studenter

Rättigheter och skyldigheter som student

På denna sida finns blanketter och viktig information om studiemiljö, regler och dina rättigheter på universitetet.

Eftersom Linnéuniversitetet är en statlig myndighet, som lyder under regeringen, regleras verksamheten av ett antal lagar och förordningar, till exempel Högskolelagen och Högskoleförordningen. 

Nedan hittar du ett antal studierelaterade blanketter, information om det försäkringsskydd som du som student har både inom Sverige och utomlands och om hur du anmäler en skada som sker under dina studier. Det finns också information om universitetets arbete med Lika villkor för alla som är verksamma vid Linnéuniversitetet.

Lag, förordning och policydokument vid Linnéuniversitetet

Här hittar du den lag, förordning och policydokument vid Linnéuniversitetet som berör studenter. En policy är ett internt, styrande dokument med övergripande avsikter för det område policyn omfattar. 

Lokala regler

Vid Linnéuniversitetet finns det lokala regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Dessa regler är ett komplement till Högskolelag och Högskoleförordning. De behandlar exempelvis examinationer, tillgodoräknande samt innehållet i kurs- och utbildningsplaner.

Studierelaterade blanketter

Här hittar du blanketter som rör anstånd med studiestart, studieavbrott, studieuppehåll, programbyte, studieortsbyte och antagning till senare del av program samt tillgodoräknande. 

Studentförsäkring vid studier och verksamhetsförlagd utbildning

Försäkring vid studier och verksamhetsförlagd utbildning inom Sverige

Som student vid Linnéuniversitetet är du försäkrad under skoltid och under direkt färd mellan bostaden och i universitetets lokaler. Försäkringen täcker personskador genom olycksfall samt vissa fall av sjukdom genom smitta. Om skadan inträffar under en aktivitet arrangerad av någon annan än universitetet eller är av fritidskaraktär gäller inte försäkringen. Försäkringen gäller även vid verksamhetsförlagd utbildning i Sverige om den ingår i utbildningen.

Försäkringsvillkor för personskadeförsäkringen finns på Kammarkollegiets hemsida.

Anmälan av skada

Om du råkat ut för en skada och omfattas av olycksfallsförsäkringen för studenter ska du fylla i en skadeanmälningsblankett. Blanketten ska skrivas under av dig och din skola och skickas per post till Kammarkollegiet som sedan gör en bedömning utifrån din ansökan vad du får i ersättning

 

Försäkring vid studier och verksamhetsförlagd utbildning utomlands

Linnéuniversitetet har tecknat en samlingsförsäkring för alla studenter som åker utomlands och studerar eller praktiserar. Student-UT-försäkringen gäller dygnet runt i utbildningslandet så länge studierna eller praktiken bedrivs i utbildningslandet två veckor före och två veckor efter denna tid under direkt resa mellan utbildningslandet och hemorten eller utbildningsorten i Sverige.

Försäkringen gäller de som är antagna till högskoleutbildning vid Linnéuniversitetet och som studerar eller praktiserar utomlands enligt en skriftlig överenskommelse om utbyte eller mottagande mellan universitetet och ett utländskt lärosäte, företag eller annan inrättning som tar emot studenter eller praktikanter. Studierna eller praktiken utomlands måste vara en del av utbildningen vid Linnéuniversitetet och poänggivande i LADOK för att försäkringen ska gälla.

Saknas skriftlig överenskommelse eller är studierna/praktiken ej poänggivande kan fakulteten för en kostnad per dag beställa en så kallad enskild försäkring direkt av Kammarkollegiet.

Försäkringsvillkor för Student UT finns på Kammarkollegiets hemsida.

Anmälan av skada

Om du råkat ut för en skada och omfattas av olycksfallsförsäkringen för studenter ska du fylla i vår skadeanmälningsblankett. Blanketten ska skrivas under av dig och din skola i Sverige och skickas per post till Kammarkollegietsom sedan gör en bedömning utifrån din ansökan vad du får i ersättning.

 

Har du frågor om försäkring vid studier och praktik kontakta:
Ida Söderlund, kvalificerad handläggare ida.soderlund@lnu.se

Lika villkor för dig som student 

Lika villkor är ett viktigt begrepp för Linnéuniversitetet som sammanfattar det arbete som görs för att universitetet skall ha en samarbetande och inkluderande kultur mellan alla som är verksamma vid Linnéuniversitetet. All verksamhet vid Linnéuniversitet ska bedrivas i former som främjar jämställdhet, ekonomisk och social välfärd, rättvisa och en god arbetsmiljö. Universitetets arbetsformer, både interna och externa, ska kännetecknas av respekt och demokrati.

Linnéuniversitetet har som alla utbildningsanordnare utredningsansvar, det vill säga att skyndsamt utreda misstänkt kränkande särbehandling eller diskriminering.

Diskriminering

Känner du dig utsatt för kränkande särbehandling eller diskriminering?

I första läget ska frågan hanteras internt på den aktuella fakulteten, avdelningen eller enheten utifrån chefens arbetsmiljöansvar. Kontakta någon som du har förtroende för, antingen muntligt eller skriftligt. Du kan till exempel kontakta din lärare, programansvarig, prefekt, arbetsmiljöombud (skyddsombud), eller någon anställd som du har förtroende för.

Linnéstudenternas student- och doktorandombud ger dig också stöd. Du kan även vända sig direkt till Diskrimineringsombudsmannen eller Antidiskrimineringsbyrån Sydost för stöd.

Vet du någon som är utsatt för kränkande särbehandling/diskriminering?

Be personen vända sig till någon enligt ovan. Linnéuniversitetet har som alla utbildningsanordnare utredningsansvar, det vill säga att skyndsamt utreda misstänkt kränkande särbehandling eller diskriminering.

I första läget ska frågan hanteras internt på den aktuella fakulteten, avdelningen eller enheten utifrån chefens arbetsmiljöansvar. Du kan därför även kontakta någon anställd du har förtroende för enligt ovan, då alla anställda har ansvar att lyfta frågan vidare till sin chef. Först då chefen medvetandegörs kan hen agera och hantera frågan.