot dataset. För mer information om öppen tillgång till forskningsdata, se SNDs webbsida Publicering och Open Access.

Orsaker till att inte dela data

Alla forskningsdata kan inte göras öppet tillgängliga. Möjliga orsaker till detta kan vara att

  • data innehåller personuppgifter eller annan känslig eller sekretessbelagd information.
  • data innehåller information som är upphovsrättsskyddad av någon annan.
  • tillstånd inte hämtats av informanter, eller om etiskt tillstånd inte inhämtats.
  • data innehåller företagshemligheter eller finansiell information.

Bakgrund

Just nu pågår ett arbete både nationellt och inom EU för en övergång till ett öppet vetenskapssystem. I Sverige är det Vetenskapsrådet som fått i uppdrag att ta fram riktlinjer för hur denna övergång ska genomföras, och målbilden är att ett sådant system ska vara på plats år 2025. Vid Linnéuniversitetet finns en övergripande stödverksamhet för att ta hand om frågor som gäller forskningsdata, kallad Data Access Unit (DAU), som drivs med stöd från Svensk Nationell Datatjänst, SND.

Linnéuniversitetets DAU består av personal från universitetsledningens kansli, universitetsbiblioteket, IT-avdelningen och avdelningen för externa relationer. DAU jobbar utifrån Policy för hantering av forskningsdata vid Linnéuniversitetet (dnr 2021/964-1.1.1) som beskriver universitetets målsättning och principer för hantering av och öppen tillgång till forskningsdata som tagits fram inom ramen för forsknings inom universitetet.

Kontakta oss

Behöver du hjälp i frågor som rör forskningsdata?
Skriv till dau@lnu.se