skrivande hand

Skriva akademiskt

Det akademiska skrivandet ställer särskilda krav som du behöver känna till för att klara dina studier på bästa sätt. På denna sida får du en introduktion till grunderna i akademiskt skrivande.

Akademiskt skrivande – så funkar det

Språk och stil

Akademisk text skrivs på sakprosa. Det innebär att texten ska vara saklig, korrekt och faktainriktad. Att skriva akademiskt innebär också att man intar ett kritiskt och analytiskt förhållningssätt, dvs. att man ställer frågor och formulerar problem. Det är genom att vara kritisk-analytisk som du kan bidra med nya perspektiv på ett ämne, istället för att bara återge vad andra redan har skrivit.

Akademisk text är opersonlig, vilket innebär att du inte baserar din text på personliga åsikter och allmänt tyckande. Du som skriver ska alltså synas så lite som möjligt i texten. Undvik att i onödan använda personliga pronomen som " jag" och "vi", men också det vaga "man".

Tänk på att skriva på korrekt skriftspråkssvenska, utan talspråkliga inslag. Välj dina ord med omsorg och precision och förklara de ord och begrepp som behövs för att läsaren ska förstå texten.

Struktur

För att din text ska bli så tydlig som möjligt är det viktigt att den har en genomtänkt struktur. Du måste alltså planera och organisera innehållet så att det blir lätt för läsaren att följa de tankar och resonemang som du presenterar i texten. Detta gäller både på en övergripande nivå (kapitel och avsnitt) och på detaljnivå (stycken och meningar).

En akademisk text ska alltid ha en inledning, där du presenterar det ämnesområde eller den frågeställning som texten behandlar, och en avslutning som rundar av med dina mest framträdande resultat eller slutsatser.

I längre texter kan det vara lämpligt att arbeta med underrubriker, men inte för många. Desto viktigare är det att ha en genomtänkt styckeindelning. Det ger texten ett välstrukturerat intryck och det hjälper såväl skribent som läsare att se vad som är viktigt och hur olika delar hänger ihop. Ett stycke kan sägas representera en avgränsad tanke eller idé, som ofta uttrycks i en så kallad kärnmening.

Referat och citat

När du skriver akademiska texter måste du förhålla dig till aktuell och relevant forskning. Därför är det viktigt att du redovisar varifrån du hämtar ditt material. Detta gör du genom att ange källa enligt det referenshanteringssystem som används i din utbildning eller som du väljer själv. Det finns en mängd olika system – Harvard, Oxford och APA tillhör de vanligaste.

Det är också viktigt att du skriver så att din text inte lånar formuleringar ur källorna. Om din text ligger för nära eller är identisk med originaltexten kan du bli anklagad för plagiat. Du kan också bli anklagad för plagiat om du inte i tillräcklig utsträckning anger källa för dina resonemang. Korta avsnitt och enstaka fraser eller meningar kan citeras, dvs. skrivas av ordagrant, men detta ska göras sparsamt och citaten ska alltid förses med citationstecken och en korrekt referens.

Din text ska alltid avslutas med en korrekt utformad referenslista.