Responsive header image

Kompetensutveckling: Spädbarnspsykologi - del 1 (7,5 hp)

Alltmer forskning pekar på vikten av att tidiga insatser kan förebygga utvecklingsproblem hos barn och mellan förälder och barn. Kursen riktar sig till personal som arbetar med både barn och föräldrar. Dagens kunskap om hjärnans utveckling både före och efter födelsen samt betydelsen för den fortsatta utvecklingen gör att vi inte kan vänta med stödjande insatser. I den här kursen får du lära dig mer om både barns utveckling och vilka stödjande insatser vi kan göra.

Den här kursen är den första av två delar i kursen Spädbarnspsykologi och är en öppen uppdragsutbildning som du, genom din arbetsgivare, kan anmäla dig till.

Mål

Efter utbildningen kommer du kunna:        

  • Beskriva grunderna i barnets utveckling från embryo till förlossning.
  • Beskriva hur föräldraskap utvecklas.
  • Redogöra för grundläggande psykologiska teorier och begrepp kring möjligheter och risker hos barn och föräldrar under graviditeten.
  • Redogöra för hur förlossningsförberedelser, förlossning och nyföddhetsperiod kan inverka positivt och negativt på barnets och familjens utveckling och samspel.
  • Jämföra förlossningstraditioner och föräldrastöd i olika familjesituationer och kulturer.

Innehåll

Kursen ger en bred orientering om små barns mentala hälsa och utveckling under tidig barndom med betoning på fosterstadiet, tiden kring födelsen med hjälp av utvecklings- och neuropsykologiska teorier och samspelsforskning. Övergången till föräldraskap, den nya familjens utveckling och samspelet mellan barn och föräldrar inom två huvudområden, graviditet och fosterstadiet och tiden kring förlossning och nyföddhetsperioden. 

Genomförande

Kursen är anpassad för dig som arbetar och den ges på distans via en webbaserad plattform. Kursen ges på kvartsfart. Du kan genomföra kursen i hemmiljö eller på din arbetsplats. Det krävs en dator med internetanslutning, kamera och headset. Undervisningen sker via en webbaserad distansplattform, du kan se föreläsningarna när det passar dig. Under kursen kommer du att ingå i en studiegrupp där du kan diskutera kurslitteratur samt egna yrkeserfarenheter. Det ingår två obligatoriska seminarie där din studiegrupp redovisar era diskussioner. Dessa seminarier ges sen eftermiddag, kväll och genomförs via webbplattformen i hem- eller arbetsmiljö. 

Om utbildarna

Kursansvariga är leg psykolog/psykoterapeut Maude Johansson har tidigare arbetat inom barnpsykiatrin och spädbarnsteamet samt barn och ungdomshälsan. Leg psykolog Marianne Holm-Djurfeldt har arbetat inom barnpsykiatrin och mödra- och barnhälsovården samt spädbarnsverksamhet (Grindstugan). Båda arbetar nu vid Institutionen för Psykologi.

Praktisk information

Längd:

16 veckor. Kursen ges på kvartsfart.

Typ: 

Öppen uppdragsutbildning.

Pris: 

Kontakta oss för pris.

Anmälan:

Anmäl dig genom att höra av dig till Maude Johansson som är kontaktperson för kursen. Observera att det är din arbetsgivare som blir beställare av kursen. 

Plats: 

På distans, med två obligatoriska seminarieträffar. Dessa seminarier ges sen eftermiddag, kväll och genomförs via webbplattformen i hem eller arbetsmiljö.

Målgrupp:

Kursen är speciellt avpassad för dig som arbetar eller vill arbeta med yngre barn och dess föräldrar och behöver lära dig mer om det perinatala omhändertagandet och vikten av stöd kring förlossning och nyföddhetsperioden för barn och föräldrar.

Kursplan:
1PS02U Spädbarnspsykologi