Tor Ahlbäck

Tor Ahlbäck

Universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt
Institutionen för didaktik och lärares praktik Fakulteten för samhällsvetenskap
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Undervisning

För närvarande undervisar jag främst inom grundlärarprogrammets olika inriktningar i Växjö, dels inriktningen mot arbete i förskoleklass och åk 1-3 dels inriktning mot arbete i åk 4-6. Jag är kursansvarig för samtliga fyra VFU-kurser inom dessa två program. Dessutom deltar jag i kurser om Didaktik och läroplansteori i lärarprogrammet.

Under 2020 är jag delaktig i uppbyggnaden av verksamhetsintegrering vid Linnéuniversitetet campus Växjö. 

Forskning

Mitt vetenskapliga intresse är främst didaktiskt, det vill säga undervisningens teori och praktik. Under våren 2018 lade jag fram avhandlingen "Digitala skrivtavlor - till vad, hur och varför? En studie om den digitala skrivtavlans betydelse för grundskolans digitalisering utifrån ett lärarperspektiv". I avhandlingen undersöks frågorna till vad, hur och varför lärare använder en digital skrivtavla. Resultatet visar att lärarna främst använder den som datorprojektor för att söka och presentera information och för att visa film. Tavlan påverkar undervisningen genom att strukturen på lektioner förändras när digital information används i undervisning i större utsträckning, men också hur gemensamma erfarenheter skapas. Lärare som har använt tavlan en kortare tid ser den som ett komplement, medan mer erfarna användare upplever att undervisningen förändras gällande såväl val av stoff som hur undervisningen bedrivs. Lärarnas argument för att förändra sin undervisning handlar om att undervisningens innehåll ska relateras till det omgivande samhället, att kunna variera undervisningen genom att fler verktyg blir tillgängliga och göra eleverna mer delaktiga i undervisningen. Begränsningar handlar om framför allt lärares inställning till och kunskap i digital teknik, bristande stöd i organisation och tavlans bristande funktionalitet i förhållande till lärares kunskap och önskemål. Fyra slutsatser gällande förutsättningar för skolans digitalisering som diskuteras är: Skapa en skolkultur där lärares undervisning är utgångspunkt för att digitalisera skolan. Ge lärare ett tydligt uppdrag att integrera digital teknik i undervisningen. Skapa en lokal IKT-strategi från klassrumsnivå till förvaltningsnivå. Utveckla IT-support som utgår från lärarnas behov. 

Uppdrag

Programrådsledare för grundlärarprogrammet.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)