avhandlingar & e-bok

Vetenskapliga publikationer

"Är det här vetenskapligt?" Vissa typer av publikationer är mer lämpliga än andra i ett självständigt arbete. Det är därför viktigt att du lär dig känna igen olika typer av publikationer.

I vetenskapliga publikationer rapporteras forskningsresultat. Författarna är forskare och i de fall då de utfört den studie som beskrivs kallas publikationerna primärlitteratur. Forskningens kvalitet granskas före publicering.

 • Vetenskapliga artiklar
 • Avhandlingar – doktorsavhandlingar, licentiatavhandlingar
 • Forskningsrapporter – innehåller vetenskapliga undersökningar eller forskningsöversikter
 • Konferenspublikationer
 • Akademisk facklitteratur - innehåller vetenskapliga undersökningar, forskningsöversikter eller teoretiska perspektiv

Vetenskapliga artiklar

En vetenskaplig artikel redovisar forskningsresultat och är skriven av forskare för en akademisk målgrupp. Artikeln ingår i en vetenskaplig tidskrift och granskas av oberoende ämnesexperter före publicering, s.k. "peer review". Vetenskapliga artiklar kan vara av olika slag:

 • Originalartikel – forskningsprocessen och resultat från empiriska studier beskrivs för första gången
 • Översiktsartikel (review article) - sammanställning, analys och tolkning av olika tidigare publicerade studier
 • Teoretisk artikel – diskuterar och utvecklar ämnets teorier

Vetenskapliga artiklar kan utformas något olika beroende på ämne, metod och vilken typ av artikel det är. En vetenskaplig originalartikel innehåller oftast följande moment:

 • Abstract - en kort sammanfattning av artikeln
 • Introduktion - bakgrund, syfte och frågeställningar, tidigare forskning
 • Metod – val av t.ex. kvantitativ eller kvalitativ metod beskrivs
 • Resultat - redovisning av forskningsresultatet
 • Diskussion - tolkning och värdering av resultatet med slutsatser och koppling till tidigare forskning
 • Referenslista - alla dokument som använts ska finnas i referenslistan

Peer review – refereegranskning

En vetenskaplig tidskrift anlitar oberoende ämnesexperter (referees) som granskar artikelns vetenskapliga kvalitet före publicering. De bedömer bl.a. metodval, dataanalys och om resultaten är rimliga. Ämnesexperterna avgör om artikeln ska accepteras, revideras eller refuseras. Granskningsprocessen kallas "peer review" eller refereegranskning.

I databasen Ulrichsweb kan du kontrollera om en tidskrift tillämpar "peer review". Den har då symbolen (domartröja) i databasen. Tänk på att uppgift om "peer review" eller "refereed" läggs på tidskriftsnivå och inte garanterar att alla artiklar i tidskriften är granskade.

Övriga publikationer

Det finns andra typer av publikationer som används i självständiga arbeten. För dessa publikationer ansvarar ett förlag, en tidskriftsredaktör, en myndighet eller en enskild författare för kvaliteten.

 • Forskningsbaserad facklitteratur - författaren hänvisar till och sammanfattar forskning som tidigare publicerats. Denna litteratur kallas därför sekundärlitteratur.
 • Metodlitteratur
 • Lagar, förarbeten, utredningar, rättsfall och statistik
 • Rapporter från organisationer och myndigheter
 • Artiklar i dagstidningar, facktidskrifter och populärvetenskapliga tidskrifter
 • Uppslagsverk och ordböcker

Lär dig känna igen olika publikationstyper

När du skriver ett självständigt arbete behöver du ha kunskap om vad som kännetecknar olika publikationstyper. Du bör kunna avgöra vilken typ av publikation du väljer, och källkritiskt granska dina valda publikationer. Olika publikationer kräver olika frågor. Har materialet/publikationen genomgått någon form av kvalitetsgranskning? Kan du bedöma om din publikation är vetenskaplig eller ej? Detta är av betydelse beroende på var och hur i ditt självständiga arbete som du planerar att använda dig av publikationen.

Här hittar du en lista över olika publikationstyper (PDF-fil)