Examensceremoni

Examen

När du är klar med dina studier kan du ansöka om examensbevis. Du ansöker själv om examen och därefter prövas din ansökan utifrån nationella och lokala examensregler. Handläggningstiden är upp till 8 veckor. (Förtur ges inte).

Innan du ansöker om examen

När du ansöker om examensbevis ska du vara helt klar med de kurser som ska ingå i din examen. Kurserna ska vara godkända och slutrapporterade i universitetets databaserade studiedokumentationssystem - Ladok. Moment utan slutbetyg kan inte ingå i examen.

Du ansöker om examen vid den högskola eller det universitet där du har slutfört din utbildning.

Om du har varit utbytesstudent genom Linnéuniversitetet (gäller även Högskolan i Kalmar och Växjö universitet) ska dina utlandsstudier vara dokumenterade med tillgodoräknande i Ladok . Kontrollera att uppgifterna är införda innan du ansöker om examensbevis. Observera att du aktivt måste ansöka om tillgodoräknande, mer information kan du få av programansvarig.

Att ansöka om examen

Du ansöker genom att logga in på Studenttjänster (www.student.ladok.se). Där väljer du fliken Examen och bevis, och läser instruktionerna noga på vänster spalt som sedan avslutas med "gå vidare". Välj önskad examen, samt kurser som ska ingå, skriv eventuellt meddelande till handläggaren och skicka in ansökan.

Om du inte har ett studentinlogg så kan du ansöka via blanketterna nedan. Det är två olika blanketter beroende på om du är student på grund- och avancerad nivå, eller forskarstudent. Obeserva att blanketten måste sparas ner på din dator innan den fylls i, och sedan sparas igen innan du bifogar den i ett mail till examen@lnu.se

Handlingar som ska bifogas

Om du har studerat på egen hand vid universitet eller högskola i annat land, ska du skicka med vidimerade kopior av betyg, official transcript, certifikat eller motsvarande. Handlingar på andra språk än svenska, engelska eller nordiska språk ska vara översatta till svenska eller engelska av en auktoriserad översättare.

Din handläggare kan också komma att begära in studieintyg för studier på grundnivå ifall de är relevanta för handläggningen av ansökan om examen på avancerad nivå.

Har du en utländsk examen som ska ligga till grund för din examen och Universitets- och Högskolerådet har värderat den, bör även denna värdering bifogas.

Dubblett av examensbevis

Fram till och med november 2017, utfärdades examensbevisen från Linnéuniversitetet i pappersform. Om du av någon anledning har blivit av med ditt examensbevis kan du få en dubblett från vårt arkiv. Du fyller då i blanketten "Begäran om dubblett av examensbevis". Blanketten är ifyllningsbar, så du kan spara den på din dator, fylla i den, stänga ner dokumentet och sedan bifoga den i ett mail till examen@lnu.se.

Om ditt bevis utfärdades december 2017 eller senare, så är ditt bevis digitalt. Om du har tappat bort det så kan du maila oss på examen@lnu.se så skickar vi det till dig på nytt till den e-mail du har mailat oss ifrån.

Huvudområden vid Linnéuniversitetet

Huvudområde är det "ämne" du ska ta ut din examen i. Observera att universitetets examensrätt i ett huvudområde är knuten till en examensnivå: högskole-, kandidat-, magister- eller masternivå. Du hittar information om examensrätten inom ditt huvudområde i listan över universitetets huvudområden.

Lokal examensordning

Den lokala examensordningen hänvisar dels till nationella regler, men lyfter även fram de lokala regler som gäller vid just Linnéuniversitetet när det kommer till examen.

Om du som student har påbörjat dina studier vid Högskolan i Kalmar eller Växjö universitet, kan du prövas mot de dåvarande lokala examensordningar som var i kraft vid respektive lärosäte när du antogs. Observera att examensbeviset utfärdas av Linnéuniversitetet.

Examina vid Linnéuniversitetet

På Linnéuniversitetet finns examina på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Examina kan utfärdas med olika för- och/eller efterled.

Examensbevis

Utfärdandespråk: Examensbeviset är tvåspråkigt, svenska och engelska.

Diploma Supplement: Samtliga examensbevis som utfärdas av svenska universitet och högskolor åtföljs av en bilaga på engelska – Diploma Supplement. Bilagan beskriver utbildningen samt visar dess plats i det svenska utbildningssystemet. Diploma Supplement ska användas tillsammans med examensbeviset och blir särskilt viktigt vid ansökningar till utbildningar och/eller arbeten utanför Sverige.

Både examensbeviset och Diploma Supplement är kostnadsfritt.

Examen på grundnivå

Generella examina
Högskoleexamen, 120 hp
Kandidatexamen, 180 hp

Konstnärliga examina
Konstnärlig högskoleexamen, 120 hp
Konstnärlig kandidatexamen, 180 hp

Yrkesexamina
Biomedicinsk analytikerexamen, 180 hp
Förskollärarexamen, 210 hp
Högskoleingenjörsexamen, 180 hp
Optikerexamen, 180 hp
Receptarieexamen, 180 hp
Sjuksköterskeexamen, 180 hp
Sjöingenjörsexamen, 180 hp
Sjökaptensexamen, 180 hp
Socionomexamen, 210 hp
Yrkeslärarexamen, 90 hp

Examen på avancerad nivå

Generella examina
Magisterexamen, 60 hp
Masterexamen, 120 hp

Konstnärliga examina
Konstnärlig magisterexamen, 60 hp
Konstnärlig masterexamen, 120 hp

Yrkesexamina
Barnmorskeexamen, 90 hp
Civilekonomexamen, 240 hp
Psykologexamen, 300 hp
Specialistsjuksköterskeexamen, 60/75 hp
Speciallärarexamen, 90 hp
Specialpedagogexamen, 90 hp

Yrkesexamina på grundnivå/avancerad nivå

Grundlärarexamen, 180/240 hp
Ämneslärarexamen, 180/210/225/270/300/330 hp

Examen på forskarnivå

Licentiatexamen, 120 hp
Doktorsexamen, 240 hp

Förled och efterled

Kandidatexamen, Magister- och Masterexamen kan utfärdas med de olika förleden Filosofie, Ekonomie eller Teknologie. Du hittar vilka förled som är knutna till respektive ämnen i dokumentet Huvudområden vid Linnéuniversitetet.

Information om vilka krav som ställs för de olika förleden hittar du i den lokala examensordningen.

Med termen Efterled avses de olika inriktningar en utbildning kan leda till. På Linnéuniversitetet finns många programspecifika inriktningar och utbildningsplanen som gällde vid antagningstillfälle är avgörande vid bedömningen. Information hittar du i respektive utbildningsplan, använd länk till sökfunktionen för utbildningsplaner nedan.

Examen enligt nuvarande eller äldre förordning

Den 1 juli 2007 reformerades den högre utbildningen i Sverige. Reformen ledde till förändringar i högskolelagen och högskoleförordningen, men också till en ny examensordning.

Enligt övergångsbestämmelserna i högskoleförordningen ska de nya examensreglerna tillämpas för examina som utfärdas efter utgången av juni 2007 med följande undantag:

  • om den utbildning som examensbeviset omfattar i sin helhet har slutförts före den 1 juli 2007, ska de äldre bestämmelserna tillämpas
  • den som före den 1 juli 2007 har påbörjat sin utbildning till en examen enligt de äldre bestämmelserna har rätt att slutföra sin utbildning för att få en examen enligt de äldre bestämmelserna, dock längst till och med utgången av juni 2015

Examensenheten kommer att utgå från att ansökan gäller examen enligt de nya reglerna om inget annat framgår av examensansökan.

Kontakta oss

Sektionschef för tillgodoräknande, examen, validering och systemstöd

Katarina Holm
Telefon: 0470-70 89 46, 070-497 72 67
E-post: Katarina.holm@lnu.se

Examensansvarig

Ulrika Ehrenstråhle
Telefon: 0470-70 83 25
E-post: examen@lnu.se

Examenshandläggare

Jessica Lind
Telefon: 0470708862
E-post: examen@lnu.se

Martin Willander
Telefon: 0470708289
E-post: examen@lnu.se

Per Branthle
Telefon: 0480-44 69 79
E-post: examen@lnu.se

Britt-Marie J Widén
Telefon: 0480- 44 60 60
E-post: examen@lnu.se

FAQ - vanliga frågor och svar

Att ansöka

Måste jag ansöka om examen?

Ja, inget examensbevis skickas automatiskt. Man har inte tagit examen utan att det har utfärdats ett bevis till följd av en ansökan.

Hur ser ärendegången ut?

När alla kurser som du önskar ha med i examen är slutrapporterade så kan du ansöka om din examen. När examensavdelningen har mottagit din ansökan så får du en handläggare. Denne bedömer din ansökan när det är den som står på tur. Ansökningarna behandlas i kronologisk ordning efter ansökningsdatum. Skulle det vara något som behövs kompletteras så kontaktar din handläggare dig. Inom upp till 8 veckor får du antingen ett examensbevis skickat till dig eller ett officiellt avslag om du inte uppfyller kraven för den examen du har sökt.

Hur får jag mitt examensbevis?

Från och med i december 2017 så utfärdar Linnéuniveristetet digitala examensbevis. Det innebär at du kommer att få ditt bevis levererat till den e-postadress som du har registrerat i Ladok, alternativt om du har sökt via blankett, den e-postadress som står i blanketten.

 

Hur vet jag vilken examen jag ska söka?

Om du söker en programexamen, så ska du titta på den utbildningsplan som var i bruk när du blev antagen till programmet. Där finns en överskrift som heter examen och där kan du se vilken examensbenämning du har rätt till (om du har följt utbildningsplanen). Se utbildningsplaner, både nuvarande och före detta gällande.

Om du däremot söker en examen med fristående kurser, så kan du se i den lokala examensordningen vad som krävs för respektive examina.

Jag hittar inte min examen i rullistan när jag ska ansöka via LNU Student, vad gör jag?

Hittar du inte din examen i listan, välj någon som låter närmast och specificera sedan i meddelandefältet vilken examen det är du ansöker om egentligen.

Hur ansöker jag om fler än en examen?

Om du ansöker om flera examina på samma gång så lämnar du in en ansökan per examen.

När jag ska välja kurser att ta med i min ansökan via LNU-student så hittar jag inte alla kurser. Varför inte?

Det finns två anledningar till att en kurs inte ses i kurslistan när du ska välja ingående kurser till din examen. Alternativ 1: Endast slutrapporterade kurser går att välja med i en examen. Om din kurs inte är slutrapporterad så syns den som röd i "Se dina resultat" på LNU Student. Kontakta din institution och fråga varför och om de kan hjälpa dig. Inte förrän alla kurser är gröna kan vi påbörja bedömningen av din ansökan. Alternativ 2: Det lärosäte där den andra kursen är läst har inte gått över till det nya studiedokumentationssystemet än. Kursen ska gå att ta med ändå, skriv i meddelanderutan vilken kurs det är med kurskod. Observera att du kan komma att bli tvungen att skicka in ett studieintyg dfrån det aktuella lärosätet. I sådant fall kontaktar en examenshandläggare dig.

Jag har slutat studera för längesedan men tog aldrig ut en examen. Kan jag göra det nu?

Ansök om examen så handlägger vi den och återkommer till dig ifall du behöver komplettera med handlingar eller eventuellt ytliggare studier.

Jag har inget student-inloggning längre. Hur söker jag examen?

Du är välkommen att söka examen med hjälp av vår blankett.

Under handläggning

Hur lång är handläggningstiden?

Handläggningstiden är upp till 8 veckor. Det betyder inte alltid att det tar så lång tid, men det är så lång tid vi har på oss att bedöma en ansökan. Observera att handläggningstiden startar när ansökan är komplett, det vill säga att alla högskolepoäng är inrapporterade i Ladok och vår handläggare har allt underlag som behövs för att bedöma ansökan. Förtur ges inte.

Jag ansökte om examen för ett tag sedan men har inte hört något från er. Är det normalt?

Vi skickar inte ut bekräftelser på mottagen ansökan så det kan vara helt normalt att inte höra någonting från våra handläggare. Vi har en handläggningstid på upp till 8 veckor. Det betyder att du borde ha hört någonting inom de 8 veckorna. Om det skulle ta längre än 8 veckor kan det vara så att din handläggare behöver kompletteringar från dig och har hört av sig till dig utan resultat. Har du sökt via LNU-student så kan du logga in och se vem som är din handläggare och kontakta denna. Har du sökt via blankett så kan du maila examen@lnu.se. Ange ditt personnummer så hittar vi din ansökan lättare.

 

Examensbeviset

Jag har läst extra kurser och undrar om de kan vara med på beviset?

Både ja och Nej. En examen kan inte vara varken mer eller mindre högskolepoäng än det som examen anger. Till exempel en kandidatexamen är på 180 högskolepoäng och kan då innehålla varken mer eller mindre än 180 högskolepoäng. Har ditt program utrymme för valfria kurser, så kan du byta ut en kurs mot en annan, detta anger i sådant fall din utbildningsplan.

Kan jag ta med en kurs från min Kandidatexamen i min examen på avancerad nivå?

Nej, en och samma kurs kan inte ingå I både en examen på grundnivå och en examen på avancerad nivå.

Jag har nyligen fått mitt examensbevis och det innehåller en felaktighet. Vad gör jag?

Skriv direkt till oss på examen@lnu.se. Ange vad du anser har blivit fel samt ditt personnummer så hittar vi din ansökan lättare.

Jag har upptäckt ett fel i mitt examensbevis från Högskolan i Kalmar/Växjö Universitet, går det att ändra nu?

Nej, vi kan tyvärr inte hjälpa dig. Högskolan i Kalmar och Växjö Universitet har upphört att existera. Myndighetsutövningar i deras namn kan alltså inte göras.

Jag har gift mig och därför bytt efternamn. Kan jag få ett nytt examensbevis i det nya namnet?

Nej, Linnéuniversitetet utfärdar inte ett nytt examensbevis när en redan utexaminerad person har bytt namn på grund av giftemål.

Jag har bytt juridiskt kön och skulle därför vilja ha ett nytt examensbevis, går det att ordna?

Om ditt bevis är från Högskolan i Kalmar eller Växjö Universitet, så kan vi tyvärr inte hjälpa dig eftersom Högskolan i Kalmar och Växjö Universitet har upphört att existera. Myndighetsutövningar i deras namn kan alltså inte göras. Om ditt bevis är från Linnéuniversitetet så kan eventuella lösningar diskuteras med en examenshandläggare. Kontakta examen@lnu.se.

Jag har tappat bort mitt examensbevis, vad gör jag?

Kontakta oss på examen@lnu.se så fixar vi en dubblett åt dig. Använd gärna vår blankett för dubblettansökningar så missar du inte att ge oss den informationen vi behöver.