Kalmar nyckel

Doktorand i företagsekonomi Kalmar

Välkommen till Linnéuniversitetet. En plats för kunskap, idéer och utveckling. För växtkraft och framtidstro. I Småland, i världen.

Linnéuniversitetet är ett modernt internationellt universitet där vi inspireras av Carl von Linné, med rötter i Småland och världen som arbetsfält. Det är andan hos vetenskapsmannen, entreprenören och pedagogen Linné som utgör grunden vid Linnéuniversitetet.

Ekonomihögskolan är värd för ämnena företagsekonomi och nationalekonomi vid Linnéuniversitetet. Inom ämnena bedrivs utbildning på såväl grund- som forskarnivå. Grundutbildning bedrivs idag i huvudsak inom Ekonomihögskolans ordinarie programverksamhet såsom civilekonomprogrammet, marknadsföringsprogrammet och kandidat- och magisterprogrammen inom företagsekonomi och nationalekonomi.

Se respektive arbetsbeskrivning för detaljerad information rörande anställningsförhållande.

Ämnesområde för befattningen: Företagsekonomi.
Placeringsort tillsvidare: Kalmar.
Antal platser: 1 i företagsekonomi.
Tillträde: Antagning till forskarutbildning sker senast i juni 2018.

Arbetsbeskrivning företagsekonomi
Doktorandplatsen är stipendiefinansierad av Kalmar Handlande Borgares Donationsfond och omfattar fyra års heltidsstudier. Placering för studierna är förlagd till Ekonomihögskolan, Linnéuniversitetet, campus Kalmar, där doktoranden i linje med finansiärens stadgar även måste vara skriven. Doktoranden kommer att ingå i någon av kunskapsplattformarna ”GlobalMind” eller ” Ledarskap och organisationsutveckling”. GlobalMind är en kunskapsplattform som integrerar forskning, undervisning och samverkan inom internationella affärer och företags konkurrenskraft. Fokus ligger inom internationell marknadsföring, strategi och internationell entreprenörskap, på såväl mogna som tillväxande marknader. Kunskapsplattformen “Ledarskap och organisationsutveckling” producerar och förmedlar interdisciplinär, forskningsbaserad kunskap i syfte att underlätta utveckling och bidra till framgång för organisationer i både privat och offentlig sektor. Kunskapsplattformens fokusområden inkluderar (men är inte begränsade till) ledarskap i och av organisationer, ledning av kunskapsintensivt arbete, human resource management och organisatorisk kreativitet och förnyelse.

Sökande ska i ansökan bifoga en upprättad avhandlingsplan.

Behörighetskrav företagsekonomi
Grundläggande behörighet har den som

  • Avlagt examen på avancerad nivå.
  • Fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
  • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

 Särskild behörighet har den som

  • har minst 90 högskolepoäng i det aktuella ämnet eller motsvarande kunskaper förvärvade i någon annan ordning inom eller utom landet
  • har nödvändiga språkkunskaper i engelska.

Bedömningsgrunder företagsekonomi
Urval görs med hänsyn till de sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå. I bedömningen tas hänsyn till den vetenskapliga skickligheten dokumenterad i vetenskapliga arbeten samt kursbetyg. I Bedömningen inkluderas även nödvändiga kunskaper i att uttrycka sig i tal och skrift på engelska. I  bedömningen tas också hänsyn till sökandes upprättade avhandlingsplan som specificeras under rubriken ”ansökan” nederst i annonsen.

Anställningsvillkor företagsekonomi
Ingen anställning. Doktorandstudierna i företagsekonomi finansieras via de stipendier som anges i arbetsbeskrivningen och avser utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år.

Kontaktpersoner:
Docent Christopher von Koch (företagsekonomi) (christopher.von.koch@lnu.se)
Prefekt Åsa Lindström (Ledarskap och organisationsutveckling) (asa.lindstrom@lnu.se)
Prefekt Katarina Zambrell (GlobalMind) (katarina.zambrell@lnu.se)
Forskningssekreterare Hanna Sandqvist (hanna.sandqvist@lnu.se)

Fackliga företrädare och studentkåren nås via universitetets växel:
Tel: 0772-28 80 00.

Ansökan ska innehålla; (i) en kortfattad beskrivning av dig själv och vad du är intresserad av, en motivering till varför du vill genomgå forskarutbildning, samt en redogörelse av meriter och erfarenheter av relevans för utbildningen och forskningsuppgiften; (ii) CV/meritförteckning (med telefon och e-post); (iii) kopior av betyg, inklusive betyg från gymnasieskolan eller motsvarande; (iv) namn och kontaktuppgifter (inklusive telefon och e-post) till två akademiska referenser; (v) kopia på examensarbete (motsvarande) och eventuella publikationer. (vi) En upprättad avhandlingsplan inom ramen för fokusområdet.

Vi rekommenderar starkt att utländska sökande tar GRE- och TOEFL/IELTS-testen och bifogar resultaten i din ansökan.

Välkommen med din ansökan per e-post till phdposition@lnu.se enligt instruktion senast den 9 april 2018.