Farligt gods

Farligt Gods, refresh

Repetitionskurs i bestämmelser och hantering av farligt gods.

Innehåll

IMDG-koden
• IMDG-kodens innehåll och användande

Klassificering
• Klassificering av farligt gods
• Märkning av farligt gods

Lastbärare
• Lastbärare; containers, tankar, fordon
• Certifiering och märkning av lastbärare
• Separering och stuvning av lastbärare, inklusive övningar

Transport
• Hantering och hanteringskrav ombord på olika fartygstyper
• Separering, stuvning och säkring av lastbärare, inklusive övningar

Bulklaster
• Transport och hantering av farligt gods på bulkfartyg
• Separering och stuvning, inklusive övningar

Andra bestämmelser
• EU-direktiv
• Gällande svenska bestämmelser om hantering av farligt gods
• Östersjöavtalet, ADR och RID

Hälso- och brandrisker
• Personligt skydd
• Hälsorisker, akuta åtgärder, inklusive MFAG
• Åtgärder vid läckage och brand, inklusive EMS

Marina miljön
• Vattenförorenande ämnen, inklusive MARPOL 73/78 annex III
• Övriga gällande bestämmelser om marin miljö
• Identifiering och märkning
• Dokumentation och incidentrapporter

Praktisk information

Längd: 2,5 dagar

Kurstillfällen: Kursen ingår inte i vårt kursutbud under 2023.

Pris: 9.200:- ex moms
Kurslitteratur, lunch, förmiddags- och eftermiddagskaffe ingår i kursavgiften.

STCW-referens: STCW Code Manila, Section A-II/, Table A-II/2

Anmälan:
Anmälan gör du via anmälningsformuläret längre ner på denna sida. När din anmälan registrerats hos oss får du en bokningsbekräftelse till den mailadress du uppgivit.

Plats: Kalmar.

Antagningskrav:

Personal som skall tjänstgöra till sjöss
Antagningskrav: Aktiv befattningshavare ska inneha utbildningsbevis, som inte är äldre än tio år, gällande hantering av farligt gods på torrlastfartyg.
Befattningshavare som har tjänstgjort till sjöss minst tre månader de senaste fem åren i tjänst omfattande torrlasthantering i enlighet med IMDG-koden ska inneha specialbehörighet som inte är äldre än fem år. För certifikat som är daterade tidigare än 1998 så krävs grundkurs Farligt Gods. För certifikat daterade senare än 1998 gäller Farligt Gods refresh.

Giltighetstiden för ett behörighetsbevis om specialbehörighet för torrlasthantering kan förlängas om innehavaren har genomgått en utbildning i brandskydd, samt antingen:

  1. har tjänstgjort till sjöss i minst ett år under de senaste fem åren, varvid tjänstgöringen ska ha omfattat torrlasthantering i enlighet med IMDG-koden, eller
  2. med godkänt resultat har genomgått en fortbildningskurs enligt de krav som anges för Farligt Gods.

Avanmäla plats: 

Eventuell avbokning av plats ska göras på fortbildning.sjo@lnu.se senast 3 veckor innan kursstart. Vid senare avanmälan debiteras hela kursavgiften.

Utbildningscertifikat: 

Godkänt resultat rapporteras direkt till Transportstyrelsen och blir synligt i sjömansregistret. Certifikatet söker deltagaren själv ut från Transportstyrelsen. För detta debiterar Transportstyrelsen en avgift. För att Transportstyrelsen ska kunna utfärda ett certifikat, specialbehörighet eller behörighet till dig måste du ansöka inom 1 år från det datum som står angivet på ditt kursbevis.