studenter skriver

Att tentera vid Linnéuniversitetet

Vi är glada över att ha just dig som student och vår ambition är att skapa goda tentamenstillfällen för dig. Läs igenom informationen nedan om vad som gäller för dig när du ska tentera.

Du måste anmäla dig till ditt tentamenstillfälle senast tisdagen veckan före att din tentamen äger rum. Du kan inte efteranmäla dig till tentamen. Vid trådlös uppkoppling kan vi inte garantera att din anmälan går igenom på rätt sätt. Anmäl dig via en dator med fast uppkoppling. Kontrollera alltid att du får en bekräftelse på din anmälan. Får du ingen bekräftelse har din anmälan inte gått igenom och du måste då omgående kontakta Tentamensservice.
För att kunna anmäla dig till tentamina måste du vara registrerad på kursen. Observera att det efter din registrering kan ta upp till 30 minuter innan ditt tentamenstillfälle visas för dig. Hittar du inte din tentamen i tentamenssystemet kontakta din institution.

Anmälan till tentamen

Tentamensschema

Information

Anonyma tentamina

Fr.o.m vårterminen 2017 är skriftliga salstentamina anonyma på Linnéuniversitetet. Det innebär att din tentamen rättas anonymt av din lärare/examinator och att rättningen förs in i Ladok så som tidigare.
Din kod som du använder vid tentamenstillfället får du vid anmälan i det centrala anmälningssystemet. En bekräftelse på din anmälan och din kod skickas till din studentmail. Koden har du med dig till tentamenstillfället och den anger du på din tentamen i stället för namn och personnummer.
 

Tentamensregler

Godkännande av tentamensregler vid Linnéuniversitetet
Jag godkänner tentamensreglerna vid Linnéuniversitetet och förbinder mig att hålla mig informerad om och följa dessa. Genom mitt godkännande intygas att jag idag tagit del av reglerna och är införstådd med dess betydelse.


Anmälan
1. Du anmäler dig själv till tentamenstillfället.
2. Anmälan sker alltid i tentamenssystemet.
3. Linnéuniversitetet tillämpar inte efteranmälan.
4. Samtliga anmälningar till nästkommande vecka ska vara genomförda senast kl. 23.59 tisdagen veckan före ditt tentamenstillfälle.
5. Undantag för anmälning till tentamenstillfällen
a) Omtentamen/tentamen i augusti anmäler du dig till tisdag i den vecka midsommarafton infaller.
b) Omtentamen/tentamen som äger rum veckorna 1 och 2 anmäler du dig till på tisdag i veckan före julveckan, om julafton infaller en måndag-torsdag. Infaller julafton en fredag-söndag är sista anmälningsdagen tisdagen samma vecka.
6. Anmäl dig alltid i god tid före tentamenstillfället så att vi kan hjälpa dig om det uppstår något problem med din anmälan. Vid anmälan via trådlöst uppkoppling kan vi inte garantera att anmälan går igenom på rätt sätt.
7. Var uppmärksam på att så snart du har gjort en anmälan till ett tentamenstillfälle får du alltid en summering på din anmälan.
8. Du måste vara registrerad på den kurs du vill anmäla dig till. Observera att det efter din registrering kan ta upp till 30 minuter innan ditt tentamenstillfälle visas för dig.
9. På onsdagen, veckan före ditt tentamenstillfälle, får du ett mail som anger var (i vilken sal) du ska tentera. Tänk på att din grupp kan vara delad och dina studiekamrater kan vara placerade i en annan sal.
10. Var observant när du anmäler dig så att du anmäler dig till rätt ort då vissa tentamenstillfällen ges på flera orter.
11. Du tackar ja till det tillfälle och ort du vill tentera vid. Du blir automatiskt avanmäld till den ort du valt att inte tentera på.
12. Får du ingen summering på din anmälan kontaktar du omgående din institution.

Anonymiseringskod
1. Din anonymiseringskod får du i summeringen så snart du har anmält dig till tentamenstillfället.
2. När du tenterar med anonymiseringskod kan du alltid se din anonymiseringskod på anmälningssidan för tentamen och när du loggar in på din studentmail.

Tentamenstillfället
1. Kom alltid i god tid till ditt tentamenstillfälle då ID-kontrollen sker utanför tentamenssalen före utsatt start tid.
2. Identitetshandlingen ska vara godkänd och får inte ha utgången giltighetstid. Tentamensvakten hänvisar dig till din plats.
3. Inga väskor, jackor eller övrig utrustning utöver angivna hjälpmedel får förekomma på bänken eller i dess närhet.
4. Har du mobiltelefon/smart klocka med dig ska den vara avstängd/undanstoppad under tentamen.
5. Tentamenstillfället börjar vid utsatt tid och då stängs dörren. Ingen får lämna salen förrän efter 50 minuter.
6. Efter 45 minuter finns ytterligare ett insläpp för dig som är anmäld och finns med på deltagarlistan.
7. Har du inte anmält dig kan du, i mån av plats, erbjudas en skrivplats efter 45 minuter. Vid tentamenstillfället kontaktar du tentamensvakten om skrivplats.
8. Har du inte anmält dig men får en plats efter 45 minuter, gäller samma sluttid för tentamenstillfället som för övriga tentanders.
9. I tentamenssalen ska lugn och ro råda och inga samtal får förekomma.
10. Du kan inte låna material/hjälpmedel från annan tentand, kontakta tentamensvakten för hjälp.
11. Du fyller i kurs- och provkod samt din anonymiseringskod på försättsblad och samtliga inlämnade lösblad. Dessa uppgifter ska skrivas med bläckpenna.
12. Du får ha med dig något att äta och dricka under tentamenstillfället.
13. Inga (rök) pauser förekommer.
14. Vid toalettbesök skriver du din anonymiseringskod på därtill avsedd lista.

När du skrivit färdigt
1. När du lämnar tentatillfället lämnar du in din skrivning samt samtliga kladdpapper och lösa blad du har använt till tentamensvakten.
2. Tillsammans med tentamensvakten räknar du dina inlämnade handlingar.
3. Du signerar på deltagarlistan att du lämnat in din skrivning.
4. När du lämnat in din skrivning och har lämnat salen kan du inte komma tillbaka och fortsätta att tentera.
5. Det är inte tillåtet att ta med något material från tentamenssalen när du går.
6. Visa hänsyn och lämna salen tyst!


Fusk
1. Alla former av fusk t.ex. fusklappar, användande av mobiltelefon, samtal med annan tentand, otillåtna hjälpmedel anmäls som fusk.
2. Tänk på konsekvenserna av fusk. Det kan bli en anmälan till disciplinnämnden och leda till avstängning från såväl undervisning som examination.

Tentand från annat lärosäte

När du kommer från ett annat lärosäte och vill tentera på Linnéuniversitetet (Lnu) måste du inkomma med en förfrågan om plats att tentera. Fyll i ”Förfrågan om att tentera vid Linnéuniversitetet”. När du sedan fått besked om plats att tentera på Lnu, fyller du/din administratör i formuläret ”Tentamensinformation till Linnéuniversitetet”. Du som vill tentera på Lnu bevakar själv vilken sal du ska tentera i. Lnu:s tentamensregler gäller för samtliga som tenterar vid universitetet. Dessa godkänner du i ”Förfrågan om att tentera vid Linnéuniversitetet”.  Tentamina skickas i PDF-format till tentamen@lnu.se

Förfrågan om att tentera vid Linnéuniversitetet

Tentamensinformation till Linnéuniversitetet