äppelblomma

Forskarutbildning i systemekonomi

Nyfiken på att forska inom ämnet systemekonomi? Vi erbjuder möjligheter till forskning för såväl doktorander som industridoktorander.

Industrin i Sverige och över hela världen strävar efter att kontinuerligt förbättra konkurrenskraft och lönsamhet. Vid Linnéuniversitetet satsar ämnet systemekonomi (terotechnology på engelska) intensivt på att via vår forskning och forskarutbildning utveckla nya verktyg, metoder, strategier, policyer och teorier inom detta område. Målet är att minska stilleståndstider på producerande företag och därmed förlänga produktionstid och säkra produktionsdrift och produktivitet. Resultatet av vår forskning leder till minskade produktions- och livstidskostnader, ökad produktkvalitet, ökad lönsamhet för anläggningar/utrustningar och ökad konkurrenskraft för företag.

Systemekonomi baserar sig på kartläggning, analys, utveckling och kontroll/styrning den tekniska och ekonomiska effektiviteten hos en produktionsprocess. Du som forskarstuderande (doktorand) blir delaktig i företagsanknutna fallstudier och möter en forsknings- och forskarutbildningsmiljö som hjälper dig att framgångsrikt producera egna resultat.

En bred utbildning

Utbildningen på forskarnivå är bred och täcker en stor del av ett företags interna separata eller kombinerade aktiviteter, till exempel:

  • Kvalitetsunderhåll
  • Tillståndsbaserat underhåll och tillståndsövervakningsteknologi
  • Underhållets påverkan på produktion, kvalitet, livstidskostnad, livscykel, arbetsmiljö och global miljö
  • Intelligenta underhålls- och informationssystem
  • Integration av underhåll med andra arbetsområden, till exempel produktion, kvalitet, LCC (livscykelkostnader), produktionslogistik och kompetens
  • Underhåll för asset management

Vilka förkunskaper krävs?

För att kunna bli forskarstuderande inom ämnet krävs att du har minst en magisterutbildning, det vill säga fyra års studier (240 högskolepoäng) varav minst ett år (60 hp) på avancerad nivå.

Den särskilda behörighet som krävs för att antas till utbildning på forskarnivå i systemekonomi är minst 90 hp i ämnet systemekonomi eller i ämnen som anknyter till utbildningen på forskarnivå (se relevanta områden nedan) eller motsvarande kunskaper förvärvade i någon annan ordning inom eller utom landet, samt goda språkkunskaper i svenska och/eller engelska. Relevanta områden är till exempel underhåll, produktion, konstruktion och matematik-statistik.

Det finns också möjlighet att bli så kallad industridoktorand. En industridoktorand är normalt anställd av ett företag som bestämt sig för att de vill ha en stark koppling till forskning och därför satsar på att forskarutbilda någon av sina anställda. Den vanligaste formen av avtal för en industridoktorand innebär att den forskarstuderande ägnar sig till 80 % åt de egna forskarstudierna, oftast på universitetet, och de resterande 20 procenten åt att arbeta på företaget med någon typ av projekt.

Vad omfattar forskarutbildningsämnet systemekonomi?

Ämnesbeteckningen systemekonomi täcker vid Linnéuniversitet ett brett spektrum av verksamheter och innehåller både teori och tillämpning. Systemekonomi är en kombination av management, ekonomi, ingenjörsvetenskap och andra erfarenheter som appliceras på processer, utrustningar, organisationer, kompetens och miljö för att kontinuerligt minska produktionskostnader samt öka kvalitet, lönsamhet och konkurrenskraft. Huvudområdet täcker delområden såsom underhållsteknologi, produktionsmetoder, kvalitet, produktionslogistik, livscykelkostnad, kvalitativa och kvantitativa analysmetoder, informationssystem, organisation och management, IKT och beslutstödssystem, samt modellering.

All forskning inom systemekonomi innehåller utveckling, användning och analys av modeller, system och metoder. Inom systemekonomi är abstraktionsnivån så hög att problemställningarna kan analyseras och behandlas utanför sina ursprungliga sammanhang. Avgörande orsakssamband mellan olika arbetsområden i en tillverkningsprocess (eller en tjänstegenererande process) kan isoleras och studeras separat. Begreppsbildning och användning av adekvat terminologi blir centrala. Systemekonomi inbegriper verktyg och metoder som behövs för att vetenskapligt analysera, diagnostisera, utvärdera, ifrågasätta och utveckla metoder relaterade/kopplade till kostnadseffektiv utveckling och förbättring av tillverkning.

Inom den tillämpade systemekonomin är kopplingen till praktiska problemställningar tydlig och kräver en djup förståelse för såväl olika områden inom systemekonomi som av tillämpningen. Nytänkande uppstår på olika sätt: Nya modeller och metoder tillämpas på klassiska produktions- och underhållsproblem eller kända metoder analyseras, utvecklas och överförs till nya tillämpningsområden varvid de problemställningar som uppstår analyseras.

Tillämpningarna hittas i första hand inom områden där hög precision eller hög grad av automation eftersträvas, exempelvis kopplade till produktivitet, precision i underhållsplanering, noggrannhet i diagnos, kostnadseffektivetet i investering och utveckling. Systemekonomi försöker även etablera sig i många verksamheter där möjligheterna till förutsägelser och precision förblir mer begränsade. Sådana verksamheter kan bland annat vara fastighetsunderhåll, kompetensförsörjning, arbetsmiljö, miljö, energi och ekonomi. Syftet är att identifiera samband, modellera, kvantifiera, optimera och skapa helhetsbilder av olika verksamheter som innefattar utrustning, människa, energi, miljö, kompetens och ekonomi.

Du som doktorand väljer normalt inriktning när studierna påbörjas. Systemekonomi är etablerat via ett brett kontaktnät och har samarbetspartners från flera universitet och företag, nationellt och internationellt.

Hur blir jag forskarstuderande i systemekonomi?

När institutionen för maskinteknik har möjlighet att anta en forskarstuderande annonseras tjänsten ut, bland annat under lediga tjänster på Lnu.se. Normalt sett finns då också ett bestämt projekt som den blivande doktoranden kommer att arbeta med, liksom redan utsedda handledare. Om du vill ansöka om antagning med annan finansiering, hör av dig till någon av kontaktpersonerna på denna sida.

Mer information