böcker

Skriva referenser

En viktig del i skrivandet av akademiska texter är hantering av referenser. Det finns många referensstilar att välja mellan. Här hittar du guider och manualer till de flesta. Här finns också infomation om upphovsrätten och hur du använder andras texter utan att plagiera.

 Referenshantering

Referensstilar

Olika discipliner använder olika referensstilar som anger hur referenserna ska se ut inne i texten och i referenslistan. Om du är osäker, hör med din lärare om vilken stil du bör använda. Det viktigaste är att du är konsekvent och tydlig oavsett vilket du använder.

Nedan hittar du guider till några av de vanligaste referensstilarna.

APA

APA är framtagen av American Psychological Association och är en vidareutveckling av Harvardsystemet. APA används främst inom naturvetenskap, samhälls- och beteendevetenskap samt medicin.

Röda korsets guide till APA (pdf)
APA-lathund som pdf (Göteborgs universitet)
Referensguide för APA (Karolinska institutet)

Harvard

Harvard är kanske den allra vanligaste referensstilen och används inom en rad olika discipliner. Harvardstilen är inget enhetligt system, utan det finns en mängd varianter.

Harvardguide från Högskolan i Borås
Harvardguiden som pdf

Oxford

Oxfordsystemet, eller fotnotssystemet, används inom historia, juridik och teologi och andra vetenskaper, som utnyttjar många opublicerade källor.

Oxfordguide från Umeå universitet

Andra referensstilar

IEEE (Högskolan i Jönköping) – används inom teknikområdet

MLA – används inom litteraturvetenskap

Vancouver – används framförallt inom medicin och biomedicin

Plagiering

Plagiering innebär att presentera någon annans arbete som sitt eget (en text, ett diagram, en programkod, en bild osv.). Också s.k. självplagiering är plagiering.

Refero

Refero är en antiplagieringsguide. Här får du veta mer om plagiering och hur du undviker det.

Några olika former av plagiering är

 • Att använda någon annans text som sin egen utan att ange källan.
 • Att använda någon annans text som sin egen med obetydliga ändringar i texten (t.ex. att man byter ut några ord eller ändrar på ordföljden).
 • Att ordagrant skriva av fraser, meningar eller stycken från källan, utan att märka ut att det är ett direkt citat (s.k. copy paste-metoden).
 • Att använda en obetydligt ändrad text och ange källan (dvs. att ligga för nära källans ursprungliga formulering).
 • Självplagiering, dvs. att i en studieprestation använda ett eget, tidigare arbete som om det vore nytt, utan att ange att det har använts i en annan studieprestation tidigare.

Observera att det inte är tillåtet att använda upphovsrättsligt skyddade bilder i sina egna arbeten. För att hitta bilder som får användas enligt Creative Commons kan du använda söktjänsten CC Search.

Undvik plagiat

Ange referens

När du hämtar information från andra texter måste detta alltid anges med en referens. Detta görs på olika sätt beroende på vilket referenssystem du använder. Huvudsaken är att det klart och tydligt framgår vad i texten som är hämtat från dina källor och vad som är dina egna resonemang eller resultat. Referenser ska både sättas ut i den löpande texten i form av källhänvisningar och finnas i en referenslista i slutet av texten.

Kontrollera att

 • dina referenser är korrekt utformade
 • din referenslista är komplett och inte innehåller några fel.

Citera

Ibland kan du använda dig av citat, vilket innebär att du ordagrant skriver av en formulering från din källa, markerar detta med citationstecken och sätter ut en referens.

Kontrollera att

 • dina citat är korrekt avskrivna
 • dina citat är försedda med korrekt referens med sidhänvisning.

Parafrasera

När du återger information från en källa är det viktigt att du inte ligger för nära originaltexten. Det räcker inte att byta ut några få ord mot synonymer eller att ändra lite i ordföljden. Då kan du anklagas för plagiat. Försök istället så långt som möjligt att frigöra dig ifrån dina källor och själv formulera den information du vill återge. Detta kallas för att parafrasera, det vill säga att du med egna ord uttrycker hur du förstår innehållet i originaltexten.

Kontrollera att

 • din text inte ligger för nära originaltexten
 • du har angett referens.

Läs mer om parafrasering i Linköpings universitets plagieringsguide Noplagiat.

Exempel på plagiat hittar du i Urkunds plagiathandbok.

Referenshanteringsprogram

Endnote Basic

EndNote Basic är ett gratis referenshanteringsprogram som du som är student på Linnéuniversitetet kan använda. Med EndNote Basic kan du skapa egna databaser över dina referenser och snabbt och enkelt infoga källhänvisningar och referenslistor i dina egna dokument enligt det referenshanteringssystem du önskar.

EndNote Basic – skapa konto

Skapa konto i EndNote Basic

Upphovsrätt

Upphovsrätt

Upphovsrätt handlar om att den som skapat ett verk har rätt att bestämma över hur det används. Ett verk ska ha verkshöjd, dvs. vara så originellt att ingen annan skulle komma på samma sak. Läs mer om upphovsrätt i Skrivguiden.

Introduktion till upphovsrätt:

Upphovsrättslagen

Upphovsrätten regleras i Lag om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (SFS 1960:729) och brukar förkoras URL.

Vad är skyddat och hur länge?

Skydd ges åt både litterära och konstnärliga verk. Litterära verk innefattar skönlitteratur och beskrivande framställningar som facklitteratur, vetenskapliga skrifter, föredrag och datorprogram. Till konstnärliga verk hör olika typer såsom musik, teaterstycken, film, fotografier, målningar, grafik och brukskonst. Upphovsrätten gäller däremot inte för författningar och myndigheters beslut och yttranden.

Observera att upphovsrätten även omfattar verk som finns utlagda på Internet, oavsett om det är fritt tillgängliga verk som t.ex. myndigheters rapporter eller kommersiella e-böcker som erbjuds via bibliotek.

Om du vill använda något som någon annan skapat är du skyldig att först be om tillstånd från upphovsmannen. Undantag gäller för kopiering och citat (se nedan). Upphovsrätten gäller i 70 år efter upphovsmannens död.

Kopiering och utskrift (URL 12 §)

Det är tillåtet att för privat bruk kopiera "ett eller några få exemplar av offentliggjorda verk". Kopiering får inte ske i kommersiellt syfte. Det är inte heller tillåtet att kopiera datorprogram.

När det gäller litterära verk får man kopiera "begränsade delar av verk eller sådana verk som är av begränsat omfång". Kopiering av hela böcker är förbjudet, men ett kapitel ur en bok, artiklar ur tidningar och tidskrifter, en dikt eller novell är okej.

Observera att utskrift från Internet räknas som digital kopiering. Samma begränsningar vad gäller antal exemplar och omfattning gäller som för kopiering i kopieringsapparat.

Citat (URL 22-23 §§)

Du får citera ur offentliggjorda verk, såsom litteratur, musik, datorprogram, film och teaterstycken "i enlighet med god sed" och "i den omfattning som motiveras av ändamålet". Ett citat ska återge ursprungstexten exakt, vara markerat t.ex. med citattecken, källan ska anges och citatet ska inte vara för långt.

Observera att du inte kan citera konstverk, bilder och fotografier.

Offentliggjorda konstverk får dock återges "i anslutning till texten i en vetenskaplig framställning som inte framställts i förvärvssyfte" eller "i anslutning till texten i en kritisk framställning, dock inte i digital form".

En studentuppsats kan ses som en kritisk framställning och får innehålla ett konstnärligt verk, förutsatt att den enbart publiceras i tryckt form. Dock
ska det finnas en text som citatet eller konstverket belyser. Möjligheten kan användas för att diskutera verket eller understryka ett eget ställningstagande.