Björn Johannesson

Björn Johannesson

Professor
Institutionen för byggteknik Fakulteten för teknik
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag är professor i byggnadsfysik vid institutionen för byggteknik på Linnéuniversitetet.

Historiskt sett har jag arbetat mycket med att försöka hjälpa cementindustrin och betongindustrin i Europa och Japan med att optimera deras produkter på ett miljöeffektivt sätt genom att simulera nedbrytningsprocesser för olika nya miljövänliga betong typer i ett 100-årsperspektiv. Dessa simuleringar gör det möjligt att optimera valet av bindemedel i betong ur ett miljöperspektiv. Vidare har jag arbetat en del med mögelpåväxtproblematiken på enskiktstätade fasader med puts. Idag är min tredje uppgift mer inriktad mot att försöka hjälpa till med att producera nya samt att renovera gamla trähus på ett fuktsäkert och energisnålt sätt. Detta arbete sker i samarbete med VKAB (Växjö Kommunföretag AB) samt industrier i närområdet.

Undervisning

Undervisningserfarenhet på grundnivå: Jag har en bred och mångårig undervisningserfarenhet inom olika ämnen inom byggteknik såsom byggnadsmateriallära, byggnadsfysik, betongteknologi, experimentell analys av byggnadsmaterial samt oljeborrningsteknik.

Undervisningserfarenhet på doktorandnivå: Jag har huvudsakligen undervisat doktorander inom speciella varianter av kontinuummekanik såsom blandningsteori och numeriska metoder avseende lösandet av kopplade tidsberoende differentialekvationer med hjälp av finita element metoden. Exempel på delämnen som studeras är kinematik, spännings- och töjningsbegrepp inom stora deformationsteorier, identifiering av spännings- och töjningsdefinitioner med hjälp av termodynamiska utvärderingar, starka och svaga formuleringar för kopplade tidsberoende problem, tidsintegreringsapproximationer inom FEM, kinetisk gasteori och Lattice Boltzmann-metoder, simulering av jontransport och kemiska reaktioner i betong, numeriska metoder för kemisk jämvikt och användandet av programmet PHREEQC, med mera.

Forskning

Jag forskar primärt på kopplade masstransport- och värmetransportprocesser i porösa byggnadsmaterial såsom trä, betong och tegel. Dessa transportfenomen är mycket viktiga för förståelsen av uppkomsten av fuktskador i klimatskalet i byggnader samt nedbrytning av material på grund av korrosion och frostskador i betong samt formändringar hos virke, med mera. Kemiska processer är i många tillfällen också viktiga att studera då dessa styr, till exempel, mögelpåväxt på och i byggnadsmaterial och kloridinitierad armeringskorrosion, med mera.

Forskningen är till stor del inriktad mot simulering av masstransportprocesser kopplad till fuktfixering och andra kemiska processer av betydelse. Både teoretiska och experimentella aspekter studeras. Jag bygger upp hypoteser med hjälp av olika teoretiska koncept där det kontinuummekaniska tillvägagångssättet bakom blandningsteori är central. Modeller och simuleringsverktyg byggs upp genom att använda stringenta, moderna och kraftfulla teorier där termodynamik utgör en central del då den bland annat används för att härleda konstitutiva ekvationer. Tidsberoende och kopplade finita elementmetoder etableras för att lösa de styrande ekvationerna numeriskt.

Film: Grön betong halverar koldioxidutsläppen

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Licentiat­avhandling, monografi (Övrigt veten­skapligt)

Rapport (Övrigt veten­skapligt)