Riskbruk, missbruk och beroende

Socialstyrelsen gav 2015 ut nya nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende. I den här kursen kan du som arbetar med vård och stöd lära dig mer om socialstyrelsens riktlinjer, de nya evidensbaserade kunskaper den bygger på och hur de kan tillämpas i ditt arbete.

Mål

Efter utbildningen kommer deltarna kunna:

  • bedöma behov av insats utifrån identifierad problematik: riskbruk, missbruk eller beroende
  • kunna reflektera kring Socialstyrelsens rekommendationer om ökat brukarinflytande samt
  • ha god kännedom om Socialstyrelsens evidensbaserade rekommendationer

Innehåll:

  • Screeningingsmetoder
  • kartläggningsinstrument t.ex. ASI
  • Evidensbasreade behandlingsformer
  • Uppföljning
  • Brukarinflytande
  • Etik och värdegrundsfrågor
  • Samverkan kring samsjuklighet

Genomförande:

2 heldagar

Om utbildarna:

Utbildningen ges av Institutionen för Psykologi. Lärarna du möter under kursen har lång erfarenhet från undervisning, forskning och operativt arbete inom missbruks och beroendevård.