studenter

Blanketter, regler och studiemiljö

Linnéuniversitetet är en statlig myndighet som lyder under regeringen. Det finns ett antal lagar och förordningar som reglerar verksamheten, till exempel Högskolelagen och Högskoleförordningen.

Planer och policydokument vid Linnéuniversitetet

Här hittar du de planer och policydokument vid Linnéuniversitetet som berör studenter. En policy är ett internt, styrande dokument med övergripande avsikter för det område policyn omfattar. 

Vid Linnéuniversitetet finns lokala regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Här finner du de planer och policydokument vid Linnéuniversitetet som berör studenter. En policy är ett internt, styrande dokument med övergripande avsikter för det område policyn omfattar.

Lokala regler vid Linnéuniversitetet är ett komplement till Högskolelag och Högskoleförordning och behandlar exempelvis regler för examinationer, tillgodoräknande samt innehållet i kursplaner och utbildningsplaner.

Försäkring vid studier och praktik i Sverige

Som student vid Linnéuniversitetet är du försäkrad under skoltid och under direkt färd mellan bostaden och i universitetets lokaler. Försäkringen täcker personskador genom olycksfall samt vissa fall av sjukdom genom smitta. Om skadan inträffar under en aktivitet arrangerad av någon annan än universitetet eller är av fritidskaraktär gäller inte försäkringen. Försäkringen gäller även vid praktik i Sverige om praktiken ingår i utbildningen.

Försäkringsvillkor för personskadeförsäkringen samt skadeanmälningsblankett finns på Kammarkollegiets hemsida.

Din försäkring vid studier och praktik utomlands

Linnéuniversitetet har tecknat en samlingsförsäkring för alla studenter som åker utomlands och studerar eller praktiserar. Student-UT-försäkringen gäller dygnet runt i utbildningslandet så länge studierna eller praktiken bedrivs i utbildningslandet två veckor före och två veckor efter denna tid under direkt resa mellan utbildningslandet och hemorten eller utbildningsorten i Sverige.

Försäkringen gäller de som är antagna till högskoleutbildning vid Linnéuniversitetet och som studerar eller praktiserar utomlands enligt en skriftlig överenskommelse om utbyte eller mottagande mellan universitetet och ett utländskt lärosäte, företag eller annan inrättning som tar emot studenter eller praktikanter. Studierna eller praktiken utomlands måste vara en del av utbildningen vid Linnéuniversitetet och poänggivande i LADOK för att försäkringen ska gälla.

Saknas skriftlig överenskommelse eller är studierna/praktiken ej poänggivande kan fakulteten för en kostnad per dag beställa en så kallad enskild försäkring direkt av Kammarkollegiet.

Försäkringsvillkor för Student UT samt skadeanmälningsblankett finns på Kammarkollegiets hemsida.

Fösäkringsvillkor för student UT samt blankett.
Försäkringsvillkor för personskadeförsäkringen samt blankett.

Har du frågor om försäkring vid studier och praktik kontakta:
Ida Söderlund, kvalificerad handläggare
ida.soderlund@lnu.se

Lika villkor för mig som student – så här gör du om du känner dig utsatt

Linnéuniversitetet har som alla utbildningsanordnare utredningsansvar, det vill säga att skyndsamt utreda misstänkt kränkande särbehandling eller diskriminering. I första läget ska frågan hanteras internt på den aktuella fakulteten, avdelningen eller enheten utifrån chefens arbetsmiljöansvar.

Vad ska jag göra om jag känner mig utsatt för kränkande särbehandling eller diskriminering?

Kontakta någon som du har förtroende för, antingen muntligt eller skriftligt. Du kan till exempel kontakta din lärare, programansvarig, prefekt, arbetsmiljöombud (skyddsombud), eller någon anställd som du har förtroende för.

Linnéstudenternas student- och doktorandombud ger dig också stöd. Du kan även vända sig direkt till Diskrimineringsombudsmannen eller Antidiskrimineringsbyrån Sydost för stöd.

Vad ska jag göra om jag märker att någon annan är utsatt för kränkande särbehandling eller diskriminering?

Be personen vända sig till någon enligt ovan. Linnéuniversitetet har som alla utbildningsanordnare utredningsansvar, det vill säga att skyndsamt utreda misstänkt kränkande särbehandling eller diskriminering.

I första läget ska frågan hanteras internt på den aktuella fakulteten, avdelningen eller enheten utifrån chefens arbetsmiljöansvar. Du kan därför även kontakta någon anställd du har förtroende för enligt ovan, då alla anställda har ansvar att lyfta frågan vidare till sin chef. Först då chefen medvetandegörs kan hen agera och hantera frågan.

Tillbudsrapport

Ett sätt att uppmärksamma något som kan orsaka kränkande särbehandling eller diskriminering är att anmäla detta som en tillbudsrapport.