studenter runt ett bord

Antagning

Antagningsavdelningen har ett övergripande ansvar för att antagningsarbetet följer nationella regler och lagar så att varje enskild sökande ska behandlas korrekt, bland annat ur en rättssäkerhetsaspekt. Längre ner finner du även information om prövning av reell kompetens.

För generella frågor som rör din anmälan, pinkod och registrerade meriter kontaktar du Contact center måndag - fredag kl 9-16 på 0771-550 720 eller via kontaktformuläret på www.antagning.se.

Kompletterande handlingar till din anmälan kan du själv ladda upp på www.antagning.se eller skicka till: Antagningsservice, R 312, 106 53 STOCKHOLM.

Anmälnings- och antagningsstatistik för program och kurser olika terminer hittar du på www.antagning.se.

Är du ny student och har frågor som handlar om registrering på utbildningar, upprop, schema eller om hur det fungerar vid reservkallning till utbildningar  – här hittar du praktisk information eller är du välkommen att kontakta respektive fakultet.

Studieavbrott och studieuppehåll

Vill du anmäla studieavbrott behöver du lämna ett formellt besked till ansvarig institution. Möjlighet finns även att ansöka om studieuppehåll, det innebär att du får göra ett uppehåll i studierna om du anmäler det till universitetet.

Skjuta upp din studiestart

En sökande som antagits till ett utbildningsprogram kan ansöka om anstånd med studiestarten. Detta innebär att du kan skjuta på din antagning en eller två terminer beroende på när utbildningen startar nästa gång.

Antagning till senare del av program/programbyte/studieortsbyte

Sökande kan antas till program efter att detta redan påbörjats förutsatt att det finns ledig plats, samt om den grundläggande och särskilda behörigheten uppfylls.

 • Byte av studieort
 • Byte av program
 • Antagning till senare del av program
 • Byte av inriktning inom program


Särkilt urval

Sökande kan i undantagsfall antas genom särskilt urval.
För att prövning ska ske krävs att man begär detta via en ansökan om prövning för särskilt urval. Blankett samt de handlingar man vill åberopa ska inkommit till antagningen vid Linnéuniversitetet senast sista anmälningsdag.

Information till dig som skall söka kurs inom ditt program

Lokal antagningsordning

Antagningsordning

Regler för tillträde till högre utbildning återfinns i högskoleförordningens 7 kap. Linnéuniversitetet har, som ett komplement till ovanstående förordning fastställts en lokal antagningsordning. Enligt Högskoleförordningen 6 kap. 3 § ska denna antagningsordning finnas tillgänglig:

"Högskolan ska också se till att en antagningsordning finns tillgänglig. I en antagningsordning tas de föreskrifter in som högskolan tillämpar i fråga om ansökan, behörighet, urval och antagning och om hur beslut fattas och kan överklagas. Förordning (2010:1 064)."

Antagningsordningen har fastställts av Universitetsstyrelsen 2013-12-12 och gäller tills vidare.

Reell kompetens

Reell kompetens- om du vill begära undantag från behörighet

Reell kompetens är ett sätt att bli behörig om du saknar den formella behörigheten. Du kan ansöka om att få din reella kompetens prövad. En sådan prövning kan göras både för grundläggande behörighet och för särskild behörighet. Dina kunskaper och erfarenheter värderas för att bedöma om du har motsvarande behörighet och om din samlade kompetens är tillräcklig i förhållande till de krav som Linnéuniversitetet och den sökta utbildningen ställer.

Reell kompetens grundar sig på erfarenheter som du har fått efter din gymnasieutbildning eller motsvarande. Det bör därför ha gått ett par år efter avslutad gymnasieutbildning om du ska ansöka om reell kompetens.
Linnéuniversitetet bedömer inte bara dina skolkunskaper utan alla dina betydelsefulla kunskaper och erfarenheter.

Det kan till exempel vara:

 • Erfarenhet från arbetsliv eller föreningsliv
 • Utlandsstudier eller längre utlandsvistelse
 • Personalutbildning eller andra typer av studier/kurser.

Observera att reell kompetens inte ger förtur till sökt utbildning och du får inte något meritvärde. Om du söker en utbildning på nybörjarnivå och saknar avgångs- eller slutbetyg från gymnasiet rekommenderar vi att du gör högskoleprovet. Du tillhör då en urvalsgrupp och kan konkurrera om en plats på den utbildning du vill läsa. Är du redan formellt behörig till den utbildning du söker kommer din ansökan om reell kompetens inte att beaktas.

Så här ansöker du:

 1. Anmäl dig till de kurser eller program du vill söka senast sista ansökningsdag www.antagning.se
 2. Skriv ut blanketten och läs informationen om reell kompetens på www.antagning.se
 3. Skriv ett personligt brev där du anger vilka kunskaper och erfarenheter som du vill ta med i bedömningen. Beskriv noggrant på vilket sätt du förvärvat din kunskap/kompetens och erfarenhet.
 4. Styrk dina uppgifter så långt som möjligt med tjänstgöringsintyg eller intyg från studier exempelvis betyg, kursförteckningar/transcript. Intyg av dokumenterad erfarenhet från föreningsliv, personalutbildning eller andra typer av erfarenhet. På dokumenten ska det tydligt framgå tidsperiod och omfattning. Observera att alla dokument måste vara vidimerade för att beaktas!
 5. Ladda upp dina dokument och blanketten på www.antagning.se eller skicka till: Antagningsservice, R 312, 106 53 STOCKHOLM.

Hur går vägen fram till beslut?

Antagningen förbereder och beslutar i ärendet, då behov föreligger inhämtas utlåtande från berörd institution. Beslut anges i antagningsbeskedet.
Inkommer din ansökan om reell kompetens efter sista anmälningsdag, eller om den är ofullständig kommer den inte att handläggas.

Beslut om behörighet kan överklagas skriftligen till Överklagandenämnden. En överklagandehänvisning anges på antagningsbeskedet.

Kontakta oss


Kontakta Antagningen om du har frågor om behörighetsbeslut eller meritvärdering.

Du når oss på: antagning@lnu.se eller på telefon 0480-44 60 50 måndag till onsdag, klockan 10:00 - 12:00.

Besök Växjö: Infodesken i Student lounge, rum H1313, måndag - torsdag 12.00-14.00 eller enligt överenskommelse. Huvudbyggnaden, Universitetsplatsen 1.

Besök Kalmar: Enligt överenskommelse. Falken, Nygatan 18B, bottenplan.

Postadress: Studerandeavdelningen/Antagning, Linnéuniversitetet, 351 95 VÄXJÖ