Historical Manufacturing Census of Sweden

Till databasen

Ämne: Ekonomi, Historia

Materialtyp: Arkivmaterial

Fabriksberättelserna innehåller uppgifter om svenska fabriker mellan 1863-1900. Fabriksberättelserna samlades ursprungligen in av Kommerskollegiet för att följa industrins utveckling i landet. Uppgiften att samla in datan gavs till lokala myndigheter (hallrätterna och fögderierna). Datan samlades in på ett i stora drag likt sätt från 1740-talet fram till 1900-talets början; mikrodata rörande fabrikernas namn, ägare, produktionstyp, arbetskraft, samt från 1863 även information om kraftkällor (t ex ångkraft, vattenkraft, eller elektricitet). 

Det går att söka fram data genom det geografiska gränssnittet baserat på län.

Digitaliseringen av Fabriksberättelserna är ett samarbete mellan Ekonomisk-historiska Institutionen (Lunds Universitet) och IIES (Stockholms Universitet).