Student på universitetsbiblioteket söker efter bok vid bokhyllorna.

Metodböcker

När du gör ett självständigt arbete behöver du använda en eller flera forskningsmetoder för datainsamling och analys. Då behöver du litteratur som handlar om olika vetenskapliga metoder. Här kommer några tips för att hitta litteratur om vetenskaplig metodik.

Allmänt

Du kan söka efter böcker om forskningsmetodik i OneSearch genom att skriva forskningsmetod* i sökfältet och avgränsa till böcker, då får du träff på böcker som vi har både allmänna metodböcker och ämnesinriktade. Du kan också orienterad dig bland olika forskningsmetoder genom att använda våra uppslagsverk.

Tecknet * (asterisk) betyder att du trunkerar ett ord d.v.s. söker på alla ord som börjar med den angivna ordstammen.

Se en film om trunkering

Speciellt ämne

Du kan söka efter böcker om forskningsmetodik i OneSearch inom ett speciellt ämne genom att skriva forskningsmetod* och ditt valda ämne i sökfältet och avgränsa till böcker, då får du träff på metodböcker som vi har
inom det valda ämnesområdet.

Speciell metod/inriktning

Du kan söka efter böcker om en speciell metod eller metodologisk inriktning i OneSearch genom att skriva dina sökord eventuellt i kombination med ditt ämne, vilket begränsar din sökning. Du kan också söka på olika metoder t.ex. enkät*, intervju*, fokusgrupp*, regressionsanalys* m.m.

Böcker som behandlar delar av forskningsmetodiken kan du exempelvis söka med hjälp av följande sökord:

  • Kvalitativ metod
  • Kvantitativ metod samt de enskilda statistiska metoderna, exempelvis regressionsanalys
  • Enkätteknik
  • Intervjuteknik
  • Utvärderingsmetodik
  • Mätmetoder (inom teknik, vård och ekonomi)
  • Psykologiska mätmetoder
  • Juridisk metod
  • Fallstudie

Litteraturstudie

En systematisk översikt (systematic review) är en litteraturöversikt som enligt en specifik metodologi sammanställer all tillgänglig forskning inom ett avgränsat ämnesområde.