människor som skriver på lappar

AI för ledare

Syftet med kursen ”Artificiell intelligens för Ledare” är att ge chefer, ledare och beslutsfattare en djupare förståelse för AI och öka förståelsen för möjligheter, svårigheter, nytta och risker kopplat till AI. Det är varken en introduktionskurs till AI eller en ”AI for dummies” kurs, istället avmystifieras AI och gör det till ett relevant verktyg för chefer, ledare och beslutsfattare.

Målgrupp

Kursen vänder sig till produktägare, projektägare, chefer, tekniska chefer i organisationer som redan har eller planerar att börja arbeta med AI.

Innehåll

Kursen är organiserad i tre moduler. Den inledande modulen fokuserar på en introduktion till AI och ger en förståelse för vilken typ av aktiviteter som kan utföras med hjälp av AI och vad du som ledare behöver veta om AI. Den andra modulen omfattar verktyg och konkret hur du sätter upp en AI strategi och en utvecklingsplan, hur du kommer igång med AI-projekt, integration av AI och IT utveckling, hur du (själv)utvärderar pågående AI projekt och inte minst legala och etiska aspekter av AI. Den tredje modulen ger deltagarna en chans att använda ny kunskap och verktyg för att arbeta med AI i verkliga projekt.

Målet med kursen är att stärka deltagarna inom följande områden:

  • Beskriv huvudkonceptet för AI, dess styrkor och brister
  • Förstå möjligheter, myter och fallgropar med AI
  • Identifiera problemområden inom industri, samhälle och ledning där AI skulle kunna användas
  • Analysera hur AI kan tillämpas i ett särskilt problemområde
  • Hantera en AI-strategi och kom igång: implementera en strategi och en färdplan för att tillämpa AI i ett visst problemområde
  • Förstå hur man integrerar AI med IT-utveckling
  • Bedöma mognad av AI-användning i en organisation
  • Reflektera över tillämpningar av AI ur ett etiskt och juridiskt perspektiv samt framtida utmaningar (tekniska, organisatoriska, sociala, etc.)

Kursplan: https://kursplan.lnu.se/kursplaner/syllabus-4DV662.pdf

Föreläsningen om ELSI ges i samarbete med Fondia Legal Services genom Louise Malmberg som är affärsjurist och arbetar framför allt med kommersiella avtal samt data och AI. Louise deltar i kursen med föreläsning kopplat till de juridiska och etiska frågor som bolag bör känna till när AI implementeras i verksamheten.

Denna kurs är utvecklad inom projektet Smart industri 2 och finansieras av KK-stiftelsen.

Anmäl dig till AI för ledare

Vill du ta del av vårt nyhetsbrev inom digitalisering och IT?

Medgivande – GDPR

Jag medger att uppgifter i detta formulär får användas av universitetet inom ramen för universitetets uppdrag med det syfte som angivits ovan.

Villkoren för behandling av personuppgifter vid Linnéuniversitetet.