studenter studerar

Studieteknik

Studieteknik kan beskrivas som aktiviteter som leder till ett meningsfullt lärande. Det handlar med andra ord om att utveckla personliga inlärningsrutiner och goda studievanor, vilket kan vara avgörande för att lyckas med sina studier. I Studieverkstaden kan du få hjälp att planera dina studier, hitta effektiva lässtrategier och utveckla ditt sätt att anteckna.

Studieteknik – bli framgångsrik i dina studier

Planera dina studier

När du börjar en ny kurs är det bra att reflektera över kursplanen. Försäkra dig om att du har förstått vad kursen ska ge dig när det gäller kunskaper och förståelse, färdigheter och kompetens. Se också till att vara klar över vilka krav som ställs på dig, vilka undervisningsformer som kommer användas och vilken litteratur som ingår i kursen.

Läs mer om planering

Planera i flera steg

Din planering blir bäst om du planerar i flera steg (kursplanering, veckoplanering, dagsplanering). Genom att göra en kursplanering skapar du en samlad bild över dina kommande arbetsuppgifter. Därefter är det viktigt att dela upp arbetsuppgifterna i mindre och mer hanterbara block (veckoplanering). Lägg först in fasta tider som föreläsningar o.d. och därefter flera (fem-sju) studiepass som självstudietid. Men för att planeringen ska vara riktigt effektiv bör du konkretisera din planering ytterligare (dagsplanering). Försök att vara så tydlig som möjligt när du sätter upp mål för dina studiepass! Tänk också på att målen ska vara överkomliga och realistiska.

Formulera mål

En god studieplanering innebär att kunna planera sina studier på både lång och kort sikt. Det handlar dels om att skapa överblick över kursen som helhet, dels om att formulera konkreta och realistiska delmål. Genom tydliga delmål får du en känsla av att du hela tiden uppnår olika mål, vilket både motiverar och skapar trygghet.

Lässtrategier

Det finns olika strategier för att läsa och bearbeta kurslitteratur – strategier som bidrar till att göra läsningen mer produktiv och målinriktad. En grundläggande strategi är att först skapa sig överblick av materialet. Om det är en kursbok du ska läsa är det bra att stanna till vid innehållsförteckningen en stund. När du har reflekterat över innehållet i stort kan du gå vidare med att läsa inledningar, rubriker och sammanfattningar. Det är med andra ord viktigt att försöka få grepp om sammanhanget i stort och att inte förlora sig i detaljer.

Läs mer om lässtrategier

Formulera frågor

Universitetsstudier innebär att gå igenom stora textmängder, vilket kräver förmåga att sovra. När du ska läsa ett längre avsnitt mer ingående bör du därför ställa frågor till dig själv. Vilken är huvudtanken i detta avsnitt? Vad är skillnaden mellan A och B? Hur hör detta ihop med tidigare resonemang? Vilka slutsatser kan jag dra? En variant är att göra om rubrikerna i avsnittet till frågor, som du besvarar med några nyckelord. Försök sedan att med hjälp av nyckelorden återberätta huvuddragen i avsnittet.

Repetera

Gör det till en vana att kontinuerligt stanna upp och reflektera över vad du läst. Att ställa frågor till texten och göra sammanfattningar är två viktiga strategier vid inläsning av ett material.

Anteckningsstrategier

Bra anteckningar hjälper dig att minnas och förstå, och de kan också hjälpa dig att bli en mer aktiv lyssnare och iakttagare. Men undvik att skriva av det läraren säger eller vad som står i litteraturen. Anteckningar som du själv formulerar underlättar nämligen din förståelse och din förmåga att tillägna dig ett material.

Läs mer om anteckningsstrategier

Föreläsningsanteckningar

Inför en föreläsning är det viktigt att du funderar över vad du redan kan om ämnet och att du bekantar dig med litteraturen. Slå upp och anteckna obekanta ord och fundera gärna över några frågor som du vill få besvarade. Under föreläsningen behöver du utrymme till att reflektera över det som sägs. För att antecknandet inte ska distrahera dig från att tänka bör du enbart skriva stolpar, egna nyckelord och frågor. Efter föreläsningen är det bra att gå igenom anteckningarna och reflektera över innehållet, antingen på egen hand eller tillsammans med dina kurskamrater. Sammanställ gärna det väsentligaste som togs upp vid föreläsningen i en tankekarta eller i löpande text. Eftersom undervisningen ofta pekar på förhållanden som bidrar till bättre förståelse av det lästa är sammanfattningar av detta slag en god hjälp, både vid inläsning av materialet och när du repeterar.


Läsanteckningar

Anteckna gärna direkt i texten genom att stryka under eller göra marginalanteckningar i form av frågor, kommentarer och siffror. På så sätt kommer du i dialog med innehållet, men det är alltid viktigt att komplettera med egna sammanfattningar eftersom understrykningarna och kommentarerna i marginalen följer textens logik och inte din egen.