Träbåt

Skriva självständigt arbete utomlands

Skriv ett självständigt arbete utomlands och ta chansen att samla material till ditt arbete på ett unikt sätt. Du kan hitta nya infallsvinklar och unika frågeställningar. De teorier och metoder du använder dig av prövas gentemot olika kulturer, synsätt och nya akademiska utmaningar.

För att kunna skriva ditt självständiga arbete utomlands behöver du inte ansöka om att få läsa en viss kurs eller söka studier vid ett utländskt lärosäte - idén är att du skriver ditt arbete inom befintlig kursplan med handledning hemifrån. Det du ska tänka på är att du kommer att behöva förbereda din utlandsvistelse i god tid, exempelvis genom att börja diskutera inriktning och metod med en handledare mycket tidigare än om du ska skriva ditt arbete på hemmaplan. Se därför till att du ungefär ett år i förväg börjar förbereda dig för din utlandsvistelse genom att ta kontakt med kursansvarig för respektive uppsatskurs.

Minor Field Studies

Vill du fördjupa dina kunskaper om globala utvecklingsfrågor? Ta chansen att delta i Minor Field Studies (MFS) och gör en mindre fältstudie i ett utvecklingsland.

Deadline för läsåret 2018/2019 är 10 maj (utresa hösten 2018) samt 1 november (utresa våren 2019). 

 

MFS inspirationsevent

Tid: 20 september kl. 15.00-16.30

Plats: V2103K (Kalmar) / Weber (Växjö)

Träffa MFS-handledare, International Office samt tidigare MFS-studenter för att få inspiration och information inför din MFS-ansökan. 

 

Vad är MFS? 

Minor Field Studies (MFS) är ett Sidafinansierat stipendium för mindre fältstudier. Detta stipendium ger dig, som studerar på Linnéuniversitetet, en möjlighet att på plats i ett utvecklingsland samla material till ditt självständiga arbete på kandidat-, magister- eller masternivå. Den som beviljats ett MFS-stipendium har möjligheten att under 8-10 sammanhängande veckor studera frågor som har betydelse för utvecklingsländernas ekonomiska, sociala, politiska eller kunskapsmässiga utveckling.

MFS-stipendiet är fastställt till 27 000 kronor per student och är ett bidrag som inte är avsett att täcka alla utgifter under fältperioden. Det behöver normalt kompletteras med till exempel studiemedel.

 

Till vilka länder kan jag åka?

Du kan göra ett MFS arbete i ett flertal olika låg- och medelinkomstländer från olika delar av världen. Komplett lista över länder hittar du på studera.nu/mfs

 

Hur ansöker jag?

Linnéuniversitetet kommer  under 2018/2019 att ha två ansökningsomgångar.  Om du är intresserad av att söka så måste du uppfylla dels formella krav och i bedömningen tas sedan även hänsyn till kvalitén på ansökan.

Länk till Ansökningshandlingar samt bilaga 1:

Klicka här för att komma till Ansökningshandling för MFS

Klicka här för att komma till bilaga 

 

Ansökan skickas in till registrator@lnu.se med ämnesraden ”MFS omgång 1 DNR: 2018/744-2.1.7” och ska innehålla följande handlingar:

 • Försättsblad (se bilaga 1 till ansökningshandlingen)
 • Projektplan på engelska (totalt ca 5 sidor lång)
 • Motivationsbrev på engelska
 • CV
 • Intyg från handledare att man har varit i kontakt
 • Kontaktuppgifter och information om akademisk handledare vid fakulteten/institutionen
 • Kontaktuppgifter samt korrespondens med kontaktperson i utvecklingslandet där det framgår att denne kan vara ett stöd i genomförandet i fält
 • Ladokutdrag (studieintyg)
 • Kopia av pass/permanent uppehållstillstånd
 • Preliminär budget, ska innehålla uppgifter om
  • Resa till och från landet där studien ska genomföras (billigaste möjliga färdsätt)
  • Del av levnadsomkostnader (50% av utlandstraktamentet)
  • Eventuella nödvändiga resor inom landet eller regionen
  • Vaccinationer
  • Eventuella kostnader för utrustning
  • Resa till och från den ort där förberedelsekursen ges (Härnösand)
  • Tryckning av MFS-uppsatsen (maximalt 10 exemplar)

 

Formella och kvalitativa krav på ansökan

De formella kraven är:

 • Student vid Linnéuniversitetet
 • Svenska medborgare/permanent uppehållstillstånd (bokförd i Sverige sedan ett år om nordisk medborgare)
 • Ej ha varit tilldelad ett MFS-stipendium tidigare
 • Aktuellt land/region man avser åka till får ej ha en av Utrikesdepartementet utfärdad reseavrådan
 • Ej påbörjat forskarutbildning
 • Ansökan SKA ha kommit in i tid och innehålla samtliga dokument i listan ovan
 • Direkt koppling till det självständiga arbetet på grund- eller avancerad nivå.

Bedömningsgrunderna för den kvalitativa bedömningen finns beskrivna i ansökningshandlingen.

 

Vad händer efter jag har skickat in min ansökan?

Hanteringen av stipendier sköts centralt vid Linnéuniversitetet. De formella kraven bedöms först av International Office. De kvalitativa kraven bedöms sedan en central bedömargrupp med representanter från varje fakultet. Denna bedömargrupp tar hjälp av ämnesnära grupper på fakulteterna. Till sist så tar rektor beslut om vilka som ska få Linnéuniversitetets MFS-stipendier.

Oavsett om din ansökan blir beviljad eller inte, så kommer du att bli meddelad detta så snart som möjligt efter det att beslutet är taget. Alla som har sökt och uppfyllt de formella kraven, får en övergripande kommentar på sin ansökan från bedömmargruppen. Om det är ett avslag på ansökan kan denna kommentar vägleda dig till att utveckla din ansökan inför nästa ansökningsomgång.

 

Stöd för deltagare med funktionsnedsättning

Om du som student behöver pedagogiskt stöd eller särskilda anpassningar under din tid utomlands finns möjlighet att söka bidrag för de merkostnader som kan uppstå. Till exempel för transport och assistent.

Du kan söka bidrag motsvarande högst det stipendiebelopp som projektdeltagaren får, alltså 27 000 kronor, för att täcka de merkostnader som uppstår i samband med deltagarens utlandsvistelse. Med merkostnader menas de ökade omkostnader som lärosätet eller den enskilde deltagaren får och som inte finansieras på annat sätt, exempelvis

 • transporter
 • undervisningsmaterial
 • boende
 • assistent/medföljare
 • medicinsk uppföljning, fysioterapi
 • läkarundersökning i värdlandet.

Vänligen kontakta International Office för mer information om stöd vid funktionsnedsättning. 

 

Krav efter hemkomst

Ett nationellt krav på MFS-stipendiater är att man måste ladda upp sitt examensarbete samt reseberättelse på http://mfskurs.programkontoret.se/. Du måste också lämna in bevis på dina resor, exempelvis boardingcard till International Office vid Linnéuniversitetet. Linnéuniversitetet kräver även att du på något sätt hjälper till med storytelling av dina erfarenheter till andra studenter som är intresserade av att bli MFS-stipendiater. Detta kan vara antingen muntligt eller skriftligt. Mer information om dessa krav får du vid godkänd ansökan och hemkomst.

 

Frågor och funderingar?

Om du funderar på att söka ett MFS-stipendium så uppmanar vi dig att kontakta MFS-kontaktpersonen på din fakultet i mycket god tid för att få mer information om hur du ska gå tillväga. Du kan även nå de universitetsövergripande MFS-koordinatorerna, genom mfs@lnu.se.

På den nationella informationssidan kan du också hitta mer information. http://www.studera.nu/studera-utomlands/utbytesprogram/minor-field-studies-mfs/#;3

Det finns en nationell databas där tidigare reseberättelser och uppsatser har samlats. Du kan söka på bland annat ämnesområde, land och lärosäte.

Tidigare reseberättelser hittar du här: http://mfskurs.programkontoret.se/Public/Reseberattelse.aspx

Tidigare uppsatser hittar du här:
http://mfskurs.programkontoret.se/Public/Uppsats.aspx

Presentation från höstens informationsmöte


Klicka här för att komma till presentationen för MFS.