Farligt gods

Farligt Gods, grundkurs

Kursen ger en allmän insikt i internationella och nationella regelverk som reglerar transport av farligt gods med tyngdpunkt på IMDG-koden. Under kursen arbetas med autentiska lastfall. Säkerhetsfrågor i samband med personligt skydd vid spill och brand behandlas.

Innehåll

IMDG-koden
• IMDG-kodens innehåll och användande

Klassificering
• Klassificering av farligt gods
• Märkning av farligt gods

Lastbärare
• Lastbärare; containers, tankar, fordon
• Certifiering och märkning av lastbärare
• Separering och stuvning i lastbärare, inklusive övningar

Transport
• Hantering och hanteringskrav ombord på olika fartygstyper
• Separering, stuvning och säkring av lastbärare, inklusive övningar

Bulklaster
• Transport och hantering av farligt gods på bulkfartyg
• Separering och stuvning, inklusive övningar

Andra bestämmelser
• EU-direktiv
• Gällande svenska bestämmelser om hantering av farligt gods
• Östersjöavtalet, ADR och RID

Hälso- och brandrisker
• Personligt skydd
• Hälsorisker, akuta åtgärder, inklusive MFAG
• Åtgärder vid läckage och brand, inklusive EMS

Marina miljön
• Vattenförorenande ämnen, inklusive MARPOL 73/78 annex III
• Övriga gällande bestämmelser om marin miljö
• Identifiering och märkning
• Dokumentation och incidentrapporter

Praktisk information

Längd:
5 dagar, måndag-fredag

Pris: Ges endast som uppdragsutbildning mot offert.

STCW-referens: 
STCW Code Manila, Section A-II/2, Table A-II/2

 

Plats: Kalmar.

Antagningskrav:

Nautiskt befäl

Avanmäla plats: 

Eventuell avbokning av plats ska göras på fortbildning.sjo@lnu.se senast 3 veckor innan kursstart. Vid senare avanmälan debiteras hela kursavgiften.

Utbildningscertifikat: 

Godkänt resultat rapporteras direkt till Transportstyrelsen och blir synligt i sjömansregistret. Certifikatet söker deltagaren själv ut från Transportstyrelsen. För detta debiterar Transportstyrelsen en avgift. För att Transportstyrelsen ska kunna utfärda ett certifikat, specialbehörighet eller behörighet till dig måste du ansöka inom 1 år från det datum som står angivet på ditt kursbevis.