En grupp tittar på en maskin i hus Epic

Kompetensutveckling: Smart underhåll 1 – mätteknik

I takt med den pågående digitaliseringen av industrin mot ”Industry 4.0” d.v.s. smarta fabriker med effektivare produktion, kortare ledtider, högre kvalitet, etc. ökar behovet av att mäta olika storheter och tillhörande behandling av dessa mätdata. Det handlar bl.a. om insamling av signaler via olika typer av sensorer och signalbehandling av dessa signaler för att t.ex. förse ”smart industrial cyber-physical systems” (SICPS) med information i syfte att övervaka, underhålla, styra aktiviteter, etc. i syfte att uppnå smarta fabriker.

Men detta erfordrar bl.a. dels att sensorer väljs så att de medger att förmedla den för applikationen erforderlig information och dels att analog-till-digital omvandlingen medger att förmedla den för applikationen erforderlig information till den digitala domänen. Utöver detta kan i mång fall "feature” extraktion eller signalbehandling av den digitala versionen av sensorsignal utföras och på så sätt producera en digitalsignal (sensordata) som är betydligt lättare att tolka d.v.s. man framhäver ”endast” information i signalen/data som är av intresse för SICPS.

Kursen kommer att fokusera på sensorer, Analog-till-digital omvandlare, kvalitet hos mätdata och signalbehandling där vi bl.a. belyser val av sensorer och datainsamlingssystem samt introducerar några robusta signalbehandlingsmetoder i ljuset av industrins digitalisering.

Målgrupp

Denna kurs är för yrkesverksamma som arbetar professionellt med programmering och utveckling – oavsett bransch eller sektor. Du kanske finns inom industrin, IT-sektorn eller ett större företag inom en helt annan bransch, du kanske arbetar på en utvecklingsavdelning inom ett företag eller som IT-konsult eller.

Innehåll

Kursen innehåller följande:

  • Givare för mätning av vibrationer, kraft, töjning, varvtal och tillhörande signalkonditionering
  • Mätosäkerhet
  • Analog-till-digital omvandlare och ”Effective Number Of Bits (ENOB)”
  • Vikning vid sampling av signaler och antivikningsfilter
  • Fourier transform – Diskret Fourier transform
  • Stokastiska processer och relevanta statistiska begrepp
  • Effekttäthetsspektrum, Effektspektrum och tillhörande systematiska och slumpmässiga fel

Praktisk information

Alla föreläsningar ges online och spelas in är därefter tillgängliga online. En kick-off och två workshopar på plats där vi lär oss bl.a. att utföra mätningar på en roterande maskin och tillhörande datainsamling samt signal analys med professionell utrustning.

Kursen kommer att levereras på ett flexibelt sätt för att underlätta kombinationen av kursarbete med dina pågående yrkesmässiga åtaganden.

  • Den totala omfattningen på kursen är normalt cirka 100 timmar.
  • Undervisningsspråk: Engelska.
  • Kursen är kostnadsfri och ger 4 högskolepoäng.    

Anmälan kan ske löpande fram till kursstart. Kursort är Växjö.

Fler kurstillfällen kan bli aktuella framöver; det styrs av de intresseanmälningar som kommer in.

Kursen kommer att starta i vecka 44 och fastställda datum för kursen kommer snart.

Behörighet

Grundläggande behörighet på avancerad nivå inom maskinteknik eller motsvarande. Kandidater med relevant arbetslivserfarenhet är också välkomna att ansöka. Två års relevant arbetslivserfarenhet anses motsvara ett år av universitetsstudier på kandidatnivå. Vi kan validera din kompetens vid behov.