Ljusblå skjortärm med polisemblem

Kompetensutveckling: Nordisk Master i polisledning

I samarbete med Polishögskolan i Oslo och Copenhagen Business School (CBS) startar Linnéuniversitetet en nordisk master i polisledning. Polishögskolan i Oslo är huvudman för utbildningen som vänder sig till chefer inom polis- och rättsväsendet i Sverige, Norge och Danmark.

Utbildningen syftar till att höja ledningskompetensen inom polis- och rättsväsendet, bidra till nordiskt erfarenhetsutbyte och etablera system som ökar möjligheterna att bekämpa gränsöverskridande kriminalitet.

Utbildningen sker på deltid i tre år och har en studieavgift på totalt NOK 150 000.

Mer information finns att läsa på Politihøgskolens webbplats

Här kan du läsa om utbildningens upplägg i PDF-format

Mål

Kursens mål är att förstärka ledarskapskompetensen inom polis- och rättsväsende för att öka förmågan till strategiskt ledarskap, stimulera till kompetensutveckling och öka förmågan att möta utmaningar kopplade till samhällsförändringar, globalisering, digitalisering samt gränsöverskridande och organiserad brottslighet. Målet är vidare att skapa förutsättningar för chefer att lära av nordiska kollegor.

Genomförande, organisation och kursmetodik

Den nordiska mastern i polisledning är organiserad som en utbildning på halvfart med träffar på respektive lärosäte - Polishögskolan i Oslo, Copenhagen Business School (CBS) och Linnéuniversitetet och innebär 15 obligatoriska träffar under tre år. Utöver träffarna sker studierna på egen hand. Varje läsår uppskattas till ca 840 timmars studier, totalt 2500 timmar fördelat över tre år. Masterutbildningen omfattar deltagande i undervisning, arbete med uppdrag både individuellt och i grupp, leverans av arbetsuppgifter, litteraturstudier, tentor och masteruppsats.

Huvuddelen av utbildningen, tre delkurser, genomförs i Oslo, medan två av delkurserna genomförs i Köpenhamn respektive Växjö. Relevanta fall och studiematerial samlas från alla tre länderna.

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och grupparbete. Det läggs stor vikt vid handledning, framförallt under masteruppsatsen. Det problemorienterade arbetssättet i masterutbildningen syftar till att nå de uppställda lärandemålen, och framhäver särskilt sambandet mellan teori och praktik. Tonvikten läggs på olika arbetsformer med hög grad av studentaktivitet.

Varje kurs består av ett tydligt arbetsbeting. Prestationerna i linje med betinget måste godkännas på respektive kurs (godkänd eller ej godkänd) innan studenterna får göra tentamen i kursen. All examination på de obligatoriska kurserna måste vara godkända (betyg A till F) innan masteruppsatsen kan lämnas in för bedömning.

Undervisningsspråk i masterutbildningen är norska, danska och svenska. Det kan också förekomma undervisning på engelska. Litteratur och läromedel kommer också att finnas på svenska, danska, norska samt på engelska.

En online-lärplattform används som stöd för det pedagogiska genomförandet av masterutbildningen. Kurserna genomförs i en kombination av fysiska samlingar och arbete online via lärplattformen.

Utbildningen kommer tyvärr inte att ges vårterminen 2020.