Grönområde

Anmälan om diskriminering eller sexuella trakasserier

Linnéuniversitetet arbetar för att alla ska känna sig trygga och har nolltolerans emot sexuella trakasserier.

Diskrimineringslagen pekar ut sju diskrimineringsgrunder: kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsidentitet eller könsuttryck, sexuell läggning, funktionsnedsättning och ålder. Lagen nämner också andra former av diskriminering: direkt diskriminering, indirekt diskriminering, bristande tillgänglighet, trakasserier och sexuella trakasserier.

Om du känner dig diskriminerad eller sexuellt trakasserad som student på Linnéuniversitetet ska du göra en anmälan.

Hur anmäler jag?

Anmälan om diskriminering eller sexuella trakasserier som inträffat på Linnéuniversitetet kan göras enligt följande alternativ:

  • Registrator: En anmälan lämnas eller skickas till registrator vid Linnéuniversitetet som e-post, registrator@lnu.se, eller post till Registrator, Linnéuniversitetet, 351 95 Växjö.
  • Muntlig anmälan: Muntlig anmälan kan även göras till koordinator för lika villkor, Emma Ebintra, tel. 072-716 78 07.

Information om anmälan ges av koordinator för lika villkor (Emma Ebintra, tel. 072-716 78 07).

Anmälan till Linnéuniversitetet ska innehålla:

  • en redogörelse över vad som inträffat
  • när det ägt rum
  • namn på den som utsatts och dennes institution
  • namn på den som anmäls och dennes institution
  • eventuella vittnen till händelsen

Både den som blivit utsatt för någon form av diskriminering och en annan person som observerat missförhållanden kan göra en anmälan. Anmälan kan dock inte göras anonymt. Detta för att parter och vittnen ska kunna höras.

Utredning

Efter att anmälan kommit in utförs en utredning av den utredare som chefen på universitetsledningens kansli utsett. Utredaren informerar samtliga berörda om de stödfunktioner som finns. Utredningen resulterar i en skriftlig redovisning.

Slutsatser och resultat

Resultatet från utredningen kan komma med tre slutsatser:
1. Att diskriminering, trakasserier eller sexuella trakasserier inte påvisats och att ärendet kan avslutas utan vidare åtgärder.
2. Att diskriminering, trakasserier eller sexuella trakasserier inte har påvisats, men däremot andra typer av missförhållanden eller problem, som kräver särskild uppmärksamhet.
3. Att det förekommit diskriminering, trakasserier eller sexuella trakasserier

Beslut och åtgärder

Beslut i ärendet tas av dekan när anställd misstänks ha diskriminerat student och universitetsdirektör tar beslut gällande misstänkt diskriminering riktad mot anställd.

Åtgärder kan vara av generell eller specifik karaktär. Det kan handla om fortbildning för personal eller att informera studenter om de regler som gäller.
Specifika åtgärder riktade mot den som utsatt någon för diskriminering innebär att ärendet hänskjuts till disciplinnämnd, när det gäller student. Disciplinnämnden kan besluta om varning eller avstängning av student.
För anställd personal kan personalansvarsnämnden besluta om varning, löneavdrag eller uppsägning på grund av personliga skäl, avsked, åtalsanmälan eller avstängning.