Fartyg

Gaslasthantering/Advanced Training For Liquefied Gas Tanker Cargo Operation

STCW Manila innebär att Advanced Fire Fighting-certifikatet fått en begränsad giltighet på 5 år. För förnyelse av detta certifikat har en ny föreskrift/utbildning skapats som är en kortare repetition av grundutbildningen Advanced Fire Fighting.

Innehåll

Kunskap och förståelse
Studenten förväntas efter avslutad kurs kunna:

 • beskriva olika typer av gastankfartyg
 • beskriva hanteringen avseende lastning, transport och lossning
 • beskriva säkerhetsarbeten som ska åtgärdas ombord innan ett gastankfartyg går på varv eller utför service och underhåll
 • redogöra för de hälsorisker och den fara som omgivningen kan utsättas för vid transport av kondenserade gaser i bulk
 • redogöra för vilken personlig skyddsutrustning som ska finnas ombord och hur den skall användas

Färdighet och förmåga
Studenten förväntas efter avslutad kurs kunna:

 • göra en riskbedömning innan heta arbeten påbörjas inom explosiva områden på ett gastankfartyg
 • planera lastning och lossning av gastankfartyg
 • utföra arbeten före, under och efter lastning och lossning av gastankfartyg

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Studenten förväntas efter avslutad kurs kunna:

 • värdera säkerhetsarbetets betydelse gällande hälsorisker och miljö vid hantering av gaser

Innehåll och omfattning

Kondenserade gaser i bulk

 • Produktion av kondenserade gaser
 • Definition av LNG, NGL, LPG, LEG och kemiska gaser
 • Hanterings- och transportrisker
 • Egenskaper och karakteristika hos gaser och deras mättnadsångtryck
 • Grundläggande termodynamisk teori
 • Egenskaper hos de enskilda gaserna
 • Karaktär och egenskaper av olika gasblandningar

Gastankfartyg design och utrustning

1. Gastankfartyg

 • Olika typer av gastankfartyg och deras indelning
 • Konstruktion och utrustningskrav
 • Lasttankutrymme
 • Gällande svenska och internationella bestämmelser
 • Internationella gaskoden
 • Fartygets certifikat och besiktningar

2. Lasthanteringssystem

 • Tankar, rör och ventiler
 • Läsning av rörkonstruktionsritningar
 • Lastslangar och krav på dessa
 • Pumpanläggningar och lossningssystem
 • Pumpoperationer
 • Värmeväxlare
 • Återkondensering och Boil-off
 • Inertgassystem
 • Instrument och hjälpsystem

3. Övrig utrustning, procedurer och personlig säkerhet

 • Utrustning lasttemperaturkontroll
 • Ventilationsutrustning
 • Kontroll av tankatmosfären
 • Nivåmätning
 • Gasmätning
 • Antändlighet och explosionsrisker
 • Reparation och heta arbeten
 • Brandsäkerhet och utrustning
 • Personlig säkerhetsutrustning
 • Hälsorisker
 • Omedelbar behandling vid exponering

Hanteringen av gastankfartyg

1. Lastplanering och övrig hantering

 • Lastberäkningar, lastdokument
 • Lastnings- och lossningsprocedurer
 • Tillsyn av last under resa och i hamn
 • Checklistor
 • Lastdagbok
 • P&A manual
 • Barlasthantering

2. Tankrengöring

 • Tankrengöringsprocedurer
 • Testmetoder
 • Guider

3. Kontakt mellan fartyg och land

 • Ship/Shore safety checklist

4. Nödoperationer

 • Organisationsuppbyggnad och planering
 • Larm
 • Nödprocedurer

5. Skydd för den marina miljön

 • Förplanering
 • Åtgärder vid spill
 • SIGTTO Liquefied Handling Principles on Ships and in Terminals
 • Vessel response plan
 • MARPOL
 • P&A manualer
 • TSG (Liquefied Gas

Praktisk information

Längd:
7 dagar, måndag-fredag + mån-tisdag. Endast som uppdragsutbildning.

Pris: Kursen ges som uppdragsutbildning mot offert.

Kurslitteratur, lunch, förmiddags- och eftermiddagskaffe ingår i kursavgiften.

STCW-referens: 

STCW A-V/1-2- och A-V/1-2-2
IMO modell kurs 1.04 och 1.06

Anmälan:

Anmälan gör du via anmälningsformuläret längre ner på denna sida. När din anmälan registrerats hos oss får du en bokningsbekräftelse till den mailadress du uppgivit.

Plats: Kalmar.

Antagningskrav:

Specialbehörighet i gaslasthantering ska innehas av befälhavaren, maskinchefen, överstyrman, förstemaskinisten och varje annan person med ett direkt ansvar för lastning, lossning eller annan lasthantering på ett gastankfartyg.

Avanmäla plats: 

Eventuell avbokning av plats ska göras på fortbildning.sjo@lnu.se senast 3 veckor innan kursstart. Vid senare avanmälan debiteras hela kursavgiften.

Utbildningscertifikat: 

Godkänt resultat rapporteras direkt till Transportstyrelsen och blir synligt i sjömansregistret. Certifikatet söker deltagaren själv ut från Transportstyrelsen. För detta debiterar Transportstyrelsen en avgift. För att Transportstyrelsen ska kunna utfärda ett certifikat, specialbehörighet eller behörighet till dig måste du ansöka inom 1 år från det datum som står angivet på ditt kursbevis.