äppelblomma

Naturvetenskapernas didaktik

Utbildning på forskarnivå.

Inom naturvetenskapernas didaktik erbjuds utbildning på forskarnivå. Utbildningen leder fram till licentiatexamen eller doktorsexamen. Syftet med utbildningen är att de studerande ska utveckla kunskaper dels inom ett avgränsat område inom naturvetenskapernas didaktik och dels inom vetenskaplig metodik med relevans för ämnesområdet. Utbildningen bygger på egen forskning under handledning samt kurser, vilka utgör 25 % av den totala studietiden. Licentiatexamen omfattar 120 högskolepoäng och doktorsexamen omfattar 240 högskolepoäng.

Pågående forskningsprojekt återfinns inom områdena Socio Scientific Issues, Lärares utveckling av sin praktik, Representationer och lärande, IKT och lärande, Konceptuellt lärande, Värden och genus. Forskningsmiljön är knuten till LicFontD, en nationell licentiatforskarskola för verksamma lärare, och har ett etablerat samarbete med skolor i regionen.

Kurser för forskarstuderande på fakulteten för hälso- och livsvetenskap

Kurser på forskarnivå inom vårdvetenskap

Kurser som ges regelbundet

 • Hälsostödjande familjesamtal 7,5 hp
 • Kvantitativ metod 7,5 hp
 • Kvalitativ metod 7,5 hp
 • Introduktionskurs 7,5 hp

Specialkurser

 • Fenomen i palliativ vård 7,5 hp
 • Den levande kroppen i det vårdande sammanhanget – betydelsen av Merleau–Pontys filosofi för vårdvetenskap 7,5 hp
 • Statistik 7,5 hp
 • Reflekterande livsvärldsforskning I och II 7,5 hp

För mer information om aktuella kurser på forskarnivå inom vårdvetenskap kontaktperson: Catarina Gaunitz, tel: 0470– 70 84 24.

Kurser på forskarnivå inom naturvetenskap

 • Statistik 7,5 hp
 • Vetenskapteori och forskningsetik 4 hp

Kurser på avancerad nivå

 • Naturvetenskaplig forskningsmetodik 15 hp
  • I. Vetenskapsteori och introduktion till forskningsmetodik 3 hp
  • II. Litteratursökning 3 hp
  • III. Statistik 3 hp
  • IV. Muntlig presentationsteknik 1,5 hp
  • V. Forskningsetik 3 hp
  • VI. Laboratoriesäkerhet 3 hp
 • English for Science Research Writing 10 hp

För mer information om kurser på forskarnivå inom naurvetenskap kontakta Ymke Mulder Tel 0480-44 62 01.