Sökning i OneSearch

Söktips

Att hitta litteratur som är relevant för det egna arbetet kan vara knepigt i praktiken. Här får du tips på hur du förbättrar dina sökningar.

Var söker jag?

När du söker litteratur till en rapport eller uppsats är det smart att fundera över var man söker material som passar akademiska arbeten. I OneSearch kan du söka efter böcker och avhandlingar som finns på vårt bibliotek. Här finns också artiklar, tidskrifter, konferensmaterial, rapporter och mycket mer från merparten av de databaser som biblioteket prenumererar på.

Vill du bara söka litteratur i ett särskilt ämne och avgränsa din sökning till vetenskapligt material rekommenderas de ämnesdatabaser som finns i våra ämnesguider.

Libris är de svenska högskolebibliotekens gemensamma katalog. Här hittar du böcker men också avhandlingar i fulltext. Du kan beställa fjärrlån på böcker som vi inte har här. I SwePub söker du vetenskaplig publicering vid svenska lärosäten.

Hur hittar jag sökord?

Hur hittar jag sökord?

När du söker litteratur om ett ämne gäller det att hitta bra sökord. Utgå från ditt ämne och skriv ner viktiga ord och lämpliga synonymer, även engelska motsvarigheter. Många databaser har förutbestämda ämnesord så kallade subjects som används för att beskriva dokumentens innehåll. Ämnesord har ungefär samma funktion som taggar i sociala medier. De beskriver ett innehåll.

Ämnesorden kan användas till nya sökningar. Se efter om den databas du ska använda har en egen ämnesordslista, en så kallad tesaurus. Då kan du kontrollera de egna sökorden mot databasens ämnesord. Tesaurus finns ofta tillgänglig via databasens meny under rubriker som Thesaurus, Subject Terms, CINAHL Headings.

Jag hittar inte det jag behöver

Jag hittar inte det jag behöver

Fundera över vilka olika delar ditt uppsatsämne består av. Att söka på ett par aspekter av ämnet i taget ökar möjligheten att hitta relevant litteratur.

Exempel på ämne:

cyklingens betydelse för unga vuxnas hälsa

Testa att söka på olika kombinationer av dessa begrepp istället för att göra en sökning på samtliga begrepp. 

Exempel på olika sökkombinationer:

 • cykling hälsa motion
 • ”unga vuxna” hälsa motion
 • ”unga vuxna” cykling

Texterna/litteraturen du refererar till i uppsatsen visar vilken forskning som redan publicerats inom ämnesområdet, men alla texter behöver inte motsvara hela ditt uppsatsämne. Kanske har ingen forskat på det. Det är en styrka att undersöka något som inte redan är gjort – så tänker forskare. 

För många träffar?

För många träffar?

Frassökning

Begränsa din sökning genom att sätta citattecken runt dina sökord. Det innebär att du söker två eller flera ord tillsammans i en viss ordning.

Se exempel i OneSearch: "hållbar utveckling".

Kombinationssökning

Använd fler sökord. Ju fler sökord du använder desto färre träffar får du eftersom alla sökorden ska finnas med i informationen om varje publikation. Ofta läggs ordet AND in mellan begreppen automatiskt och behöver inte skrivas ut.

Se exempel i OneSearch: "hållbar utveckling" miljö Sverige

Du kan också pröva med mer specifika sökord.

Se exempel i OneSearch: miljöteknik

För få träffar?

För få träffar?

Trunkering

Lägg till en asterisk (*) för att söka på olika former av ett ord.

Se exempel i OneSearch: skol* lärar*.

Det ger träffar på ord som skolor, skolan, skolutveckling m.m. tillsammans med med lärare, lärarutbildning, läraren etc.

Kombinationssökning

Du kan få fler träffar genom att kombinera flera liknande ord. Med hjälp av OR mellan sökorden söker du på flera begrepp samtidigt. Då behöver bara ett av sökorden finnas med, men båda kan förekomma. Det ger fler träffar än en sökning på ett av orden.

Se exempel i OneSearch: lärare OR pedagog

Om du vill veta mer om hur du kan kombinera sökord, se vår film om kombinationssökning.

Testa din kunskap om sökteknik

Fråga 1

Du vill hitta relevant forskning om hälsoeffekter av cykling. Vilka sökordskombinationer ger bästa resultat? Välj ett alternativ och se sökningen och svaret i OneSearch.

 1. “health effects” AND cycling
 2. (“health effects” OR fitness OR “weight loss”) AND cycling
 3. (“health effects” AND fitness AND “weight loss”) OR cycling
 4. “health effects of cycling”

Fråga 2

Du ska skriva en uppsats om sjuksköterskors uppfattningar om mötet med cancerpatienter. Välj det alternativ som använder sökteknik korrekt och därför ger bäst resultat. Sökningen görs i OneSearch där du kan se svar för varje alternativ.

 1. nurses* attitudes cancer patients*
 2. ”nurse attitudes” cancer patient*
 3. “nurses attitudes towards patients with cancer”

 

Behöver du boka sökhjälp?

Biblioteket erbjuder olika former av stöd för informationssökning. Bokad sökhjälp innebär handledning för dig som sökt själv och behöver hjälp att komma vidare.

Boka sökhjälp

Så här går en bokad sökhjälp till!

I den bokade sökhjälpen utgår vi från dina frågor och ditt behov av sökhjälp. Vårt mål är att du ska utveckla ditt sätt att söka, värdera och använda information utifrån de akademiska krav som ställs i samband med din uppgift.

Inför

Förbered dig genom att gå igenom de sökningar som du gjort och fundera över vad du har mest behov av att få hjälp med. Skriv gärna ner frågor och ta med exempel på sökningar som du har testat eller relevanta referenser som du hittat. Läs de anvisningar som ligger till grund för din uppgift där kraven på och behovet av litteratur beskrivs. Ta gärna med dig din egen dator!

Under

Handledningen varar ca 60 min. Under mötet tar vi upp och diskuterar de frågor och exempel som du tagit med dig. Detta kan gälla sådant som att:

 • tolka uppgiftens krav på litteratursökning,
 • planera sökprocessen och bygga en relevant sökstrategi,
 • värdera och välja vetenskapliga material,
 • välja relevant databas eller söktjänst,
 • hitta och välja bra sökord,
 • söka effektivt i olika databaser, och mycket mer. 

Efter

Använd dig av de kommentarer och exempel du fått med dig under handledningen i din fortsatta informationssökning. Är du i behov av ytterligare stöd besök gärna bibliotekets webbplats eller Informationsdisk, se bibliotekets filmer i LNU-play, använd din ämnesguide eller chatta med oss.