Publicera på Lnu Press

Du som är anställd vid Linnéuniversitetet har möjlighet att publicera på universitetets förlag, Linnaeus University Press. Förlaget ger ut avhandlingar och licentiatuppsatser, men också konferensvolymer, fest- och minnesskrifter, antologier och monografier. Detta är en del av universitetsbibliotekets forskningsstöd.

Avhandlingar och licentiatuppsatser

Linnaeus University Dissertations & Lnu Licentiate

Avhandlingar och uppsatser som läggs fram vid Linnéuniversitetet ska i normalfallet publiceras i respektive serie. Författaren ansvarar för tryckfärdig inlaga. Se respektive checklista för tryck nedan, för praktisk information.

Form

Avhandlingar och uppsatser i serierna följer en bestämd grafisk form, både omslag och inlaga. Lnu Press ansvarar för mallar och support av dessa.

Pris

Tryck betalas av institutionen. Ungefärligt tryckpris för en avhandling (200 sidor, 100 exemplar) är cirka 8000 kronor, exklusive moms och frakt. För uppsatser gäller 60 öre per sida (färgsidor 2,15 kr/st) och 25 kronor per omslag.

Upplaga

Respektive institution bestämmer upplagans storlek. 15 exemplar av avhandlingarna och fem exemplar av uppsatserna skall lämnas till Lnu Press för intern distribution och utbytesutskick via standardlista

DiVA

Avhandlingar och uppsatser ska registreras i DiVA. Detta görs av författaren. Vi rekommenderar ävan alla att fulltextpublicera. Information om DiVA-registrering och fulltextpublicering finns på sidan DiVA - Publicera och registrera.

Upphovsrätt
För monografier har författaren upphovsrätten och avhandlingen kan göras fritt tillgänglig. För sammanläggningsavhandlingar har författaren upphovsrätten till kappan som kan göras fritt tillgänglig. För artiklar som ingår i avhandlingen gäller de avtal som ingåtts med respektive förlag. Författaren ansvarar för att söka tillstånd för eventuellt upphovsrättsskyddat material som används i avhandlingen eller uppsatsen.

För ytterligare information, se Lnu Press verksamhetsbeskrivning nedan.

Antologier och monografier

Lnu Press ger även ut skrifter som inte tillhör någon serie, så kallade solitärer. Exempelvis

  • Fest- och minnesskrifter
  • Antologier
  • Monografier, peer review-granskade genom Kriterium

Redaktör/författare ska ha sin anställning vid Linnéuniversitetet och publikationen ska vara framtagen inom författaren/redaktörens tjänsteutövning. Redaktör/författare ansvarar för tryckfärdig inlaga. Texten ska ha genomgått plagiatkontroll genom Urkund innan den lämnas till LnuPress för produktion.

Publicering

Både publicering i tryckt form och elektronisk publicering är möjlig, exempelvis genom issuu. Publicering/registrering ska även ske i DiVA. Detta görs av redaktör/författare. För mer information, se sidan DiVA - Publicera och registrera.

Pris

Tryck betalas av institutionen eller författaren. Lnu Press tar fram kostnadsförslag i samråd med tryckeriet.

Upplaga

Vid tryckt upplaga bestäms storlek från fall till fall. 15 exemplar skickas till Lnu Press för distribution enligt samma modell som för avhandlingar.

Upphovsrätt
Författaren har upphovsrätten till solitär publicerad vid Linnaeus University Press och kan göra den fritt tillgänglig. Det är författarens ansvara att söka tillstånd för eventuellt upphovsrättsskyddat material som används i solitären.

Tidskrifter och konferensvolymer

Lnu Press erbjuder även publicering av tidskrifter i LnuOpen, samt konferensvolymer, både i tryckt format och i LnuOpen. Till konferensvolymer räknas till exempel Proceedings och Book of abstracts.

LnuOpen

Vill du starta en tidskrift eller publicera en konferenspublikation? I LnuOpen kan du som forskare vid Linnéuniversitetet kostnadsfritt publicera och administrera tidskrifter och konferenspublikationer. Publikationerna blir fritt tillgängliga och sökbara i till exempel Google. LnuOpen baseras på den öppna programvaran Open Journal Systems – OJS.

Mer information om att publicera i LnuOpen

Aktuell utgivning

Aktuell utgivning
LnuOpen
Lnu Press i DiVA

Kontakt

Intresserad? Kontakta Lnu Press för att komma igång!

lnupress@lnu.se

 

Utgivning utanför Linnaeus University Press

Råd och riktlinjer för publikationer framtagna vid Linnéuniversitetet men utgivna utanför Linnaeus University Press:

  • Du kan ge ut publikationen som bok, rapport, working paper eller liknande i tryckt och/eller digital form med Linnéuniversitetet, aktuell institution och/eller fakultet som utgivare.
  • Författaren/redaktören ansvarar för att ta fram tryckfärdig inlaga och omslag. Ingen speciell mall behövs, men följ Linnéuniversitetets riktlinjer i designmanualen
  • Kontakta Linnaeus University Press för ISBN-nummer. Om publikationen ska ges ut i både tryckt och digital form behövs två ISBN-nummer.
  • Kontakta Copycenter för eventuell tryckning. Tryckkostnad betalas av författarens institution eller fakultet.
  • Registrera och fulltextpublicera publikationen i DiVA under relevant publikationstyp (bok, rapport eller övrigt).
  • Publikationer med många bilder och uppslagsbunden layout kan också publiceras på issue.com. Kontakta kommunikationsavdelningen.

För att ge ut med Linnéuniversitetet som utgivare krävs att redaktör/författare är anställd vid Linnéuniversitetet och att publikationen är framtagen inom författaren/redaktörens tjänsteutövning.