Kompetensutveckling: Flyktingbarns erfarenheter och behov

Den här kursen är för dig som i ditt arbete möter barn och unga som flytt från sitt hemland. De upplevelser de bär med sig i form av separationen från sina nära och kära, sin kultur och sitt språk är ofta starkt traumatiserande och är upplevelser som de inte alltid haft någon möjlighet att berätta om eller bearbeta. För dig som möter dessa människor i ditt arbete har vi tagit fram den här utbildningen som ger dig en grundläggande förståelse kring situation, möjliga symptom och hur du kan bemöta dem i praktiken.

Mål

Efter utbildningen kommer deltagarna kunna:        

  • Beskriva  barn och ungas behov av stöd och struktur i vardagen.
  • Känna igen olika tecken på posttraumatiskt stressyndrom - i form av ångest, sömnproblem, aggressivitet, självskadebeteende och missbruk.
  • Känna till behandlingsmetoder och stöd till självhjälp samt  personalens roll som professionella, stödjande med pedagogisk bemötande i samband med psykisk ohälsa eller beteendeproblem.
  • Beskriva  salutogent, hälsobringande, perspektiv med fokus på känsla av sammanhang (KASAM)

Innehåll

Genomförande

 

Om utbildarna

Utbildningen ges av Institutionen för Psykologi. Kursansvarig är Ylva Benderix som är lektor och har en lång erfarenhet av utbildning och handledning för personal som arbetar med flyktingbarn.

Praktisk information

Längd:

2 heldagar

Typ: 

Uppdragsutbildning

Pris: 

Kontakta oss för offert.

Plats: 

På plats hos er eller hos oss vid Linnéuniversitetet.

Målgrupp:

Till all personal som i sitt arbete möter flyktingbarn och unga.