Praktisera utomlands

Som studerande vid Linnéuniversitetet har du stora möjligheter att i samband med dina studier förlägga hela eller delar av en termin till en praktikplats i utlandet.

I många fall ingår utlandspraktikmöjligheter som ett integrerat inslag i våra studieprogram, men du kan också välja att göra utlandspraktik utöver dina programstudier eller som en del av studier inbakade i ett urval av fristående kurser. För mer information om dina möjligheter att praktisera i utlandet, vänd dig till programansvarig eller studievägledare på din fakultet. 

Erasmuspraktik

Erasmus + är ett EU-finansierat program som i Sverige administreras av Universitets- och Högskolerådet. Studenter kan under två till tolv månader få ett praktikstipendium för att möjliggöra praktik i ett annat EU- eller EFTA-land. Syftet är bland annat att studenten ska bli bättre rustad för en europeisk arbetsmarknad och därmed öka sin anställningsbarhet. Det är ett utmärkt tillfälle att omsätta de teoretiska kunskaper du fått och dessutom få erfarenheter som värderas högt när du senare ska söka arbete.

Universitets- och Högskolerådet definierar Erasmuspraktiken så här: En tids vistelse vid ett företag eller en organisation i en annan medlemsstat, som på lämpligt sätt stöds genom förberedande kurser eller fortbildningskurser i värdlandets språk eller arbetsspråk och som syftar till att hjälpa enskilda att anpassa sig till kraven på en arbetsmarknad som omfattar hela gemenskapen och att förvärva en bestämd färdighet eller förbättra kunskaperna om den ekonomiska och sociala kulturen i landet i fråga i samband med förvärvande av yrkeserfarenhet.

Observera att en ansökan om ett Erasmus praktikstipendium inte är en ansökan om en praktikplats utan enbart en ansökan om ett stipendium. Innan du lämnar in en ansökan måste du ha tagit kontakt med en praktikplats och fått bekräftat att du är välkommen att praktisera där.

Vem kan söka?

För att kunna söka ett Erasmus praktikstipendium måste du uppfylla följande krav vid söktillfället:
- vara registrerad på ett utbildningsprogram eller fristående kurs, med målsättning att ta ut en examen, vid Linnéuniversitetet vid ansökningstillfället
- fått din praktik godkänd av din fakultet vid Linnéuniversitetet.
- fått ett letter of intent (ingår i ansökningshandlingarna) undertecknat av din tänkta praktikplats
Innan du påbörjar din praktik måste du också ha tagit totalt minst 45 högskolepoäng vid Linnéuniversitetet, förutsatt att din utbildning inte rekommenderar praktik tidigare.

När kan du söka stipendiet

1. Du kan söka stipendiet upp till 3 månader efter att din utbildning har avslutats
2. Du kan söker stipendiet upp till 1 månad efter att du har påbörjat din praktik
3. Praktiken ska inledas max 3 månader efter att du blivit beviljad stipendiet
Det finns många sätt att finansiera sin praktik i utlandet. I många fall kan du behålla ditt studiemedel från CSN under utlandspraktiken och du har också möjlighet att söka utökade studiemedel för att bekosta resa till utlandet. Du kan också söka enskilda stipendier. Linnéuniversitetet administrerar så kallade Erasmus+ praktikstipendier


Praktikens längd


Du måste praktisera i minst 2 månader och som mest i 12 månader för att komma ifråga för stipendiet.

Berättigad praktik


Du måste göra praktik på heltid vid ett företag eller organisation som är behörig för att ta emot Erasmus praktikstudenter (se Godkända praktikplatser).
Din praktik ska erkännas i din utbildning vid Linnéuniversitetet, minst genom att den omnämns i ditt Diploma Supplement när du tar ut din examen. Detta är anledningen till att du, innan du påbörjar din praktik, måste få din praktik godkänd av din fakultet vid Linnéuniversitetet och att denna ska kontrollera att praktiken passar in i din utbildning.

Erasmusperiod i hemlandet


Om din hemvist är i ett annat av länderna som deltar i programmet, men du för närvarande studerar i Sverige, har du rätt att söka Erasmus praktikstipendium för att göra praktik i ditt hemland. Din ansökan ges i detta fall dock lägsta prioritet i bedömningen av ansökningar.

Observera att man med hemvist menar ett land därifrån du flyttade till Sverige strax innan du påbörjade din utbildning. Det betyder inte det land i vilket du eventuellt har dina etniska rötter om du bodde i Sverige redan innan studierna.

Om du för tillfället läser vid Linnéuniversitetet som utbytesstudent kan du inte söka ett Erasmus praktikstipendium. Däremot kan internationella studenter utanför avtal söka stipendiet.


Erasmuspraktikstipendium för nyligen utexaminerade (recent graduates)


Det finns en möjlighet att bli beviljad Erasmus Praktikstipendium för praktik som genomförs efter att du har avslutat din utbildning hos oss på Linnéuniversitetet. Kravet är dock att du ansöker om stipendiet när du fortfarande är registrerad på ditt utbildningsprogram och att du inte har ansökt och fått ditt examensbevis utfärdat. Efter att du sedan har fått ditt examensbevis utfärdat har du möjlighet att göra praktik i upp till 12 månader och få om stipendium för detta. Som "Recent Graduate" behöver du inte få praktiken godkänd av din fakultet. I övrigt gäller samma förutsättningar för krav på godkänd praktikplats, land och period.

Godkända praktikplatser

Företaget eller organisationen som står värd för din praktik måste motsvara Universitets och Högskolerådets definition av företag för att vara berättigat att ta emot studenter:

Alla företag som är engagerade i ekonomisk verksamhet inom den offentliga eller privata sektorn, oavsett storlek, rättslig ställning eller den ekonomiska sektor inom vilken de är verksamma, inbegripet den sociala ekonomin.

Organisationer som inte är berättigade att stå som värd för praktik för svenska studenter är:

Godkända länder

Godkända länder för att kunna söka ett Erasmus praktikstipendium är alla EU- och EES-länder samt EUs ansökarländer.

Se aktuella länder på:

EU:s officiella hemsida.

Även vissa områden och kolonier utanför Europa som tillhör eller har koppling till EU godkänns för studier och praktik (till exempel Reunion, Martinique, Azorerna, Grönland, Franska polynesien, Aruba och så vidare). Kontakta International Office om du är intresserad av en fullständig lista.

Stipendiet

Storleken på stipendiet

Tanken med ett Erasmus + praktikstipendium är att det ska vara ett bidrag till resa, boende och andra omkostnader som uppkommer i samband med din praktik. Storleken på stipendiet beräknas utifrån antalet dagar du är på plats och det dagsbelopp som gäller för landet du gör praktik i.

Land            

Nationellt Stipendiebelopp (euro)

Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Italien, Lichtenstein, Norge, Storbritannien, Österrike

20,50

Belgien, Cypern, Grekland, Island, Kroatien, Luxemburg, Nederländerna, Portugal, SLovenien, Spanien, Tjeckien, Turkiet, Tyskland

17

Bulgarien, Estland, Lettland, Litauen, Makedonien, Malta, Polen, Rumänien, Slovakien, Ungern

17

Ansökningsdatum
Ansökningar tas emot löpande, vilket innebär att ju tidigare du söker, desto större chans har du att få ett stipendium.

Vår handläggningstid är 3-4 veckor.

De medel som finns att fördela för Erasmuspraktik är begränsade vilket innebär att du inte är garanterad ett praktikstipendium om du ansöker.

Extra stipendiemedel för studenter med funktionsnedsättning
Om du har en funktionsnedsättning kan du få särskilt stöd under din praktik. Linnéuniversitetet betalar för det stöd du behöver för att kunna bedriva din praktik. Du kan även söka ett extra Erasmusstipendium för att täcka de eventuella merkostnader som uppstår p g a din funktionsnedsättning. Samma stöd som erbjuds utresande utbytesstudenter med funktionsnedsättning erbjuds också Erasmus praktikstudenter.

Ansökan

Här kan du ladda ner ansökningshandlingar för Erasmus praktikstipendium. Du ska med din ansökan också bifoga en avsiktsförklaring, Letter of Intent, från din praktikplats där det framgår att de har möjlighet att ta emot dig under den period du anger i din ansökan. En mall för Letter of Intent ingår i ansökningshandlingarna.


Fyll i din ansökan digitalt, skriv ut och skriv under den samt lämna in den med bilagor till International Office vid Studerandeavdelningen. Det går bra att skicka ansökan per post, lämna den direkt till våra kontor eller att scanna och skicka den via e-post. Du finner adresser och ytterligare kontaktinformation i ansökningshandlingarna.


Ansökningar tas emot löpande, vilket innebär att ju tidigare du söker desto större chans har du att få ett stipendium.
Observera att du ska söka Erasmus + praktikstipendium innan din praktik påbörjas och att det är ett krav från EU-kommissionen att du har ett godkänt Learning Agreement innan din praktik påbörjas.

Länk till Ansökan om Erasmus+ Praktikstipendium 

Vid godkänd ansökan

Innan du påbörjar din Erasmuspraktik ska ett Learning Agreement upprättas. Detta är en förutsättning för att stipendiet ska kunna utbetalas och kommer att skickas till dig från International Office i samband med att din ansökan blivit godkänd. Ett Learning Agreement är en överenskommelse mellan dig, Linnéuniversitetet och din praktikplats om vad du förväntas göra under din praktik och hur detta kommer att erkännas vid Linnéuniversitetet.

Du kommer även att bli ombedd att fylla i och signera ett Grant Agreement, som reglerar stipendiebetalningen.

Under din praktikperiod kommer du vara täckt av Kammarkollegiets Student UT-försäkring för utbytesstudenter från svenska lärosäten. Du kommer få mer information om försäkringen när de dokument som nämns ovan skickas dig. Mer information om Student UT försäkringen hittar du på http://www.kammarkollegiet.se/.

Erasmuspraktikant berättar

Internationellt utbyte är inte enbart studier. Anna Blombergs utlandstermin handlade i stället om praktik, i Amsterdam närmare bestämt.

"Jag läser turism i Kalmar och blev jätteglad när jag fick chansen att praktisera på Visit Sweden i Holland. Ett litet kontor, där jag fick jobba med det mesta.Praktiken gjorde att jag förstod mer av det jag redan hade läst och när jag nu kommit hem har jag en helt annan referensram till det jag pluggar. Mycket givande!

En annan erfarenhet är att jag nu vet betydligt mer om Sverige än jag visste före pratikperioden.

– Jag är mycket nöjd och vill verkligen rekommendera andra att vidga
vyerna på detta sätt."

Student som står utomhus

Som journalist kan jag vara med och påverka

Janneke Vackerberg har precis kommit hem från en utlandstermin i Nederländerna, men har redan packat resväskan för att åka till USA. I tio veckor framöver är hennes arbetsplats New York Daily News.

Janneke fick den eftertraktade praktikplatsen genom att själv ta kontakt med New York Daily News, en av de största dagstidningarna i USA. Hon blev kallad till en telefonintervju och fick jobbet. Praktiken ingår i tredje året på programmet Journalistik och medieproduktion.

- Jag vill prova på olika saker på tidningen, till exempel att skriva under avdelningen Life & Style. Det kommer nog att bli jättebra, säger Janneke.

Journalistutbildningen har flera partneruniversitet. Ett av dem är Christelijke Hogeschool Windesheim i staden Zwolle i Nederländerna. Janneke valde att läsa i Nederländerna eftersom hon har bott ett år i Amsterdam och hennes pojkvän bor i landet.

- Zwolle är en väldigt mysig stad. Man cyklar mycket i Holland, det gjorde vi också. Det är billigt att leva där och vi var ofta på stan och fikade.

Kurserna Janneke läste handlade om kommunikation, journalistik och politik. Mycket var inriktat på EU eftersom studenterna på universitetet kommer från hela Europa.

- Det gjorde att jag lärde mig mer om EU och andra kulturer. Många i min klass var holländare och spanjorer, och några kom ifrån Bulgarien.

När terminen var slut stannade Janneke kvar i Nederländerna över sommaren och jobbade på en radiokanal som sänder över hela världen. Att producera radio har hon lärt sig under utbildningen.

- Utbildningen är verkligen kanonbra. Hälften är journalistik och skrivande, och hälften är praktiskt inom medieproduktion. Vi håller på med radio och tv, fotar, skriver manus, filmar och redigerar.

Efter utbildningen vill Janneke jobba brett med kommunikationsfrågor.
- Jag kan absolut tänka mig att jobba utomlands och kommer att söka jobb överallt. Det skulle vara intressant att jobba med mänskliga rättigheter. Som journalist kan jag vara med och påverka mycket i frågorna.

International Office

International Office består av fem internationella koordinatorer som jobbar med inresande och utresande utbytesstudenter. Vi har det adminstrativa ansvaret för utbytesprocessen och är till för dig som vill åka utomlands via något av Linnéuniversitetets utbytesavtal.

International Office är ditt administrativa stöd under ansökningsprocessen och sköter all kontakt med värdlärosätet dit du är nominerad.

Du har även ett akademiskt stöd under ansökningsprocessen. Det skiljer mellan fakulteterna vem eller vilka som är detta stöd. Det kan vara din programansvarige, kursansvarige och/eller den internationella koordinatorn vid fakulteten. De hjälper dig med kursval och godkännande av studieplan.

Besök oss

I Kalmar finns vi på Falken, första våningen. För att boka besök vänligen skicka ett epost till outexchange@lnu.se.

I Växjö finns vi i H-husets på Studerandeavdelningen. Besöktider: måndag till torsdag 12.00-14.00.

Kontakta oss på outexchange@lnu.se
Följ oss på Facebook