skrivande hand

Skriva akademiskt

På den här sidan får du en generell introduktion till att skriva i akademiska miljöer. Forskningsfält har olika traditioner men det finns många gemensamma nämare.

Om akademiskt skrivande

Läsning och redigering

Ditt läsande är del av din skrivprocess, inte ett valfritt tillägg. Är du inte förtrogen med din kurslitteratur eller med relevant forskning kommer det att bli svårt att själv skriva en text inom ämnet. Du kan spara mycket tid genom att sätta dig in i kursmaterialet, använda lämpliga strategier för att läsa vetenskaplig text och fundera på uppgiftens struktur innan du börjar med själva skrivandet. Läs gärna mer om att planera din tid, använda lässtrategier och anteckna effektivt på våra sidor om studieteknik. 

Tänk även på att skrivande, oavsett genre, är ett hantverk och en process. Ingen skriver ett bra första utkast. En stor del av skrivandet utgörs av redigering på olika nivåer. Fokusera på att skapa tydlig struktur och göra innehållet relevant och begripligt innan du tar tag i stilnivå. 

Struktur

Oavsett vilken typ av text du skriver är det viktigt att den har en genomtänkt struktur. Planera och organisera innehållet så att det blir lätt för läsaren att följa de tankar och resonemang som du presenterar i texten. 

En akademisk text ska alltid ha en inledning som presenterar textens ämnesområde eller frågeställning, en huvuddel som avhandlar ämnet, och en avslutning som rundar av med dina mest framträdande resultat eller slutsatser. 

Föreläsningen nedan ger en introduktion till att skapa struktur i texten. 

Samband

På mer lokal nivå skapar vi sammanhang i text på flera sätt, till exempel genom att ha genomtänkt styckeindelning. Det ger ett välstrukturerat intryck och det hjälper såväl skribent som läsare att se vad som är viktigt och hur olika delar hänger ihop. Varje styckes budskap uttrycks i en så kallad kärnmening, och styckets övriga meningar förklarar och underbygger det kärnmeningen säger. 

Vi skapar dessutom starkare textbindning med hjälp av sambandsmarkörer som vägleder läsaren genom arbetet och sätter koncept och poänger tydligt i relation till varandra. Sådana markörer är lika viktiga att behärska som de ämnesspecifika begreppen. 

Föreläsningen nedan ger en introduktion till att skapa samband i texten. 

Språk och stil

Akademisk text ska vara saklig, korrekt och faktainriktad. Välj formuleringar med omsorg och förklara de begrepp som behövs för att läsaren ska förstå texten. Att skriva akademiskt innebär också att du intar ett kritiskt och analytiskt förhållningssätt, dvs. ställer frågor och formulerar problem för bidra med nya perspektiv. 

Genren är opersonlig, vilket innebär att du inte baserar din text på personliga åsikter. Du som skriver ska synas så lite som möjligt i texten. Undvik att i onödan använda personliga pronomen som " jag" och "vi", men också det vaga "man". 

Föreläsningen nedan ger en introduktion till att finna rätt stilnivå i skrivandet. 

Enskild handledning

Vi texthandledare erbjuder enskild handledning i skrivutveckling. Ju tidigare i processen du besöker oss desto större nytta kommer du att ha av handledningen. Handledningen genomförs på distans och du får en Zoomlänk till din studentmail inför tillfället. 

Vi läser endast några sidor av texten inför handledning, så välj ut de delar du känner störst behov av att få diskutera med oss. Dina frågor kan handla om att tolka uppgiften, planera skrivprocessen, hitta en struktur som passar uppgiften, använda källor korrekt, hitta en ton och stil som stämmer överens med kraven på vetenskaplighet med mera. Frågor som rör ämnesinnehållet, som teoretiska val eller syfte och frågeställningar i en större uppsats, ska dock ställas till din lärare eller ämneshandledare. 

Har du läs- och skrivsvårigheter kan du få handledning av speciallärare - det pedagogiska stödet beviljas av samordnarna

Inför handledningen 

  • Har du redan fått respons på din kurs, arbeta med den på egen hand innan du besöker oss. Be din lärare om förtydligande om du inte förstår responsen. 
  • Ta del av resurserna här på vår webb för att undvika vanliga misstag, som att ha otydlig styckeindelning eller använda alltför vardagligt språk. 
  • Du kan boka upp till tre handledningstillfällen per termin i mån av lediga tider. Planera för när du har störst nytta av dessa tillfällen. 
  • Du bifogar din text i samband med bokningen. Vi tar endast emot Wordfiler eller kompatibla format (ej PDF eller Pages). 

Förhållningssätt 

  • Handledning är en dialog mellan student och handledare där du tar ansvar för att få nya perspektiv på ditt eget lärande. 
  • Se till att din mikrofon och kamera fungerar. Använd dator hellre än telefon så att vi enkelt kan dela skärm och gå igenom delar av texten. 
  • Vistas i en avskild miljö med bra ljud- och ljusförhållanden.