studenter

Rättigheter och skyldigheter som student

På denna sida finns viktig information om jämställdhetsarbete, studiemiljö och regler, blanketter och dina rättigheter på universitetet. Vi arbetar mot diskriminering och alla former av trakasserier på Linnéuniversitetet och här finner du information om vår kampanj för kartläggning av detta.

Eftersom Linnéuniversitetet är en statlig myndighet, som lyder under regeringen, regleras verksamheten av ett antal lagar och förordningar, till exempel Högskolelagen och Högskoleförordningen. 

Nedan hittar du ett antal studierelaterade blanketter, information om det försäkringsskydd som du som student har både inom Sverige och utomlands och om hur du anmäler en skada som sker under dina studier. Det finns också information om universitetets arbete med Lika villkor för alla som är verksamma vid Linnéuniversitetet.

Diskriminering och sexuella trakasserier

Linnéuniversitetet har nolltelerans mot diskriminering och trakasserier. Fram till den 2:a mars kan du kan dela med dig av dina berättelser om sexuella trakasserier på Linnéuniversitetet utan att namnge berörd medarbetare eller student.

Din historia är viktig för att Linnéuniversitetet ska kunna kartlägga möjliga risker och öka kunskapen så att åtgärder aktivt kan tas som krävs för att göra studiemiljön trygg och säker för dig som studerar. Dela med dig av din berättelse i detta webbformulär.

Vad är trakasserier och sexuella trakasserier?

Diskrimineringsombudsmannen definierar sexuella och andra trakasserier enligt följande:

Trakasserier är ett agerande som kränker någons värdighet. För att omfattas av diskrimineringslagen måste det kränkande agerandet ha samband med någon eller några av diskrimineringsgrunderna. Trakasserier kan till exempel vara att ge uttryck för förlöjligande eller nedvärderande generaliseringar, med koppling till diskrimineringsgrunderna (kön, könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder).

Trakasserier kan också vara av sexuell natur. De kallas då för sexuella trakasserier. Förutom kommentarer och ord kan det vara att någon till exempel tafsar eller kastar närgångna blickar. Det kan också handla om ovälkomna komplimanger, inbjudningar och anspelningar.

Trakasserier och sexuella trakasserier är ett beteende som är oönskat. Det är den som är utsatt för trakasserier som avgör vad som är oönskat eller kränkande. Enligt lagen måste den som trakasserar förstå hur agerandet upplevs för att det ska bli fråga om trakasserier eller sexuella trakasserier. Det är därför viktigt att den som är trakasserad klargör för den som trakasserar att beteendet är obehagligt och ovälkommet. I vissa situationer kan kränkningen vara så tydlig att inga påpekande krävs från den som känner sig trakasserad.

Stöd och råd vid sexuella trakasserier

Om du har utsatts för sexuella trakasserier kan det vara bra att prata med någon om dina upplevelser.

Student på Linnéuniversitetet

Som student på Linnéuniversitetet erbjuds du råd och stöd inom följande verksamheter:

Studentkåren Linnéstudenterna

Som student och doktorand kan du vända dig till Linnéstudenterna för att få råd och stöd i kontakterna med universitetet. Du kan be ditt studentombud om hjälp i att skriva din anmälan och som kan vara med dig i anmälningsprocessen. Studentombuden har tystnadsplikt och för inte vidare någon information, namn eller driver vidare ett ärende om inte studenten eller doktoranden själv önskar det.

Kalmar:
Jonathan Sjöblom
Student- och doktorandombud
Mail: ombud@linnestudenterna.se
Telefon: 072-3180026
Besök: Nygatan 18 A Kalmar

Växjö:
Nicholas Pagden
Student-och doktorandombud
Mail: ombud@linnestudenterna.se
Telefon: 070-4819957
Besök: Tuvanäsvägen 12 Växjö

Studenthälsan

Studenthälsan finns både i Kalmar och i Växjö för dig som är student vid Linnéuniversitetet. De arbetar förebyggande med livsstilsfrågor och erbjuder samtalsstöd. I Kalmar finns de på andra våningen i hus Falken, Nygatan 18, mittemot Universitetsbiblioteket. I Växjö finns de i huvudbyggnaden, hus H. Kontaktuppgifter finns på lnu.se/studenthalsan.

Koordinator för lika villkor

Du kan höra av dig till koordinator för lika villkor om du har tankar kring att göra en anmälan, om du vill ha stöd i din anmälan och om du har andra frågor kring trakasserier eller sexuella trakasserier. Kom dock ihåg att det inte går att vara anonym i din anmälan.

Medarbetare på Linnéuniversitetet

Som medarbetare på Linnéuniversitetet finns döljande stödfunktioner att tillgå:

Fackorganisation

Som medarbetare kan du be din fackförening om stöd i en diskrimineringstvist där de kan företräda sina medlemmar. Hos dem kan du be om råd och stöd.

Företagshälsovården

Alla beställningar av tjänster från företagshälsovården, Avonova, går genom HR-avdelningen, som har ett övergripande samordningsansvar när det gäller universitetets resurser till företagshälsovård och andra externa insatser i sammanhanget. De enskilda anställda har dock möjlighet att själva ta kontakt med Avonova för ett samtal hos företagssköterska.

Anställda kan kontakta företagssköterska enligt nedan:

Växjö:
Pauline Kijlstra
Telefon: 0470-52 02 58

Kalmar:
Monika Nylund
Telefon: 070 – 862 20 51

Koordinator för lika villkor

Du kan höra av dig till Koordinator för lika villkor om du har tankar kring att göra en anmälan, om du vill ha stöd i din anmälan och om du har andra frågor kring trakasserier eller sexuella trakasserier. Kom dock ihåg att det inte går att vara anonym i din anmälan.

Skyddsombud

Du kan få råd och stöd av ditt skyddsombud

Stöd utanför Linnéuniversitetets verksamhet

Om du vill söka stöd och råd utanför Linnéuniversitetets verksamhet finns det flera organisationer som du kan kontakta.

 • Kvinnojouren i Kalmar – 0480-191 55
 • Kvinnojouren Blenda i Växjö – 0470-488 08
 • Terrafem erbjuder kvinnor stöd via jourtelefon. Samtalet är gratis och du kan vara anonym. Journummer: 020- 52 10 10.
 • Kvinnofridlinjen är en nationell stödtelefon för den som utsatts för hot, våld eller sexuella övergrepp. Deras telefon är öppen dygnet runt och nås på nummer 020-50 50 50.
 • Hjälplinjen erbjuder tillfälligt psykologiskt stöd till människor i kris. Telefon 0771-22 00 60
 • Jourhavande medmänniska är en telefonlinje du kan ringa till på natten. Telefon 08-702 16 80

Om du känner dig orolig över att du utsätter andra för sexuella övergrepp:

 • Preventell är en organisation till för dig som känner att du tappat kontrollen över din sexualitet och är rädd att du kan göra dig själv eller andra illa. Telefon 020-66 77 88

Anmälan om diskriminering och sexuella trakasserier

Om du känner dig diskriminerad eller sexuellt trakasserad som student på Linnéuniversitetet ska du göra en anmälan. Anmälan kan inte göras anonymt för att parter och vittnen ska kunna höras.

Hur anmäler jag?

Anmälan om diskriminering eller sexuella trakasserier som inträffat på Linnéuniversitetet kan göras enligt följande alternativ:

Registrator

En anmälan lämnas eller skickas till registrator vid Linnéuniversitetet som e-post, registrator@lnu.se, eller post till Registrator, Linnéuniversitetet, 351 95 Växjö.

Muntlig anmälan

Muntlig anmälan kan även göras till koordinator för lika villkor, Emma Ebintra, tel. 072-716 78 07. Information om anmälan ges av koordinator för lika villkor.

Anmälan till Linnéuniversitetet ska innehålla:

 • en redogörelse över vad som inträffat
 • när händelsen ägt rum
 • namn på den som utsatts och dennes institution/avdelning
 • namn på den som anmäls och dennes institution/avdelning
 • eventuella vittnen till händelsen

Både den som blivit utsatt för någon form av diskriminering och en annan person som observerat missförhållanden kan göra en anmälan. Anmälan kan dock inte göras anonymt, detta för att parter och vittnen ska kunna höras.

Utredning

Efter att anmälan kommit in utförs en utredning av den utredare som chefen på universitetsledningens kansli utsett. Utredaren informerar berörda om de stödfunktioner som finns. Utredningen resulterar i en skriftlig redovisning.

Slutsatser och resultat

Resultatet från utredningen kan komma med tre slutsatser:

 1. Att diskriminering, trakasserier eller sexuella trakasserier inte påvisats och att ärendet kan avslutas utan vidare åtgärder.
 2. Att diskriminering, trakasserier eller sexuella trakasserier inte har påvisats, men däremot andra typer av missförhållanden eller problem, som kräver särskild uppmärksamhet.
 3. Att det förekommit diskriminering, trakasserier eller sexuella trakasserier

Beslut och åtgärder

Beslut i ärendet tas av dekan när anställd misstänks ha diskriminerat student och universitetsdirektör tar beslut gällande misstänkt diskriminering riktad mot anställd.
Åtgärder kan vara av generell eller specifik karaktär. Det kan handla om fortbildning för personal eller att informera studenter om de regler som gäller.

Specifika åtgärder riktade mot den som utsatt någon för diskriminering innebär att ärendet hänskjuts till disciplinnämnd, när det gäller student. Disciplinnämnden kan besluta om varning eller avstängning av student.

För anställd personal kan personalansvarsnämnden besluta om varning, löneavdrag eller uppsägning.

Lika villkor för dig som student 

Linnéuniversitetet arbetar för en hållbar framtid genom att sträva efter att alla studenter och medarbetare ska ha lika rättigheter och möjligheter. Paraply begreppet för detta arbete är lika villkor som inkluderar arbete för jämställdhet, mångfald, jämlikhet, tillgänglighet och likabehandling.

Vid Linnéuniversitetet råder nolltolerans mot diskriminering och trakasserier. Alla studenter, oavsett social bakgrund eller grupptillhörighet ska ges lika rättigheter och möjligheter att kunna delta i högre utbildning. För att Linnéuniversitetet ska vara en öppen, välkomnande och inkluderande verksamhet, måste alla studenter och anställda känna ett ansvar för att bidra till en god studie- och arbetsmiljö.

Linnéuniversitetet har som alla utbildningsanordnare utredningsansvar, det vill säga att skyndsamt utreda misstänkt kränkande särbehandling eller diskriminering.

Diskriminering

Känner du dig utsatt för kränkande särbehandling eller diskriminering?

I första läget ska frågan hanteras internt på den aktuella fakulteten, avdelningen eller enheten utifrån chefens arbetsmiljöansvar. Kontakta någon som du har förtroende för, antingen muntligt eller skriftligt. Du kan till exempel kontakta din lärare, programansvarig, prefekt, arbetsmiljöombud (skyddsombud), eller någon anställd som du har förtroende för.

Linnéstudenternas student- och doktorandombud ger dig också stöd. Du kan även vända sig direkt till Diskrimineringsombudsmannen eller Antidiskrimineringsbyrån Sydost för stöd.

Vet du någon som är utsatt för kränkande särbehandling/diskriminering?

Be personen vända sig till någon enligt ovan. Linnéuniversitetet har som alla utbildningsanordnare utredningsansvar, det vill säga att skyndsamt utreda misstänkt kränkande särbehandling eller diskriminering.

I första läget ska frågan hanteras internt på den aktuella fakulteten, avdelningen eller enheten utifrån chefens arbetsmiljöansvar. Du kan därför även kontakta någon anställd du har förtroende för enligt ovan, då alla anställda har ansvar att lyfta frågan vidare till sin chef. Först då chefen medvetandegörs kan hen agera och hantera frågan.

Lag, förordning och policydokument vid Linnéuniversitetet

Här hittar du den lag, förordning och policydokument vid Linnéuniversitetet som berör studenter. En policy är ett internt, styrande dokument med övergripande avsikter för det område policyn omfattar. 

Lokala regler

Vid Linnéuniversitetet finns det lokala regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Dessa regler är ett komplement till Högskolelag och Högskoleförordning. De behandlar exempelvis examinationer, tillgodoräknande samt innehållet i kurs- och utbildningsplaner.

Studierelaterade blanketter

Här hittar du blanketter som rör anstånd med studiestart, studieavbrott, studieuppehåll, programbyte, studieortsbyte och antagning till senare del av program samt tillgodoräknande. 

Studentförsäkring vid studier och verksamhetsförlagd utbildning

Försäkring vid studier och verksamhetsförlagd utbildning inom Sverige

Som student vid Linnéuniversitetet är du försäkrad under skoltid och under direkt färd mellan bostaden och i universitetets lokaler. Försäkringen täcker personskador genom olycksfall samt vissa fall av sjukdom genom smitta. Om skadan inträffar under en aktivitet arrangerad av någon annan än universitetet eller är av fritidskaraktär gäller inte försäkringen. Försäkringen gäller även vid verksamhetsförlagd utbildning i Sverige om den ingår i utbildningen.

Försäkringsvillkor för personskadeförsäkringen finns på Kammarkollegiets hemsida.

Anmälan av skada

Om du råkat ut för en skada och omfattas av olycksfallsförsäkringen för studenter ska du fylla i en skadeanmälningsblankett. Blanketten ska skrivas under av dig och din skola och skickas per post till Kammarkollegiet som sedan gör en bedömning utifrån din ansökan vad du får i ersättning

Försäkring vid studier och verksamhetsförlagd utbildning utomlands

Linnéuniversitetet har tecknat en samlingsförsäkring för alla studenter som åker utomlands och studerar eller praktiserar. Student-UT-försäkringen gäller dygnet runt i utbildningslandet så länge studierna eller praktiken bedrivs i utbildningslandet två veckor före och två veckor efter denna tid under direkt resa mellan utbildningslandet och hemorten eller utbildningsorten i Sverige.

Försäkringen gäller de som är antagna till högskoleutbildning vid Linnéuniversitetet och som studerar eller praktiserar utomlands enligt en skriftlig överenskommelse om utbyte eller mottagande mellan universitetet och ett utländskt lärosäte, företag eller annan inrättning som tar emot studenter eller praktikanter. Studierna eller praktiken utomlands måste vara en del av utbildningen vid Linnéuniversitetet och poänggivande i LADOK för att försäkringen ska gälla.

Saknas skriftlig överenskommelse eller är studierna/praktiken ej poänggivande kan fakulteten för en kostnad per dag beställa en så kallad enskild försäkring direkt av Kammarkollegiet.

Försäkringsvillkor för Student UT finns på Kammarkollegiets hemsida.

Anmälan av skada

Om du råkat ut för en skada och omfattas av olycksfallsförsäkringen för studenter ska du fylla i vår skadeanmälningsblankett. Blanketten ska skrivas under av dig och din skola i Sverige och skickas per post till Kammarkollegietsom sedan gör en bedömning utifrån din ansökan vad du får i ersättning.

 

Har du frågor om försäkring vid studier och praktik kontakta:
Ida Söderlund, kvalificerad handläggare ida.soderlund@lnu.se