Träbåt

Skriva självständigt arbete utomlands

Skriv ett självständigt arbete utomlands och ta chansen att samla material till ditt arbete på ett unikt sätt. Du kan hitta nya infallsvinklar och unika frågeställningar. De teorier och metoder du använder dig av prövas gentemot olika kulturer, synsätt och ny akademiska utmaningar.

Om du väljer att skriva ett av dina självständiga arbeten utomlands, får du chansen att samla material till din uppsats på ett unikt sätt. Du får möjligheten att hitta nya infallsvinklar och de frågeställningar, teorier och metoder du använder dig av prövas gentemot olika kulturer, synsätt och ny akademiska utmaningar.

För att kunna skriva ditt självständiga arbete utomlands behöver du inte ansöka om att få läsa en viss kurs eller söka studier vid ett utländskt lärosäte - idén är att du skriver ditt arbete inom befintlig kursplan med handledning hemifrån. Det du ska tänka på är att du kommer att behöva förbereda din utlandsvistelse i god tid, exempelvis genom att börja diskutera inriktning och metod med en handledare mycket tidigare än om du ska skriva ditt arbete på hemmaplan. Se därför till att du ungefär ett år i förväg börjar förbereda dig för din utlandsvistelse genom att ta kontakt med kursansvarig för respektive uppsatskurs.

Det finns två olika stipendier som går att söka via Linnéuniversitetet för uppsatsskrivande. Det är dels Erasmusstipendium för uppsatsskrivande och datainsamling i Europa, som du kan läsa mer om under rubriken "Studera utomlands". Det andra stipendiet heter Minor Field Studies och du kan läsa mer om det nedan.

Minor Field Studies

Vill du fördjupa dina kunskaper om globala utvecklingsfrågor? Ta chansen att delta i Minor Field Studies (MFS) och gör en mindre fältstudie i ett utvecklingsland.

Deadline för ansökningsomgång 3 är den 4 januari 2018 kl 13.00.

Möjlighet till att ställa frågor:

Vi kommer ha vårt mötesrum öppet i Adobe Connect där du kan komma in och chatta med oss och ställa frågor. 
Tillfälle 1: 2 januari, 2018 klockan 14.00-15.00. Länk till mötesrum: https://connect.sunet.se/iolnu/
Tillfälle 2: 3 januari, 2018 klockan 14.00-15.00. Länk till mötesrum: https://connect.sunet.se/iolnu/

 

Minor Field Studies (MFS) är ett Sidafinansierat stipendium för mindre fältstudier. Detta stipendium ger dig, som studerar på Linnéuniversitetet, en möjlighet att på plats i ett utvecklingsland samla material till ditt självständiga arbete på kandidat-, magister- eller masternivå. Den som beviljats ett MFS-stipendium har möjligheten att under 8-10 sammanhängande veckor studera frågor som har betydelse för utvecklingsländernas ekonomiska, sociala, politiska eller kunskapsmässiga utveckling.

MFS-stipendiet är fastställt till 27 000 kronor per student och är ett bidrag som inte är avsett att täcka alla utgifter under fältperioden. Det behöver normalt kompletteras med till exempel studiemedel.

Till vilka länder kan jag åka?
Du kan göra ett MFS arbete i ett flertal olika låg- och medelinkomstländer från olika delar av världen. Komplett lista över länder hittar du på studera.nu/mfs

Hur ansöker jag?

Linnéuniversitetet är under år 2017/2018 tilldelade medel för totalt 16 stycken MFS stipendier. Om du är intresserad av att söka ett utav dem, så måste du uppfylla dels formella krav och i bedömningen tas sedan hänsyn till kvalitén på ansökan.

Länk till Ansökningshandlingar samt bilaga 1:

Klicka här för att komma till Ansökningshandling för MFS

Klicka här för att komma till bilaga 

 

Ansökan skickas in till registrator@lnu.se med ämnesraden ”MFS omgång 1 DNR: 2017/2565-2.1.7” och ska innehålla följande handlingar:

 • Försättsblad (se bilaga 1 till ansökningshandlingen)
 • Projektplan på engelska (totalt ca 5 sidor lång)
 • Motivationsbrev på engelska
 • CV
 • Intyg från handledare att man har varit i kontakt
 • Kontaktuppgifter och information om akademisk handledare vid fakulteten/institutionen
 • Kontaktuppgifter samt korrespondens med kontaktperson i utvecklingslandet där det framgår att denne kan vara ett stöd i genomförandet i fält
 • Ladokutdrag (studieintyg)
 • Kopia av pass/permanent uppehållstillstånd
 • Preliminär budget, ska innehålla uppgifter om
  • Resa till och från landet där studien ska genomföras (billigaste möjliga färdsätt)
  • Del av levnadsomkostnader (50% av utlandstraktamentet)
  • Eventuella nödvändiga resor inom landet eller regionen
  • Vaccinationer
  • Eventuella kostnader för utrustning
  • Resa till och från den ort där förberedelsekursen ges (Härnösand)
  • Tryckning av MFS-uppsatsen (maximalt 10 exemplar)

Formella och kvalitativa krav på ansökan
De formella kraven är:

 • Student vid Linnéuniversitetet
 • Svenska medborgare/permanent uppehållstillstånd (bokförd i Sverige sedan ett år om nordisk medborgare)
 • Man får ej ha varit tilldelad ett MFS-stipendium tidigare
 • Aktuellt land/region man avser åka till får ej ha en av Utrikesdepartementet utfärdad reseavrådan
 • Ej påbörjat forskarutbildning
 • Ansökan har kommit in i tid och innehåller samtliga dokument i listan ovan
 • Direkt koppling till det självständiga arbetet på grund- eller avancerad nivå.
  • Normalt genomförs studien termin 6 vid heltidsstudier i normal takt. En student ska vid utresa ha uppnått minst 150hp, motsvarande studier i 5 terminer på heltid vid normal takt.
  • Studenter som läser ett program och därmed definieras som programstudent kan genomföra sin studie under termin 5 under förutsättning att examensarbetet enligt programstrukturen endast genomförs då*. Om termin 5 är den avsedda terminen för examensarbete så måste stipendiaten ha uppnått minst 120hp vid utresa, vilket motsvarar 4 terminers studier på heltid i normal takt.
  • Student inom fristående kurs eller som på annat sätt inte följer en fast programstruktur där det finns en i förtid planerad examenstermin/kurs, kan tidigast genomföra en MFS-studie under termin 6 och skall vid utresa ha uppnått 150hp.
  • Det är inte möjligt att bevilja MFS-stipendier för utresa tidigare än termin 5, oavsett uppnådda poäng inom studierna.
  • För fältstudier som genomförs på avancerad nivå (magister/master), gäller grundkraven för grundnivå enligt ovan.

* Det betyder att om examensarbete termin 5 endast är valbart men ej obligatoriskt så kan ett MFS-stipendium inte delas ut för termin 5 utan den sökande måste vänta till termin 6

Bedömningsgrunderna för den kvalitativa bedömningen finns beskrivna i ansökningshandlingen.

Vad händer efter jag har skickat in min ansökan?
Hanteringen av stipendier sköts från och med maj 2017 centralt vid Linnéuniversitetet. Det betyder att ansökan skickas in och sedan bedöms de formella kraven först av en MFS-handläggare. De kvalitativa kraven bedöms sedan en central bedömargrupp med representanter från varje fakultet. Denna bedömargrupp tar hjälp av ämnesnära grupper på fakulteterna. Till sist så tar rektor beslut om vilka som ska få Linnéuniversitetets MFS-stipendier.

Oavsett om din ansökan blir beviljad eller inte, så kommer du att bli meddelad detta så snart som möjligt efter det att beslutet är taget. Alla som har sökt och uppfyllt de formella kraven, får en övergripande kommentar på sin ansökan från bedömmargruppen. Om det är ett avslag på ansökan kan denna kommentar vägleda dig till att utveckla din ansökan inför nästa ansökningsomgång.

Krav efter hemkomst
Ett nationellt krav på MFS-stipendiater är att man måste ladda upp sitt examensarbete samt reseberättelse på en hemsida. Du måste också lämna in bevis på dina resor, exempelvis boardingcard till International Office vid Linnéuniversitetet. Linnéuniversitetet kräver även att du på något sätt hjälper till med storytelling av dina erfarenheter till andra studenter som är intresserade av att bli MFS-stipendiater. Detta kan vara antingen muntligt eller skriftligt. Mer information om dessa krav får du vid godkänd ansökan och hemkomst.

Frågor och funderingar?
Om du funderar på att söka ett MFS-stipendium så uppmanar vi dig att kontakta MFS-kontaktpersonen på din fakultet i mycket god tid för att få mer information om hur du ska gå tillväga. Du kan även nå de universitetsövergripande MFS-koordinatorerna, genom mfs@lnu.se.

På den nationella informationssidan kan du också hitta mer information. http://www.studera.nu/studera-utomlands/utbytesprogram/minor-field-studies-mfs/#;3

Det finns en nationell databas där tidigare reseberättelser och uppsatser har samlats. Du kan söka på bland annat ämnesområde, land och lärosäte.

Tidigare reseberättelser hittar du här: http://mfskurs.programkontoret.se/Public/Reseberattelse.aspx

Tidigare uppsatser hittar du här:
http://mfskurs.programkontoret.se/Public/Uppsats.aspx

Presentation från höstens informationsmöte


Klicka här för att komma till presentationen för MFS.

Kontaktpersoner på Fakulteterna