Arkivsamlingar

Arkivsamlingar

Universitetsbibliotekets arkivsamlingar är en del av vårt kulturarv. Materialet är unikt och det finns bara ett enda exemplar av varje handling. Du som är låntagare hos oss har möjlighet att ta del av arkivmaterialet genom läsesalslån. Våra olika arkivsamlingar beskrivs nedan. Arkivförteckningar och formulär för beställning av framtagning av arkivmaterial finner du nedan.

Husebyarkiven

Huseby är beläget i hjärtat av Kronobergs län och på 1600-talet grundlades ett järnbruk vid godset. Det kom att bli ett centrum för kanontillverkning och annan industriell verksamhet.

Husebyarkiven utgörs av sex olika arkivbildare, dels det stora bruks- och godsarkivet på Huseby och dels fem privatarkiv som innehåller handlingar ifrån familjen Stephens.

Godsarkivet speglar bruksdriften och tillverkningen ifrån 1700-talets början och fram till 1900-talet. Fastighetshandlingar för godset och dess underliggande egendomar återfinns också i detta arkiv. Privatarkiven består av framförallt korrespondens av George Stephens och sonen Joseph, brukspatron på Huseby, samt Josephs hustru Elisabeth och deras tre döttrar Florence, Maggie och Mary Stephens. 

Sven Fagerbergs arkiv

Sven Fagerberg (1918-2006) var en av svenska efterkrigstidens mest mångsidiga författare. Han var Växjöbon som gjorde toppkarriär inom näringslivet men som plötsligt sadlade om till att bli författare. Genomslagsverket var "Höknatt" ifrån 1957 som följdes av flera modernistiska romaner med samtidsskildringar och ekosofiska inslag. Han inte bara skrev romaner utan deltog även i svensk samhällsdebatt, där han försvarade individen och den fria anden i kamp mot teknifieringen och masskulturen. Hans efterlämnade handlingar speglar hela hans intellektuella liv. Arkivet innehåller bland annat manus till såväl publicerade som outgivna verk och en stor brevväxling, där korrespondens finns med bland annat Olof Lagercrantz, Per Wästberg, Bertil Torekull, PO Enquist, Ingemar Hedenius, Jan Myrdal mfl.

J A Göths arkiv

Den småländske författaren och folkminnesupptecknaren, f.d. rallare och knekt, Johan Alfred Göth (1869-1952) efterlämnade handlingar som nu återfinns på universitetsbiblioteket i Växjö. De består bland annat av dagböcker förda under krigsåren, av bevarade brev i slutet av 1910-talet och ett stort klipparkiv upplagt mellan 1924 och 1951. En källa för den som är intresserad av folklivsskildringar.

Klavreströms bruksarkiv

I nuvarande Norrhult-Klavreström grundlades på 1700-talet ett järnbruk. Klavreströms bruksarkiv består av handlingar om järnbruket och tillhörande verksamheter; häri ingår också ett mindre bruksbestånd ifrån Ydrehammars bruk. Arkivet har ett nästintill intakt räkenskapsmaterial ifrån 1775 och sträcker sig fram till 1970. I arkivet finns även Carl Johan Ekströmers opublicerade manuskript och forskningsarbete om Klavreström brukshistoria.

David Lindquists arkiv

Biskop David Lindquist (1905-1973) i Växjö efterlämnade personarkiv finns deponerat vid universitetsbiblioteket. Materialet består främst av tidningsartiklar och brev som rör stiftsverksamheten, men även brev av mer privat karaktär. Det spänner sig över ett stort fält och innehåller handlingar som rör den "kyrkostrid" som drabbade Växjö stift efter att domkapitlet 1966 beslutade om en första kvinnlig prästvigning. Kvinnoprästfrågan tangerar även flera andra konflikter inom kyrkan på 1960-talet såsom kollektfrågan. I samlingen finns även åtskilligt om diakoniverksamhet, bland annat om Ersta diakoniverksamhet där Lindquist före biskopstjänsten var verksam. Åtskillig personhistoria för Växjö stift återfinns i samlingen.

De nya högskolornas rektorskonvents arkiv

Arkivet berör framväxten och samarbetet mellan rektorerna på de högskolor som inrättades 1977 i Karlstad, Växjö och Örebro. Materialet speglar en organisationsdel i Sverige som spelat stor roll i den högre utbildningens utveckling sedan 1970-talet.

Räppe-Asakanal AB:s arkiv

Kanalleden mellan Räppe och Asa byggdes under 1800-talet och knöt samman sjöarna norr och nordost om Växjö stad. Sjötransporterna utfördes dels med ångfartyg och dels med pråmtrafik. Kanalsjöfarten bedrevs fram till 1930-talet. Den lokalt kände ångaren Thor har sitt ursprung i denna kanaltrafik. Arkivet återspeglar verksamheten, alltifrån planläggning under första halvan av 1800-talet, och etableringen 1870, fram till bolagslikvidationens avslut 1953.

Ragnar Thoursies arkiv

Ragnar Thoursie (1919-2010), författare och statstjänsteman, en av den svenska modernistiska lyrikens främsta, mest egenartade och stilbildande skribent. Ragnar Thoursie donerade 2007 sitt forskningsmaterial till Växjö universitet. Det består främst av arbetsmaterial och manusutkast till hans utgivna verk, men även av självbiografiskt upplevda händelser alltifrån det frireligiösa föräldrahemmet i sörmländska Katrineholm till den svenska byråkratins innersta väsen.

Åryd bruksarkiv

Åryd bruksarkiv består av framförallt räkenskapsmaterial som rör de olika industrierna som funnits på Åryd bruk. På 1600-talet grundlades ett järnbruk som var i drift fram till 1800-talets slut. På bruket startades under 1800-talet en stor träindustri. Den driftige och framgångsrike disponenten Edvin Ohlsson (1866-1956) startade en lådfabrik, som senare ersattes av lamell- och dörrtillverkning. Han bedrev även en stor skogsförädling i trakten som hade sitt centrum vid Åryd bruk. I Åryd bruksarkiv finns ett stort material som rör skogsindustrin. I arkivet ingår som en separat arkivbildare Edvin Ohlssons arkiv, med framförallt personliga affärsdokument.

Text: Niclas Rosenbalck