Student vid linnéuniversitetet håller en muntlig presentation

Muntlig presentationsteknik

En muntlig presentation är ett annat medium än en text. Vad behöver du tänka på när du planerar och genomför den?

Planera presentationen

En lyckad presentation förutsätter planering och förberedelse. Syfte och mottagare påverkar vilken struktur och vilket innehåll du väljer. Vad vill du uppnå med presentationen och vilket är ditt viktigaste budskap? Vem ska lyssna och vilka förkunskaper har lyssnaren?

Tänk på att välja ett innehåll som är relevant för den aktuella talsituationen och som bidrar till att förmedla ditt budskap. Anpassa ditt ordval efter publikens förkunskaper. Yttre förutsättningar som tiden du har till ditt förfogande, sammanhanget, rummets utformning och övriga talares teman bör också vägas in vid förberedelserna.  

Strukturera presentationen

En grundläggande struktur för den muntliga presentationen är den tredelade strukturen som består av en inledning, en huvuddel och en avslutning. I inledningen introduceras ämnet och här etablerar du som presentatör kontakt med dina åhörare. Det huvudsakliga innehållet struktureras med utgångspunkt i syfte, mottagare och budskap. Precis som i den akademiska texten behöver du ta ställning till i vilken ordning olika aspekter ska presenteras samt hitta logiska och naturliga övergångar mellan dem så att lyssnaren enkelt kan följa med i ditt resonemang. En bra avslutning summerar innehållet och lämnar åhörarna med en tydlig bild av ditt innehåll och ditt budskap.

Retorik är konsten att övertyga sina lyssnare och göra dem mottagliga för det som sägs. Inom retoriken beskrivs tre sätt att övertyga en mottagare: ethos, logos och pathos. Ethos innebär att etablera förtroende och inge trovärdighet, vilket är viktigt att göra i början av presentationen så att du fångar lyssnarens uppmärksamhet. Genom att presentera fakta, statistik och siffror talar du till lyssnarens förnuft: logos. Pathos handlar om att engagera och få lyssnaren att relatera till ditt ämne. Personliga berättelser som knyter an till lyssnarens känslor samt användningen av symboler är exempel på pathos-argument.

Genomföra presentationen

Kroppen och rösten är viktiga verktyg för att skapa kontakt med publiken och att förmedla ett engagemang för det du har att säga. Genom att förändra tempo och röstläge eller genom att göra medvetna pauser kan du betona olika delar i din presentation. Ett presentationsverktyg som t.ex. ett bildspel med stödjande text kan fungera som ett bra komplement till det du säger. Det är viktigt att du har testat att genomföra presentationen tillsammans med verktyget så att det inte styr din redogörelse eller stjäl din uppmärksamhet från publiken.

Låt inte presentationstillfället bli första gången du genomför presentationen. När du tränar genomförandet upptäcker du exempelvis hur lång tid presentationen tar och kan justera innehållet därefter. Tryggheten vid presentationstillfället ökar om du känner dig väl förberedd och har en klar bild över innehållet. Ett konkret tips är att träna in den första och den sista meningen av din presentation eftersom det hjälper dig att komma igång men också att runda av på ett kontrollerat och medvetet sätt.