Svenskt visarkiv

Till databasen

Ämne: Musik och bild

Materialtyp: Arkivmaterial; Musik/bild/video

Svenskt visarkiv är en avdelning inom myndigheten Statens musikverk och har till uppgift att samla in, bevara, vetenskapligt bearbeta och publicera material inom områdena:

 • folkliga och andra äldre visor
 • instrumental folkmusik
 • äldre populärmusik
 • svensk jazz

Via webbsidan går det att söka i följande databaser, register och kortkataloger:

 • Vis- och låtregistret
 • Folkmusikkomissionen
 • Sveriges Medeltida Ballader
 • Person- och organisationsarkiv
 • Svensk jazzbibliografi
 • Karl Tiréns fonografinspelningar av jojkning
 • Sveriges radios folkmusikinspelningar
 • Inspelningar i Svenskt visarkiv
 • Barnvise- och barnrimsregistret
 • Bellmantidens visor
 • Förstaradsregistret
 • Gamla visboksregistret
 • Sångleksregistret
 • Ämnesregistret
 • Skämtvisor
 • Skillingtryck